توسعه کانونها و پارکهای
علمی و مراکز رشد
افزایش دسترسی به سرمایه
افزایش دسترسی به متخصصان
کاهش زمان دسترسی به سرمایه
گسترش شبکه ها و انجمنهای حامی
کارآفرینی و اشتغا لزایی
ترویج کارآفرینی اجتماعی
توسعه خدمات به گروه های مختلف
کارآفرین
توجه به کارآفرینی به عنوان یک مسیر
شغلی
توسعه فنّاوری، انتقال دانش( R&D)
سازمان بسیج سازندگی
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و
فنّاوری
سازمان بسیج مهندسین
سازمان بسیج اساتید
بنیاد تعاون بسیج و مؤسسه های وابسته
سازمان بسیج جامعه پزشکی
سازمان بسیج دانشجویی
2-2-7- راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی
نتایج مطالعات تطبیقی کردنائیجی در خصوص راهکارهای موفق توسعه کارآفرینی در،« زمینه های کارآفرینی » جهان، سه دسته راهکارهای اساسی را در سه بعد شامل به شرح جدول 4 شناسایی و معرفی « ساختارهای کارآفرینی » و « رفتارهای کارآفرینی » کرده است که می تواند مبنای مناسبی برای جستجوی راهکارهای توسعه در حوزه کارآفرینی باشد( کردنائیجی، 1386 ، ص 281)
جدول2-4- ابعاد، راهکارها و اقدامهای کارآفرینی(یافته های جهانی)
شاخه ها/ابعاد
تأکید مفهومی
اقدام
ماهیت
زمینه های کارآفرینی
راهکارهای زمینه ای، مربوط به توسعه بسترها و شرایط کارآفرینی در جامعه است که منشأ راهکارهای رفتاری و ساختاری است.
– ایجاد محیط کارآفرینانه
– تقویت فرهنگ کارآفرینی
– اطلا عرسانی
– برنام ههای ترویج کارآفرینی
اجتماعی
رفتارهای کارآفرینی
راهکارهای رفتاری، مربوط به ایجاد و توسعه نگرش و رفتار کارآفرینی در جامعه م یشود که آموزش کارآفرینانه از جمله آنهاست.
– حمایت آموزشی
– حمایت مشاور های
– حمایت بازاریابی
– حمایتهای مدیریتی
رفتاری
ساختارهای کارآفرینی
راهکارهای ساختاری، مربوط به ایجاد ساختارها، اصلاح قوانین و مقررات مالی، بانکی، قانون کار وتجارت و نظایر آن میشود.همچنین توسعه زیرساختها
– حمایتهای قانونی و مالیاتی
– حمایتهای مالی
– حمایتهای سازمانی
– حمایتهای اداری
– حمایتهای زیربنایی
مدیریتی
بدون شک این یافته ها تلفیقی از دستاورده ا و تجارب و حتی آزمون و خطاهایی است که بسیار ی از جوامع آن را به شکلهای مختلف به کار برده اند؛ اگر چه به اعتقاد بر حسب تفاوتهای موجود در جوامع، تغییر یا تعدیل شوند . اما کلّیت این ،« مک گوایر » روشها به عنوان میراث بشری و شناخته شده، در حوزه کارآفرینی کاربرد همگانی و عمومی دارند و به عنوان راهکارهای موفق، ارزیابی و معرفی شده اند(همان منبع).
2-2-8- در جستجوی راهکارهای توسعه اشتغال و کارآفرینی در بسیج
اگر چه کمتر سازمانی را می توان یافت که بدون رعایت ملاحظات و ویژگی های خود، با اتّکا به شیوه های تجربه شده دیگران به هدفی اختصاصی دست یابد، اما عکس آن نیز صادق است که احتمالاً هیچ سازمانی را نمی توان یافت که بدون مطالعه و بررسی شیوه های موفق دیگران، راهبرد جامعی را در این حوزه ترسیم کند . لذا بسیج نیز به عنوان یک سازمان جامع نگر می تواند با واکاوی تجارب و اندوخته های دیگرانی که در این موضوع اشتراکاتی دارند، به رویکرد جامع تری دست یابد . به طور خاص، مطالعات تجربی و تطبیقی سازمان بسیج سازندگی در زمینه تجارب سایر کشورهای جهان در سازماندهی و به کارگیری جوانان در عرصه های سازندگی، این مسیر را بیش از پیش هموار کرده است است.(عبدالملکی، 1389)
بر همین اسا س، سازمان بسیج سازندگی نیز با توجه به فرصتها و منابعی که در اختیار دارد، می تواند از یک الگوی ترکیبی از راهکارهای مذکور برای تقویت و توسعه کارآفرینی در عرصه های مختلف بهره مند شود. البته نباید از این نکته غافل بود که این راهکارها، تکمیلی و حمایت مضاعف محسو ب می شوند، نه راهکارهای وظیفه ای و نهادی. بدون شک مهم ترین مز یت و فرصت بسیج سازندگی را قبل از هر چیز باید در اراده مصمم رهبری و مسئولان بسیج برای تحقق پیشرفت و عدالت در جامعه دانست که در اولویتها و اهداف بسیج سازندگی (گزارش یک دهه بسیج سازندگی در یک نگاه، 1389 ) راه آن هموار شده است.
الف)اولویتهای بسیج سازندگی:
1. غنی سازی اوقات فراغت، با بهره گرفتن از نیرو و نشاط جوانان در سازندگی کشور؛
2. خدمات رسانی و محرومی تزدایی در روستاها و نقاط محروم کشور؛
3. شناسایی زمینه های اشتغال موقت و به دنبال آن ایجاد اشتغال دائم.
ب) اهداف بسیج سازندگی:
1. غنی سازی اوقات فراغت جوانان در در عرصه های کار و تلاش؛
2. ترویج فرهنگ کار و تلاش با بهره گیری از روحیه و منش بسیجی در میدانهای کار و تلاش؛
3. ایجاد فضای مناسب برای یادگیری و انجام فعالیتهای گروهی؛
4. افزایش توان فنی و تجربی جوانان و بسیجیان؛
5. کمک به محرومیت زدایی و عمران و آبادانی روستاها با به کارگیری مردم در سازندگی کشور؛
6. کمک به رفع مشکلات بیکاری جوانان (اعم از دایم و موقت)؛


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7. کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور به ویژه در طرحهای ملی (واکسیناسیون، احیای جنگلها و…)؛
8. بهره برداری از توان متخصصان بسیجی در امور تخصصی و سازندگی کشور؛
9. کاهش هزین ههای پنهان دولت با بهره گرفتن از طرح بسیج سازندگی.
در واقع؛ بسیج کارآفرینان برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و بسترسازی برای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج، مانند پلی ارتباطی است بین خلأ ها، دغدغه ها و چالشهای موجود در سطح جامعه و اراده های خلّاق و نوآور که در فرایندهای رسمی و دولتی امکان بروز و حمایت نیافته اند . به استناد همین اولویتها و اهداف، می توان راهکارهای موفق توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی را برای بسیج برآورد کرد
جدول2-5-راهکارها و اقدامهای کارآفرینی و اشتغا ل زایی برای بسیج
ابعاد
اقدام
راهبرد
زمینه ها
ایجاد محیط کارآفرینانه؛
تقویت فرهنگ کارآفرینی؛
اطلاع رسانی؛
برنامه های ترویج کارآفرینی
تعامل با سایر رده های اقشار تخصصی بسیج (مهندسین، پزشکان،
هنرمندان)؛
توسعه و تقویت تشکّلهای همسو؛
توزیع شبکه ای؛
ایجاد پارکهای کارآفرینی؛

امکان حضور افتخاری و داوطلبانه کارآفرینان در بسیج؛

 
 
انتخاب و معرفی کارآفرین برتر بسیج به تفکیک اقشار؛
ترویج کارآفرینی اجتماعی؛
سهولت دسترسی به زیربناها؛
کاهش زمان دسترسی به سرمایه؛
انتشار مجله و بولتن تخصصی کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج؛
کتابچه فرصتها و زمینه های کارآفرینی در بسیج؛
برگزاری همایش، نمایشگاه و جشنواره های کارآفرینی و اشتغال زایی.
