بود نتایج زیر رابه دست آورده است: مدیران آموزش دیده در برقراری روابط انسانی و ایجاد محیطی صمیمی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان عملکرد بهتری داشته و اثربخش تر می باشند. همچنین مدیران آموزش دیده در زمینه ی اهمیت دادن به آموزش کارکنان دارای عملکرد بهتری بوده و کارائی بیشتری دارند. همچنین نتایج پژوهش وی نشان داد که مدیران آموزش دیده در زمینه ی رعایت شرح وظایف شغلی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان دارای عملکرد بهتری می باشند.

کاظمی و همراهی (1388) از طریق روش پیمایشی به آسیب شناسی دوره های ضمن خدمت استان فارس بر اساس مدل سیپ پرداخته اند. جامعه آماری این پژوهش 1068 نفر بوده که با نمونه ای 291 نفری در پاسخ به سؤال “آیا از نظر فراگیران ابعاد زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد در دوره های آموزشی ضمن خدمت استان فارس از کیفیت مطلوب برخوردارند؟”نتایج ذیل به دست آمده است:
ابعاد زمینه و فرآیند از کیفیت مطلوبی برخوردارند، در صورتی که ابعاد درونداد و برونداد کیفیت نامطلوبی داشته اند.
کرمیانی (1387) در پژوهش خود به آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت ارائه شده در اداره ی آموزش و پرورش تهران از دیدگاه معلمان شرکت کننده در دوره ها، مدرسان دوره ها و نیز طراحان آن ها پرداخته است. در این پژوهش که از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در برگیرنده 3 گروه می باشد، شامل: کلیه زنان معلم شاغل در دبیرستان های دولتی تهران که در دوره های آموزش ضمن خدمت سال 1384 شرکت نموده اند و تعداد آن ها طبق آمار سازمان آموزش و پرورش تهران 2478 نفر می باشد. همچنین مدرسان دوره ها با تعداد 198 و طراحان دوره ها که تعداد آن ها 8 نفر می باشد که در مرکز توسعه مدیریت و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش شاغل به کار هستند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده است. نتایج پژوهش وی نشان دهنده ی این است که از دیدگاه 3 گروه موردنظر آسیب های متعددی آموزش های ضمن خدمت را تهدید می کنند که ناشی از کلیه مؤلفه های الگو هستند.
عبیات (۱۳۸۵) با هدف “بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزش اقدام پژوهی از دیدگاه دبیران دبیرستان های شهرستان اهواز” به روش توصیفی – پیمایشی، نتایج زیر را به دست آورد:
-از دیدگاه دبیران برگزاری دوره های اقدام پژوهی منجر به افزایش میزان خودباوری آنان شده است
-از دیدگاه دبیران برگزاری دوره های اقدام پژوهی منجر به افزایش دانش پژوهشگری آنان شده است
-از دیدگاه دبیران برگزاری دوره های اقدام پژوهی منجر به افزایش روحیه نقادی آنان شده است .
-از دیدگاه دبیران برگزاری دوره های آموزش اقدام پژوهی منجربه افزایش مشارکت دبیران درامرتحقیق شده است .
-از دید گاه دبیران برگزاری دوره های آموزش اقدام پژوهی منجر به افزایش توانایی دبیران در مشارکت دادن دانش آموزان در تحقیق شده است.
-ازدید گاه دبیران برگزاری دوره های آموزش اقدام پژوهی منجر به افزایش توانایی خود آموزی دبیران (آموزش مستمر)شده است .
-از دیدگاه دبیران برگزاری دوره های آموزش اقدام پژوهی منجر به افزایش انعطاف پذیری دبیران نسبت به تغییرات آموزشی شده است .
