منبع تحقیق با موضوع Cucumis، کدوئیان، طالبی، (C.sativus).

عمومی

قسمت مورد استفاده گیاهان خانواده کدوئیان میوه آن می‌باشد معهذا این گیاهان را جزو سبزیها قرار داده‌اند (شیبانی، ۱۳۶۴).
در جنس Cucumis دو نوع گیاه قرار میگیرد یکی انواع خربزه و طالبی (C.melo) و دیگری خیار (C.sativus). در جنس Cucumis مانند سایر افراد خانواده کدوئیان بوته‌ها بیشتر یک پایه هستند ولی گاهی گیاه دوپایه و ندرتاً گل