منبع تحقیق با موضوع ۲۲۰۲، ۵۳۶۴۶، ۴۲/۲۴۳۶۱، ۸۱/۲۰۳۵۸

عمومی

(هکتار)
دیم
جمع
تولید آبی (تن)
دیم
جمع
عملکرد آبی (کیلوگرم)
دیم
خربزه
۹۷۰
۶۹۲
۱۶۶۱
۸۹۹۲
۶۸۲۲
۲۵۸۱۴
۱۹/۱۹۵۸۳
۸۷/۹۷۶۳
هندوانه
۲۵۲۳
۱۰۶۵
۳۵۸۸
۵۱۴۴۲
۱۲۵۲۱
۶۳۹۶۳
۸۱/۲۰۳۵۸
۹۱/۱۱۷۵۶
خیار
۲۲۰۲
۰
۲۲۰۲
۵۳۶۴۶
۰
۵۳۶۴۶
۴۲/۲۴۳۶۱
۰
سایر محصولات جالیزی
۲۲۵
۵۳۲
۷۵۷
۲۳۰۶
۴۱۱۷
۶۴۲۳


۱-۴- بیماریهای