-بین نظرات دبیران در نواحی مختلف نسبت به اثرات دوره ها ی آموزش اقدام پژوهی تفاوت وجود ندارد. از مجموع نتایج تحقیق بین نواحی ۴ گانه اهواز بین نظرات دبیران دبیرستان های این شهرستان تفاوت معنی داری وجود دارد که این تفاوت با بهره گرفتن از آزمون های توکی وشفه وآزمون آنالیز واریانس نواحی ( ١و ٣) و١و ۴) و ( ٢و ۴)و ( ٣و ۴) مشخص گردید. )
کرمی‬ملکشاه(1386) در پایان‬نامه خود با عنوان “‬بررسی اثر‬بخشی دوره‬های‬آموزشی ICDL از دیدگاه دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان آمل طی سالهای ۸۴-‎۸۱. “با روش پیمایشی نتایج زیر را گزارش می‬نماید:‬از دیدگاه دبیران گذراندن‬دوره‬های‬آموزشی بر‬افزایش‬آگاهی و مهارت آنان در استفاده از اینترنت، ارائه‬ی مطالب و استفاده از کامپیوتر تأثیر‬دارد. و دوره‬های مذکور اثربخش ارزیابی شده‬اند.
وحیدی (1383) در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر کابل” با روش پژوهش توصیفی- پیمایشی نتایج زیر را به دست آورد: دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت بر متغیرهای مورد بررسی تحقیق یعنی استفاده معلمان از روش های فعال تدریس و وسایل کمک آموزشی در کلاس درس، ایجاد مهارت در معلمان در برخورد علمی با تفاوت های فردی تأثیر مثبت داشته است.و با توجه به اینکه از هدف های عمده و اصلی دوره های برگزار شده، شاخص های فوق الذکر بوده که در این تحقیق جزء شاخص های اثربخشی در نظر گرفته شده است به طور کلی می توان گفت که دوره های مذکور از دیدگاه شرکت کنندگان آن، اثربخش بوده است.
حسینیان و طباطبایی (2009) اظهار داشته اند، آموزش های ضمن خدمت بر خشنودی از شغل؛ ارتقای شغل، مدیریت و سرپرستی، همکاران، اطلاعات و توانایی های حرفه ای دبیران و مربیان فنی و حرفه ای مدارس استثنایی تأثیر مثبت داشته است. اگرچه در این زمینه، زنان در سطوح بالاتری قرار داشته اند.
دستجرد و دیگران (2008)در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی بین آموزش های ضمن خدمت با خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی، نشان دادند که بین خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی و شرکت آن ها در کلاس های ضمن خدمت ارتباط معناداری وجود ندارد. این نتایج در دیگر پژوهش ها نیز مورد تأیید قرار گرفته اند.
سابقه پژوهش های خارجی:

پیک و هاولی (2006) در مطالعه ای که در مورد خصوصیات برنامه ی آموزشی و اثربخشی این برنامه آموزشی در بین سازمان هایی که خدمات آموزشی از ارائه دهندگان بیرونی آموزش دریافت می کنند انجام دادند. متغیر وابسته در این تحقیق اثربخشی آموزش است که اشاره دارد به اینکه آیا آموزش به آن اهداف موردنظر دست یافته است یا خیر؟ اثربخشی آموزش می تواند به وسیله ی مربیان یا سرپرستان و یا در سطح فردی اندازه گیری شود.بنابراین داده های جمع آوری شده اغلب به عنوان اثربخشی آموزشی گزارش شدند و به این نتیجه دست یافتند که سطح دانش شرکت کنندگان با اثربخشی مرتبط است و همچنین نتیجه ی مطالعه نشان داده است که ارزیابی نیازهای آموزشی رابطه ای با اثربخشی آموزشی ندارد و اگر ارائه دهندگان آموزش بیرونی در بیشتر مراحل فرایند آموزش درگیر شوند و قراردادهای قبلی را هم داشته باشند و پیگیری هم کنند نتیجه اثربخشی آموزشی بالاتر می رود.
ماریا الیوفوتو منون (2004) پژوهشی در خصوص اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان انجام داد و علاوه بر بررسی اثربخشی این دوره ها، رابطه انواع آموزش های ضمن خدمت و تغییرات در تدریس معلمان را مورد بررسی قرار داد که با بهره گرفتن از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه این نتایج به دست آمد که دوره ها دارای اثربخشی لازم بودند و بین رفتار معلمان در قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود دارد.
مبرهن است که مطالعات متعدد و متنوعی در رابطه با آموزش های ضمن خدمت و عملکرد نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت نیز صورت گرفته است که هر یک ابعاد مختلفی از این موضوع را مورد توجه قرار داده اند. در این رابطه میرزامحمدی و قاضی زاده(2008)در پژوهشی با عنوان “عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت” مؤلفه های چهارگانه ی نیاز به پیشرفت، دستیابی به مهارت در شغل، ویژگی های فرهنگی و اقتصادی را از جمله عواملی دانسته اند که موجب تمایل معلمان به شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت می شوند.
بورکو و پوتنام (2000)و ویلگاس و ریمر(2003) در پژوهشی در مدرسه ی دخترانه ی کوچینرلا در آنهرای هند با عنوان تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر کار معلمان با تأکید بر تأثیر چشم گیر تجربیات حرفه ای موفق بر کار معلمان در داخل و خارج از کلاس، یکی از راه های مناسب برای دانش آموزان و معلمان برای به وجود آوردن دیدگاه دانش آموز محوری را نیاز به افزایش ارتباط و کیفیت تحصیلات معلمان قبل و در حین آموزش می دانند.
اچ بورکو (2004) به بررسی اثربخشی برنامه آموزشی ضمن خدمت در زمینه آشنایی معلمان با رایانه پرداخته است. که نتایج بدست آمده حاکی از اثربخشی این دوره های آموزشی می باشد.
حاجی یوسفی (2001 ) و دلیری مقدم (2000)نیز در پژوهشی در این زمینه نشان دادند که آموزش های ضمن خدمت موجب افزایش دانش و معلومات، بازدهی کار، مهارت فنی، بهبود، روش کار، امنیت شغلی، افزایش سطح مهارت های شغلی، ایجاد فرصت ها و زمینه های مناسب رشد، بهبود کیفی انجام وظایف سازمانی، میزان همکاری کارشناسان با یکدیگر و با مدیریت مربوطه، ایجاد دانش تخصصی در کارشناسان، ارتقای سطح نگرش شغلی و نهایتاً ایجاد خلاقیت و نوآوری در کارشناسان می شود.
البته نتایج معکوسی نیز از تأثیر آموزش‬های ضمن خدمت گزارش شده است به عنوان مثال پژوهش‬های پاریس و وایت (1986)به عدم اثربخشی آموزش های ضمن خدمت اشاره دارد. نتایج پژوهش این پژوهشگران نشان می دهد که آموزش های ضمن خدمت به دلیل هزینه های بالا و اتلاف وقت و ناکارآمدی روش آموزش، اثربخش نیستند.
مهمترین دلایل ذکر شده برای عدم اثربخشی این آموزش ها عبارت بودند از:
– عدم‬تناسب محتوای‬دوره‬های‬آموزش‬های ضمن‬خدمت با زمینه‬های کاری کارکنان و در نتیجه عدم‬ انتقال به کارکنان.
– ایجاد اضطراب و فشار بر کارکنان شرکت به دلیل تسریع در انتقال کوتاه‬مدت مهارت‬ها به کارکنان.
با مروری اجمالی بر تحقیقات انجام شده، می توان به این نکته اشاره کرد که بیشتر جهت گیری این تحقیقات بر روی بررسی و تأثیر کارکردها و وظایف آموزش های ضمن خدمت از دیدگاه صرفاً فراگیران بوده است تا بررسی اثربخشی وتعیین اثرات واقعی آن در محیط کار. لذا این پژوهش بر آن است تا اثربخشی دوره های کوتاه مدت و تخصصی آموزش ضمن خدمت از نظر آموزگاران دوره دیده، دانش آموزان ایشان و مدیران مدارس بر اساس الگوی تحقق هدف بررسی نماید.
