مخرب زیست محیطی ندارد و منتشر کنندهی گازهای گلخانهای نیست. سلولهای خورشیدی یکی ازمناسبترین منابع برای استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر هستند این سیستمها بصورت مستقیم انرژی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. یکی ازموضوعات اصلی تحقیقات در این زمینه مسئله مدلسازی دقیق این سلولها می باشد. شناسایی پارامترها باید به گونهای باشد ک