قرار گرفته است.
در نهایت، فصل پنجم، به جمع‌بندی مطالب، نتیجه‌گیری و هم‌چنین بیان نوآوری‌های تحقیق و ارایه پیشنهاد برای تحقیقات آتی تخصیص یافته است.

2- مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
برنامهریزی تولید ادغامی20 (APP) بهترین راهِ برآورده کردن تقاضای مشتریان را در آیندهای نه چندان دور (اغلب از 3 تا 18 ماه آینده)، از طریق تنظیم نرخ تولید در وقت عادی و اضافه کاری، سطوح موجودی، سطوح نیروی کار، قراردادهای جنبی، سفارشات عقب افتاده و سایر متغیرهای کنترلی، مشخص مینماید. APP توجه بسیاری از محققان را از سال ها پیش به خود معطوف ساخته است (شی و هسی211996). از هنگامی که هالت و همکاران 22 (1955) قاعده 23HMMS را در سال 1995 ارائه کردند، محققان مدلهای بیشماری را با مزایا و معایب مختص به خود، جهت کمک به حل مسائل APP توسعه دادهاند. به دلیل تلفیق مباحث برنامهریزی تولید کلی با برنامهریزی زنجیره تأمین در تحقیق حاضر، مرور مقالاتی که در هر دو حوزه توسعه یافته است خالی از لطف نیست.
در ادامه، ادبیات تحقیق به دو قسمت کلی قبل از سال 2000 میلادی و بعد از آن تقسیم میگردد.
2-2- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید (قبل از سال 2000)
به دلیل کثرت مقالات علمی در حوزه برنامهریزی تولید در پایگاههای معتبر علمی، این مقالات بصورت فهرستوار و بر طبق تاریخ انتشار آنها در دو جدول جداگانه نمایش داده میشود. تاریخ چاپ مقاله، نویسندگان مقاله، رویکرد استفاده شده در مقاله، نوع تقاضا (ثابت/متغیر)، نوع هزینه تولید (خطی/ خطی شکسته/غیر خطی/ محدب/مقعر)، چند محصولی بودن مدل، در نظر گرفتن سفارشات عقب افتاده، ملاحظات مربوط به مدل سازی و روش حل و در نهایت، داشتن مطالعه موردی از جمله محورهایی است که برای جدول مقایسه ای 2-1 در نظر گرفته شده است. نکته حائز اهمیت این است که این مقالات همگی به قبل از سال 2000 میلادی باز میگردد و مقالات بعد از این تاریخ در قسمت بعدی تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. در جدول 2-2 نیز تاریخ انتشار مقاله، نویسندگان مقاله، موضوع مقاله، نوع عدم قطعیت در نظر گرفته شده در مقاله و رویکرد حل مسئله ارائه شده است. در مجموع صد مقاله در این دو جدول مورد بررسی قرار گرفته اند.

جدول ‏21- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید به ترتیب زمانی قبل از سال 2000 میلادی
تاریخ
محققین
رویکرد
تقاضا
هزینه تولید
چند محصولی
سفارش عقب افتاده
ملاحظات
اجرا
1953
Charnes, Cooper,
LP
ثابت
خطی اکیداً محدب


