ی WMV ۴۶
۴-۴- نوترکیبی بین جدایههایWMV ۴۷
۴-۵- مقایسه شباهتها و تفاوتهای ناحیه CP جدایههای WMV در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی ۵۲
۶- موتیفهای موجود در جدایه WMV ۵۵
فصل پنجم: بحث
بحث ۵۷
پیشنهادات اجرایی و پژوهشی ۶۲
منابع ۶۳
فهرست جدول‌ها
عنوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *