WMV از ناحیه CP-UTR ۳۹
جدول ۴-۱- تنوع ژنتیکی و نسبت جانشینی آمینواسیدی در جدایههای مختلف WMV در جمعیتها و گروه‌های فیلوژنتیک ۴۷
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۴-۱- علایم بیماری ویروسی WMV روی برگ و میوه