رفتارها
آموزش غیررسمی و
فنی حرفه ای
مخصوص کارآفرینان
بسیجی؛
آموزش مشاوره ای و
تخصصی.
برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی؛
برگزاری کارگاههای کارآفرینی؛
تعیین و اعطای جایزه کارآفرینی و اشتغال زایی در بین اقشار بسیج؛
تربیت مربی کارآفرینی در حوزه فعالیتهای بسیج؛
ارائه مشاوره تخصصی وفنی به داوطلبان؛
راه اندازی کلینیکهای مشاوره و نهادهای فراگیر ملی و محلی؛
ارتباط و تعامل با م ر اکز دولتی و تصمیم گیر مدیریتی در حوزه
کارآفرینی
ساختارها
حمایت مالی؛
حمایت اداری،
تشکیلاتی؛
حمایت قانونی.
ایجاد شرکتهای تعاونی حمایت از کارآفرینان؛
ایجاد مراکز حمایتی منطقه ای؛
پیگیری قانون جایگزین/ طرح کارآفرین به جای خدمت نظام وظیفه؛
ایجاد صندوق حمایت از کارآفرینان جوان و داوطلب کسب وکارهای
کوچک؛
ایجاد مراکز رشد؛
اعطای وام کم بهره و بدون ضمانت به داوطلبان کارآفرینی و
اشتغال زایی؛
فراهم آوردن تخفیف تعرف ه های خدمات به بخش کارآفرینی در
پروژه های مورد تأکید بسیج؛
بهینه سازی خدمات اداری در حوزه کارآفرینی؛
تشکیل گروه های کارآفرینی و مشاوره به سازمانهای رسمی در حوزه
سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا؛
معرفی نماینده کارآفرینی بسیج در شورای عالی اشتغال و
کارآفرینی.
نتایج بررسی ها در سطح سازمان بسیج نشان می دهد که دو ظرفیت فوق العاده در عرصه های کارآفرینی و اشتغال زایی بسیج وجود دارد که عبارتند از:
الف) سیل عظیم جوانان داوطلب
بر اساس رویکرد ها و رهنمو دهای موجود، یکی از مهم ترین گروه های مخاطب فردی شامل خطرپذیری، نشاط و هیجان، توان یادگیری فنون و مهارتها، خلّاقیت و نوآوری، اوقات فراغت و علایق داوطلبانه هستند . لذا بسیج سازندگی در سالیان گذشته بسیاری از فعالیتهای خود را بر حضور داوطلبانه این گروه، چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان عامل اجرایی استوار کرده است. بر اساس قوانین و مقررات بین المللی ن یز اقدام برای توسعه اشتغال زایی و کارآفرینی جوانان، به عنوان یک رهنمود جهانی مورد توجه است.
