منبع تحقیق با موضوع کدوئیان، معدودی، جنس‌ها، خانواده‌های

No category

خانواده کدوئیان هستند، گزارش شده است. کمتر از نصف این ویروسها بیمارگرهای رایج کدوئیان و به لحاظ اقتصادی مهم می‌باشند (کوچارک و پورسیفول، ۲۰۰۱). بیشتر این ویروسها می‌توانند تعدادی از گونه‌های گیاهی متعلق به جنس‌ها و خانواده‌های گوناگون را آلوده کنند اما معدودی از آنها به تیره کدو محدود هستند. ۲۶ ویروس به طور مکانیکی درون شیره