برنامه ریزی خطی ساده روی APP

1954
Simon, Holt,

ثابت
افزایشی یکنواخت


بررسی مقالات راجع به تنظیم نرخ

1954
Hoffman, Jacobs,
LP
ثابتتوسعه مدل Charnes, Cooper, 1953

1955
Johnson, Dantzig,
Primal-Dual LP
ثابتهزینه تغییر نرخ تولید خطی رو به بالا و رو به پائین

1955
Modigliani, Hohn,
Graphical
ثابت
محدب


الگوریتمی مبتنی بر جوابهای پایه ای که بصورت گرافیکی انجام پذیرفته است

1955
Charnes, Cooper, Mellon,
Mathematical
ثابت
محدب


توسعه روش Modigliani, Hohn, 1955 براساس ساختارهای عمومی تر هزینه

1955, 1956
Holt et al.,
Graphical, Analytical
ثابت
خطی


فرموله بندی LDR و استنباط

1956
Bowman,
Transportation
ثابت
افزایشی


معرفی مدل حمل و نقل

1957
Manne,
Transportation
ثابت
خطی شکسته


تفسیر مشخصات مسئله دوگان

1957
Bishop,
Transportation
ثابت
خطی محدب


روش سیمپلکس تکرار شونده

1957
Karush, Vazsonyi,
DP
ثابت
محدب


Service organization based programming

1957
Johnson,
Mathematical
ثابت
محدب


روش سیمپلکس ساده

1958
Karush,
Mathematical
ثابت
محدب


تولید تجمعی با هزینه اخراج و استخدام

1959
Schild,
Analytical
ثابت
خطی


توسعه نتایج Holt et al. به مسئله زمانبندی

1960
Hanssmann, Hess,
LP
متغیر
خطی شکسته


مدل برنامهریزی خطی توسعه یافته

1961
Klein,
LP
ثابت
یکنواخت


تقاضای تجمعی با هزینه راه اندازی

1961
Gaver,
Queuing
ثابت
محدب و مقعر


تسطیح پیوسته تولید با در نظرگرفتن موجودی

1962
Fetter,
LP
متغیر
خطی محدب


معرفی احتمالات در تعیین تقاضا دردورههای برنامه ریزی

1962
Van De Panne, Bosje,
Sensitivity Analysis
ثابت
خطی


تحلیل حساسیت LDR پویا

1962
Winters,
Mathematical
متغیر
محدب و مقعر


تصمیمات موجودی مبتنی بر اندازه سفارش

1962
Orr,
Production Switching Heuristic (PSH)
متغیرسیاست کار تصادفی جهت سوئیچ کردن تولید

1963
Bowman,
Management Coefficient (MC)
ثابتتئوری تصمیم گیری مدیریتی24

1964
Veinott,
Intuitive
ثابت
محدب


تحلیل حساسیت پارامتریک

1966
Nelson,
DP
ثابت
محدب


اصول بهینگی 25Pontryagi

1966
Vergin,
Simulation
متغیرمدل شبیه سازی در شرایط فصلی بودن تولید

1966 b
Zangwill,
DP
ثابت
مقعر


توسعه Zangwill, 1966a

1966 a
Zangwill,
DP
ثابت
مقعر


کارائی تقعر مجموعه هزینه ها

1966 c
Zan
gw
ill,
DP
ثابت
مقعر


شبکه چندمحصولی و چندتجهیزاتی

1967
Hwang, Erickson ,
Pontryagin
ثابت
مقعر


مدل بازخوردی برنامهریزی با زمان پیوسته

1967
Jones,
Search Decision Rule (SDR)
متغیربرنامه ریزی تولید پارامتریک

1967
Buffa, Taubert,
SDR
ثابتارزیابی روش جستجوی مستقیم کامپیوتری

1967 a, b
Lippman et al.,
DP
ثابت
محدب


سیاست بهینه و الگوریتم محاسباتی برای مسئله تک محصولی

1968
Orrbeck et al.,
LP
ثابت
خطی شکسته


توسعه مدل Hanssmann, Hess, 1960 با در نظر گرفتن بهرهوری

1968
Tuite,
Simultaneous Decision
ثابتتوسعه HMMS, 1960 با درنظر گرفتن متغیرهای بازخورد بازار، تبلیغات، سرمایه درگردش و مدیریت

1968
Etpen, Gould,
Lagrangian
ثابت
محدب


استفاده از تکنیک لاگرانژ

1968
Close,
Simulation
ثابتروش گرافیکی-تجمعی-جدولی خطی

1968
Taubert,
SDR
ثابترویه شاخه و کران

1969
Veinott ,
DP
ثابت
مقعر


توسعه تابع هزینه مقعر

1969
Kunreuther,
MC
ثابتپیشنهاد چندین معیار جهت تصمیم گیری مدیریتی

1970
Chang, Jones,
Set-back technique
ثابتبرنامه ریزی چند محصولی تجهیزات و تولید با زمان سیکل تولید طولانی

1970
Bergstrom, Smith,
Computer-based
ثابت
خطی


LDR چند محصولی (26MDRL)

1970
Sobel,
DP
ثابت
مقعر


یکنواخت کردن هزینه شروع به کار و خاتمه کار

1971
Florian, Robillard,
MIP
ثابت
مقعر


مدل جدید توسعه یافته

1972
Dammon,
Simultaneous Decision
ثابتتوسعه HMMS, 1960 با درنظر گرفتن متغیرهای بازخورد بازار، تبلیغات، سرمایه درگردش و مدیریت

1973
Vollmann,
SDR
ثابتکاربرد روش SDR در صنعت مبل سازی

1973, 1974a
Goodman,
SDR
ثابترویکرد جستجوی بخشی27

1974
Leitch,
Simultaneous Decision
ثابتتوسعه HMMS, 1960 با درنظر گرفتن متغیرهای بازخورد بازار، تبلیغات، سرمایه درگردش و مدیریت

1974
Lee, Moore,
LP/Linear
ثابت
خطی


رتبه بندی همه اهداف مدیریتی مرتبط

1974
Weston,
Mathematical
ثابت
محدب و مقعر


سیستمهای چند سازمانی

1974
Jaikumar,
Lagrangian
ثابت
محدب


یکپارچه کردن بازاریابی و مدیریت تولید و موجودی

1974
Elmaleh, Eilon
PSH
ثابتکاربرد روش PSH در صنایع شیمیائی و غذایی

1974
Lee, Khumawala,
Simulation
ثابتتست روش LDR در محیط واقعی

1974 b
Goodman,
HMMS/Nonlinear
ثابت
غیرخطی


مدلهای با درجه غیر خطی بالاتر برای این رویکرد مناسب نیستند

1975
Welam,
Simultaneous Decision
ثابت
خطی


توسعه LDR

1975
Hamner, Carter,
MC
ثابتتست مدلهای مختلف رگرسیون خطی برای تصمیم گیری

1975
Eilon,
Simulation
ثابتتست روشهای مختلف برای APP

1976
Laurent,
Range programming
ثابت
خطی


استفاده از LP بازه ای در تقریب زدن عناصر غیرخطی درجه دوم هزینه

1976
Ebert,
Dynamic
ثابت
خطی


درنظرگرفتن بهرهوری در APP

1976
Welam,
HMMS/Nonlinear
ثابت
غیرخطی


ارزیابی مقاله Goodman, 1974b

1976
Lawrence, Burbridge,
LP/Linear
ثابت
خطی


مسئله چند هدفه برنامهریزی تولید و لجستیک

1977
McClain, Thomas,
LP
ثابت
محدب


موجودی و نیروی کار فصلی

1977
Ice, Orr,
Lagrangian
ثابت
محدب


تحلیل مقاله Modigliani, Hohn, 1955

1977
Flower, Preston,
SDR
ثابتکاربرد روش SDR در شرکتهای تولیدی

1978
Schwarz, Jonnson,
Testing of Hypothesis
ثابت
خطی


ارزیابی LDR

1978
Lockett, Muhlemann,
LP/Linear
ثابت
خطی


یک بسته نرم افزاری جهت زمانبندی جزئی بکارگرفته شده است

1978
Baker et al.,
Tree-search algorithm
ثابت
مقعر


مسئله اندازه انباشته پویا با الگوریتم جستجوی درختی

1978
Mellichamp, Love,
PSH
ثابتتوسعه روش PSH برای تولید سه سطحی

1978
Remus,
MC
ثابتارزیابی تئوری Bowman, 1963 در محیط رقابتی

1980
Meij,
Separable programming
ثابت
خطی


برنامه ریزی تفکیک پذیر

1980
Vergin,
PSH
ثابتمقایسه هزینه ای بین PSH و سایر مدلهای موجود

1981
Hannan,
FGP
متغیر
خطی


برنامه ریزی آرمانی فازی

1981
Leberling,
FGP
متغیر
خطی


برنامه ریزی آرمانی فازی

1982
Luhandjula,
FGP
متغیر
خطی


برنامه ریزی آرمانی فازی

1982
Behnezhad, Khoshnevis,
SDR
ثابتدرنظرگرفتن اثر منحنی یادگیری28 روی ماشینهای مورد نیاز

1983
Posner, Szwarc,
Transportation
ثابت
خطی محدب


برنامه ریزی حمل و نقل با سفارش عقب افتاده

1983 a, b
Khoshnevis, Wolfe,
Testing of Hypothesis
ثابت
خطی


ارزیابی LDR

1984
Deckro,Hebert,
HMMS/Nonlinearr />ثابت
غیرخطی


برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای

1984
Rakes et al. ,
LP/Linear
متغیر
خطی


برنامه ریزی آرمانی با محدودیت شانسی29( CCGP)

1985
Oliff, Butch,
PSH
ثابتمطالعه موردی روش PSH

1985
Coker,
PSH
ثابتارزیابی روش PSH در یک مطالعه موردی

1986
Akinc, Roodman,
Transportation
ثابت
خطی شکسته


برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و از نظر محاسباتی پایدار

1986
O’Grady, Byrne,
PSH
ثابتترکیب روش PSH و LDR

1986,88
Hall,
PSH
ثابتاستفاده از یک رویه گرافیکی برای تصمیم گیری در مورد نحوه تغییر نرخ تولید

1987
Oliff, Leong,
PSH
ثابتکاربرد روش PSH

1988
Sakawa,
FGP
متغیر
خطی


برنامه ریزی آرمانی فازی

1989
Singhai Adlakha,
Transportation
ثابت
خطی محدب


ایجاد توازن بین هزینههای کمبود و هزینههای تولید و موجودی

1989
Oliff, Lewis, Markland ,
PSH
ثابتکاربرد روش PSH

1989
Barman, Burch,
PSH
متغیریک روش ابتکاری برای تولید دو سطحی

1989
Gilgeous,
PSH
ثابتارائه یک رویکرد جستجوی هدف

1990
Armacost,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *