منبع تحقیق با موضوع کدوی، صیفی‌جات، ۱-۲-، مسمایی

عمومی

سه جنس نامبرده هستند به این ترتیب که کدوی مسمایی از نوع C. pepo و کدوی حلوایی یا رشتی از نوع C. moschata و کدوتنبل از نوع C. maxima هستند (شیبانی، ۱۳۴۶).
۱-۲- اهمیت محصولات جالیزی
صیفی‌جات گروه بسیار متنوعی از گونههای گیاهی را تشکیل میدهند که در سراسر جهان در شرایط مختلف و با هدف‌های گوناگون پرورش داده میشوند. انواع