صیفی زراعی، گسترده اما کم عمق است و بیشتر ریشهها در یک متری فوقانی خاک قرار دارد. ساقه اصلی از محور گیاهچه رشد میکند و ممکن است شاخه‌های جانبی کم یا زیاد (۸ یا بیشتر) داشته باشد که از گره‌های نزدیک قاعده ساقه بیرون میآیند. در هیچ یک از گیاهان صیفی عوامل خود ناسازگاری شناخته شده وجود ندارد (امیر اصلانی، ۱۳۸۴).
تیره کدوئیان شامل