منبع تحقیق با موضوع Cucurbita، کدوهای، عبارتنـد، می‌شـوند

عمومی

Cucurbitaceae می‌باشند. این گیاهان مانند سایر جنسهای این خانواده یک پایه و گرمسیری و اغلب یکساله هستند و انواع کدوهای اهلی که میوه آنها مورد استفاده انسان قرار می‌گیرد از سه گونه مشخص مشتق می‌شـوند که عبارتنـد از: ۱- Cucurbita pepo. 2- Cucurbita moschata. 3- Cucurbita maxima. انواع کدوهای ایران نیز که به سه دسته تقسیم می‌شوند از