آبی و ۴/۴ درصد بقیه به صورت دیم بوده است. در این گروه، محصولات هندوانه با ۴۴ درصد، خربزه با ۸/۲۴ درصد و خیار با ۵/۱۹ درصد را به خود اختصاص دادهاند. بیش از نیمی (۸/۵۹) از سطح این محصولات در پنج استان خراسان رضوی با ۷/۱۷ درصد، کرمان با ۷/۱۳ درصد، فارس با ۵/۱۱ درصد، خوزستان با ۱/۹ درصد و سیستان و بلوچستان با ۹/۷ درصد برداشت گردیده