منبع تحقیق با موضوع محصولات زراعی

عمومی

خیار، خربزه و کدو طعم تند می‌دهند. این ترکیبات در حفاظت از صیفی‌جات در برابر حشرات و علفخوارها، اهمیت زیادی دارند (امیر اصلانی، ۱۳۸۴).
۱-۳- سطح زیر کشت
حدود ۳۲۶ هزار هکتار برابر با ۷/۲ درصد از برداشت اراضی محصولات زراعی کشور در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ به انواع محصولات جالیزی اختصاص داشته است. از این مقدار ۷/۹۵ درصد آن به صورت