نمونه های مربوط به آمادگی جوانان برای کمک و مشارکت در اجتماع کم نیستند. بیش از یک چهارم از 14 ساله هایی که در مطالع ه مشارکت م دنی در28 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند، با یک م ؤسسه خیر ی ه کار کرده اند و تقریباً دو درصد از آنها با گروهی فعال در زمین ه امور داوطلبانه برای کمک به اجتماع همکاری د اشته اند(عبدالملکی، 1387 ، ص 65)
آنچه از عملکرد بسیج سازندگی در این حوزه برداشت می شود و قابل نقد نیز می باشد، این است که بسیج سازندگی بیشتر یا شاید به طور کامل، به مسئ له ایجاد اشتغال موقت و کاریابی متمرکز شده است؛ 2 به طوری که در یک دوره 10 ساله19702664 نفر روز فعالیت فقط با عنوان اشتغال زایی صورت گرفته و کمتر به مسئله کارآفرینی با رویکرد سه گانه زمینه ای، رفتاری و ساختاری توجه شده است. رویکرد سه گانه زمینه ای، رفتاری و ساختاری توجه شده است. رویکرد سه گانه زمینه ای، رفتاری و ساختاری توجه شده است. بسیج سازندگی به عرصه کارآفرینی و حمایت مستقیم 1 و کارآفرینی در معنا و مفهوم اصیل آن می باشد؛ یعنی بسیج سازندگی می تواند ایده ها و طرحهای ابتکاری بسیجیان را که متناظر بر یک کسب و کار اجتماعی پررونق و اشتغال زاست، در عرص ههای سازندگی دریافت، تجزیه و تحلیل و حمایت کند.
ب) اوقات فراغت
جامعه باید فرصتی را برای افراد آماده کند تا کارهای خلّاقانه تولید کنند و اوقات فراغت، همین فرصت است . بررسی های به عمل آمده در سطح جهانی نشان می دهد که به صورت کلی بسیاری از نوجوانان و جوانان به صورت فعالانه در کسب درآمد خانواده برای برطرف کردن نیازهای اقتصادی و کم کردن فقر خانواده مشارکت می کنند . در یک محدوده زندگی خانوادگی، خانواده ها نوجوانان خود را برای منافعی که برای خانواده داشته باشد به کار می فرستند. با وجود اینکه نوجوانان همیشه در زندگی فعال نیستند، اما امکان یادگیری و رشد به عنوان یک شخص و دیدن چیزی که مایلند برای آینده در نظر بگیرند را دارند.

2-3- بخش سوم :تحقیقات انجام شده
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در تحقیقی با عنوان ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی بسیج در اشتغال و کارآفرینی، بیان شده است که استفاده صحیح منابع در جهت رشد و توسعه اقتصادی، به عنوان یک اصل مهم، باید مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران جامعه باشد. بر اساس الگوهای رشد اقتصادی، مؤلّفه های به کارگیری نیروی انسانی، تقویت سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شوند. لذا دولتهای جوامع مختلف بر آن تأکید زیادی دارند، بخش زیادی از منابع خود را در جهت تقویت آنها به به عنوان یکی از «شجره طیبه صالحین» کار می گیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرحهای بزرگ سازمان بسیج در جهت مقابله با هجوم نرم علاوه بر تأثیرات بسیار مثبت فرهنگی، عقیدتی و سیاسی در جامعه و تقویت بنیه دینی و علمی نسل جدید، از لحاظ اقتصادی نیز دارا
ی اثری شگرف است و ظرفیتی را ایجاد می کند که با سرمایه گذاری و تمرکز بر آن می توان ابزارهای ایجاد اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را فراهم کرد. این اثرات اغلب خود را در به کارگیری صحیح منابع انسانی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نشان می دهد که در این تحقیق به بررسی نحوه این اثرگذاری پرداخته شده است(کاشیان و غضتفرنژاد،1389).
