تولیدی مورد نیاز نیروگاههای برق آبی مواجه کرده است. همچنین احداث سدهای بیش از حد در پشت رودخانهها در ایران منجر به مشکلاتی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه شده که نشان میدهد بیش از ظرفیت به منابع آبی کشور فشار وارد شده است .در سال ١٣٩١، با بهره برداری از نیروگاه ١٠٠٠ مگاواتی گتوند، ظرفیت نیروگاههای آبی در حال بهرهبرداری کشور به ۱/۹۷۴۶