منبع تحقیق با موضوع فتوولتائیک

No category

دهنده این امر است که کل ظرفیت نصب شده تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر تاکنون به بیش از ١١٠ مگاوات رسیده است. در سال ١٣٩١ بالغ بر ۲/۹۸۵۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی، بادی، خورشیدی و بیوگاز در حال بهرهبرداری بوده است. علاوه بر این ظرفیت نیروگاهی، حدود ۱/۳۲ مگاوات نیز سیستمهای کوچک فتوولتائیک جهت روشنایی معابر و جادهها،