در مطالعه ای با عنوان الزامات و راهبردهای بسیج در توسعه کارآفرینی بر اساس ماتریس SWOT اشاره شده است که کارآفرینی از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران، در حال گذار از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مردمی، نیازمند هماهنگی جامعه با تحولات اقتصادی است. از یک سو جامعه با تحولات اقتصادی دچار تحولات اجتماعی می شود و از دیگرسو، موفقیت تحولات اقتصادی، در گرو همگامی جامعه با تحولات و پذیرش الزامات دوران گذار و ساختار جدید می باشد. این رابطه دوسویه، نقش نهادهای میانی جامعه(که وظیفه ارتباط متقابل مردم و دولت را به عهده دارند) را بسیار پررنگ می کند. انتقال بخش مهمی از اختیارات دولت – در حوزه اقتصاد – به مردم نیازمند توسعه کارآفرینی است. بنابراین، یکی از وظایف مهم نهادهای واسط اجتماعی، آماده کردن مردم برای پذیرش نقش اقتصادی جدید خود و ورود به عرصه کارآفرینی است. در کشور ایران، بسیج یکی از مهم ترین و کارآمدترین نهادهای اجتماعی واسط است که در دورانهای مختلف انقلاب،کارایی خود را ثابت کرده است. سرمایه های انسانی، اجتماعی و معنوی بالای بسیج از این مجموعه، نهادی با توان، بادرایت و تیزهوش ساخته است. بر این اساس می بایست در دوره تحول اقتصادی پیش رو که بعضاً از آن به انقلاب اقتصادی نیز یاد می شود وارد میدان شود. ورود به این میدان را می توان با ترسیم نقشه راهبردی توسعه کارآفرینی در سازمان بسیج بیان نمود. این نقشه، با توجه به نقاط قوت و ضعف بسیج و فرصتها و تهدیدهای قوت» پیش روی این نهاد، تدوین می شود. بر اساس این یافته ها، راهبردهای چهارگانه ویژه بسیج برای توسعه، «ضعف- تهدید» و «ضعف- فرصت»، «قوت – تهدید»، «قوت فرصت کارآفرینی در مجموعه بسیج و در سطحی فراتر در جامعه تدوین و بیان می شود(سیدی و مروی، 1389).
3- در تحقیقی با موضوع پتانسیل بسیج و نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال وکارآفرینی، عنوان شد که بررسی اندیشه حضرت امام خمینی(ره)، پیرامون شکل گیری و تداوم حیات شجره طیبه بسیج، حاکی از اعتقاد به نقش مؤثّر و فعال این نهاد، در عرصه سازندگی، مشارکت و تلاش در جهت توسعه پایدارجامعه در کنار نقش دفاعی و امنیتی آن است؛ نقشی که حاکی از ضرورت پویایی و نوآوری مداوم این شجره طیبه است. در برهه کنونی که مهم ترین دغدغه دولتمردان و مسئولان نظام در عرصه توسعه و امنیت پایدار، بحث اشتغال و کارآفرینی است؛ نیروی مقاومت بسیج به دلیل ویژگی های خاص خود، در صورت برنامه ریزی علمی و مدون، می تواند در این زمینه ها نقشی اساسی داشته باشد؛ ویژگی هایی همچون: مردمی و فراگیر بودن، شمولیت و عمومیت در تمام سطوح از شهرهای بزرگ تا روستاهای کوچک و دورافتاده، برخورداری از اقشار اندیشه ورز و زیرساختهای مناسب… راه اندازی تعاونی های بسیجی محور، به منظور حفظ عرصه های محیط طبیعی (مراتع و جنگل)، باعث می شود بسیجیان با عضویت در این تعاونی ها ضمن حفاظت و صیانت از این عرصه ها، زمینه بهره برداری مطلوبتر وکمک به توسعه پایدار و همه جانبه را فراهم سازند(بهروزی، 1389).
4- در مقاله ای با هدف بررسی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در توسعه کارآفرینی در بین بسیجیان، عنوان شده است که کارآفرینی از عوامل اصلی ایجاد ارزش اقتصادی و ابزاری کارامد برای کاهش تعداد بیکاران محسوب می شود. از طرفی، آموزش کارآفرینی مهمترین تلاشی است که بستر لازم را برای کارآفرینی دانش و مهارتهای ضروری به افراد علاقه مند به خصوص بسیجیانی که جویای مشاغل ارضا کننده هستند، فراهم می کند. پایگاه های مقاومت کارآفرین، مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند. این مراکز از بسیجیان کارآفرین در زمینه های آموزشی، مالی و بازار یابی حمایت می کنند. بنابراین، برای تغییر کارکرد پایگاه های مقاومت وتبدیل آن به یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *