آنالیزهای تنوع و تکامل آن بطور جدی و دقیق با گسترش ابزارهای مولکولی در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است (مورینو و همکاران، ۲۰۰۴). این بررسیها در مقیاسهای جهانی و یا قارهای و حتی ناحیهای میتواند راهگشای درک تکامل و توسعه پاتوژن، و نهایتا ارائه راهکار مناسب برای کنترل آن باشد. در داخل کشور هیچ بررسی بر روی نوترکیبی ویروس