جمع بندی فصل دوم:
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت، تمامی تحقیقات صورت گرفته پیرامون این موضوع به بررسی و ارزشیابی اثربخشی دوره ها صرفاً با مراجعه به کارمندان آموزش دیده و مدیرانشان در مورد میزان اثربخشی دوره ها پرداخته اند، و از آنجایی که ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در آموزش و پرورش که به صورت کوتاه مدت اجرا شده و ماهیتاً دوره ی تخصصی آموزگاران هستند تاکنون کمتر به صورت یکجا و منسجم (هم از نظر آموزگار دوره دیده، هم دانش آموزان ایشان و هم مدیران ) مورد بررسی قرار گرفته است، لذا با توجه به مسأله ی پژوهش،الگوی اثربخشی مبتنی بر هدف در این پژوهش استفاده شد تا به کمک نتایج این ارزشیابی اثرات دوره های اجرا شده برای آموزگاران مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان، جمع بندی فصل دوم در چارچوب مدل زیر ارائه می گردد:
نمودار (2-1) بررسی اثربخشی دو
ره‬های ضمن خدمت آموزگاران طارم در سال‬های 88-90

روش تحقیق
مقدمه
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع به صورت زیر می باشد:
“روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دست یابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1382،ص23).
با هرتحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسأله است، که بر این اساس تحقیقات صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام تحقیق می توان طبقه بندی نمود. این تحقیق بر مبنای هدف، جزء تحقیقات کاربردی می باشد. (خاکی،1382،ص39).
طبقه بندی دیگری که برای تحقیقات انجام گرفته، بر حسب روش انجام تحقیق می باشد که تحقیق حاضر از نوع روش توصیفی و پس رویدادی است. دلیل استفاده از روش تحقیق توصیفی – پس رویدادی آن است که محقق نمی تواند متغیرهای مستقل را از طریق دستکاری یا انتخاب تصادفی کنترل نماید. واژه ی پس از وقوع یا پس رویدادی نشان می دهد که تغییرات متغیر مستقل قبلاً اتفاق افتاده است. محقق با این مسأله روبرو است که نتایج مورد مطالعه در گذشته مشخص و تعیین شده است. لذا با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر دوره های ضمن خدمت بر عملکرد آموزگا ران در کلاس درس است. و چون این دوره ها در گذشته اجرا شده است و محقق هیچگونه دخالتی در طراحی و برگزاری آن ها نداشته است از این رو از روش تحقیق پس رویدادی از نوع توصیفی نظرسنجی بهره جسته است.
روش جمع آوری داده ها:
به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه ی آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه ی آماری و برای دسترسی سریع تر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شده است. البته برای سنجش میزان اثربخشی دوره های تربیت بدنی و مهارت های آزمایشگاهی علوم تجربی از چک لیست استفاده گردیده است. به منظور دستیابی به نتایج موردنظر و انجام شایسته ی روش تحقیق از روش های زیر بهره گرفته شد:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- مطالعات کتابخانه ای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شد که مهم ترین و مفیدترین منبع موتورهای جستجو در اینترنت، بانک ها و منابع اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه های کشور بوده است.
2- تحقیقات میدانی: به منظور جمع آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته استفاده شده است. شاخص های موردسنجش در تحقیق، پیش از آن که در قالب پرسشنامه و چک لیست به نظرسنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت چند تن از اساتید دانشگاه و متخصصین برنامه ریزی درسی قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه و چک لیست مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.
طراحی پرسشنامه و چک لیست:
ابزار تحقیق در این پروژه به صورت پرسشنامه و نیز چک لیست مشاهده طراحی شده است. در این پرسشنامه سعی شده است که نظر متخصصین را در رابطه با معیارها و شاخص های تعیین شده جویا شده تا شاخص های نهایی مشخص گردند. در پرسشنامه ی طراحی شده، از آن جا که سؤالات از مقیاس های نسبی بهره مند بودند، مطابق جدول زیر مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد و به ترتیب برای گزینه های بسیار زیاد/ زیاد/ متوسط/ کم/ خیلی کم ضرایب 5، 4، 3، 2و 1 در نظر گرفته شد و بدین ترتیب اطلاعات کیفی و ناپارامتریک با مقادیر کمی و عددی تعبیر شدند و در محاسبه ها ملاک عمل قرار گرفت. از مقیاس لیکرت برای تعیین اهمیت هر عنوان از متغیرها استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این بخش از تحقیق مجموعاً 5 پرسشنامه با توجه به توزیع نمونه ی آماری بین آموزگاران، مدیران مدارس و دانش آموزان توزیع شد.
مقیاس لیکرت پرسشنامه
میزان عامل اندازه گیری
طیف اندازه گیری پرسش