منبع تحقیق با موضوع Cucumis، کدوئیان، طالبی، (C.sativus).

No category

قسمت مورد استفاده گیاهان خانواده کدوئیان میوه آن می‌باشد معهذا این گیاهان را جزو سبزیها قرار داده‌اند (شیبانی، ۱۳۶۴).
در جنس Cucumis دو نوع گیاه قرار میگیرد یکی انواع خربزه و طالبی (C.melo) و دیگری خیار (C.sativus). در جنس Cucumis مانند سایر افراد خانواده کدوئیان بوته‌ها بیشتر یک پایه هستند ولی گاهی گیاه دوپایه و ندرتاً گل