این ویروس در دنیا بر اساس همردیف سازی ترادفهای نوکلئوتیدی ژن CP ۵۳
شکل ۴-۹- درصد شباهت و تفاوت جدایه WMV گلستان با سایر جدایههای این ویروس در دنیا بر اساس هم ردیف سازی ترادفهای آمینواسیدی ژن CP ۵۴
فصل اول
مقدمه
۱-۱- گیاهشناسی محصولات جالیزی (کدو، خیار، خربزه، هندوانه)
به طورکلی سیستم ریشه‌ای گیاهان