منبع مقاله با موضوع مبارزه با قاچاق

پایان نامه حقوق

سرشار ناشی از قاچاق انسان سبب شده است گروههایی که در امر قاچاق مواد مخدر و اسلحه فعالیت میکنند نیز فعالیتهای خود را تغییر داده، در کار قاچاق انسان وارد شوند و آن را هدف اصلی برای کسب درآمدهای خود بدانند زیرا همان طور که در مباحث قبل ذکر شد قاچاق انسان سود سرشاری به دنبال خواهد داشت. این امر از آن رو صورت میگیرد که در قاچاق اسلحه و مواد مخدر، تنها یکبار میتوان اسلحه و مواد مخدر را فروخت؛ حال آن که فرد قاچاق شده را میتوان به طور مکرر فروخت. قاچاق انسان و قاچاق مهاجر متضمن نقل و انتقال افراد است اما تفاوت کلیدی آنها هدف این نقل و انتقال است. هدف قاچاقچیان انسان همان طور که گفته شد هدفشان از جابهجایی افراد از همان ابتدا، بهرهکشی از آنها در کشور مقصد و بدست آوردن منفعت است اما باید گفت که در نقل و انتقال مهاجران، هدف مرتکب ایفای قرارداد خود با متقاضی مهاجرت مبنی بر عبور دادن وی از مرز است. بنابراین قصد اولیه وی اعمال کنترل و نظارت بر مهاجر یا اخاذی یا بهرهکشی از وی نیست.

فصل سوم: عوامل قاچاق انسان
عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهههای اخیر موثر بودهاند. یکی از ویژگیهای اخیر آسیبهای اجتماعی از جمله قاچاق انسان در آن است که علل به طور مرتب جای خود را با یکدیگر عوض میکنند. همان طور که گفته شده است آسیبهای اجتماعی به صورت یک زنجیره درهم تنبیده عمل میکنند و گاهی یک موضوع واحد میتواند از علل متعدد سرچشمه گیرد برای مثال در مورد روسپیگری و فحشاء که یکی از عوامل اصلی قاچاق انسان به شمار میآید، در مطالعات فراوان دهها علت از زبان خود افراد قاچاق شده و افراد آسیب دیده بیان شده است.
تحقیقات سازمانهای رسمی و بینالمللی نیز بسیاری از این مسائل را تأیید میکند.
در تحقیقی که در اتحادیه اروپا بر روی مسائل قاچاق انسان صورت گرفته است، این نتایج را میتوان به طور علمی در مسائل و مشکلات ناشی از قاچاق در سراسر نقاط دنیا و ایران شاهد بود.
در قاچاق انسان فرد به منظور سوء استفاده و بهرهکشی از کشورش به کشور دیگری منتقل میشود و در اغلب موارد دولت میزبان آشکارا از این نوع گردشگری جنسی حمایت میکند. امروزه گردشگران و مشتریان از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه که خواستار دختران کمسن هستند، به کشورهایی که چنین خدماتی را ارائه میدهند سفر میکنند.
افرادی که قاچاق میشوند به طور معمول در سنین نوجوانی و جوانی هستند. بنابراین بیتجربگی و غیر منطقی برخورد کردن با این پدیدهها را میتوان از جمله علل مهم به شمار آورد. به دلیل پایین بودن سن این قربانیان احتمال لو رفتن، زندانی شدن و یا ابتلا به بیمارهای آمیزشی کمتر است.
گردشگری جنسی به گسترش قاچاق انسان منجر میشود. براساس برخی برآوردها حدود 20 هزار زن قزاق جهت کار در بخش روسپیگری که صنعت سکس خوانده شده، در کره جنوبی به بردگی کشیده شدهاند.
افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیتهای قاچاق ،حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیضهای اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت ،نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی، بحران در نظام ارزشها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان ،تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و تصویب معاهده شنگن از مهمترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

عوامل اقتصادی
از عوامل تعیین کننده قاچاق انسان تفاوتهایی است که به لحاظ اقتصادی در کشورهای مبدأ و مقصد وجود دارد. شرایط بد اقتصادی توام با بیکاری ،فقر، درآمد پایین، وضعیت نامناسب و نابرابر زنان و مردان، نبود آینده شغلی، تفاوت اقتصادی از نظر ثروت و رفاه با کشورهای مبدأ، تقاضا برای نیروی کار ارزان، اختلاف درآمد، کیفیت زندگی، رشوه و فساد، عدم آگاهی از حقوق، اغفال در مورد فرصتهای کاری، سودآوری کلان، افزایش تقاضاهای خدمات جنسی ، بستر مناسبی برای مهاجرت غیرقانونی به خارج از مرزها به وجود آورده است و از علتهای اقتصادی به شمار میآید. فقر و بیکاری به گونهای برخانوادهها فشار میآورد که امکان دارد خود قربانی و خانواده وی به رغم اشراف به بلاهایی که بر سر این افراد میآید، با قاچاق ایشان موافقت کنند. در گزارشی از یک سازمان غیر دولتی حمایت از حقوق زنان در رومانی آمده است:

“خانوادهها فهمیدهاند اگر دخترانشان همراه قاچاقچیان بروند، در عرض سه سال میتوانند برای خانواده درآمدزایی کنند. دختران نیز خود را میفروختند چون میخواستند وفاداری خود را به خانواده ثابت کنند.”
قربانیان قاچاق به دلیل آن که خود و خانوادههایشان برای رفع حداقل نیازهای مادی از کسب درآمد و داشتن شغل مناسب محروم میباشند وارد عرصه تعاملات با قاچاقچیان میشوند و تا جایی پیش میروند که رفتارها و اعمالی که قاچاقچیان از آنها درخواست میکنند را به عنوان عامل تولید به شمار میآورند. شاید به جرأت بتوان گفت که سادهترین دلیلی که بتوان برای افزایش قاچاق انسان آورد سودآوری کلان این امر برای قاچاقچیان باشد.فقدان یا کمبود فرصتهای شغلی مناسب بالاخص در استانهای مرزی افراد را به سمت انواع قاچاق سوق میدهد که یکی از پر سودترین آنها قاچاق انسان است. با توجه به این که در اکثرکشورهای جهان، با این پدیده مبارزه جدی صورت نمیگیرد چه به لحاظ ضعف قانونی و چه به علتهای مختلف دیگر، زمینه ارتکاب جرم برای آنان مهیا بوده و از
این طریق به سودهای کلان دست مییابند.

عوامل فرهنگی – اجتماعی
این عوامل عبارتاند از:
تغییر ارزشها و گسترش فرهنگ مادیگرایی ، فساد، شیوه زندگی بیبند و بارانه، گسترش خرده فرهنگهای منحرف، تبلیغات و بیپروایی رسانههای جمعی، نابرابری اجتماعی، تغییر ارزشها، نبود عدالت جنسیتی، ازدواجهای زودرس، خشونتهای خانگی، تحصیلات و سطح آموزش پایین، فشار جمعیت، بحران و ناامنی ، تقاضا برای خدمات (خدمات داخلی، تفریحی و کار غیر قانونی) برای جنس و سن خاص ، ملاحظات نیروی کار، تمرکز سرمایه و سود، امکانات تفریحی و تجارت تفریحی و جنسی و مانند آن، فریب، طلاق، فرار از خانه ، تعدد فرزندان و تضعیف روابط بین فردی و خانوادگی.
علل فرهنگی و اجتماعی که منجر به بروز پدیده قاچاق انسان میشود بسیار متنوع است.
خصوصیات فرهنگی جوامع نه تنها شرایط و امکانات فرهنگی و حتی اجتماعی را به گونهای نابرابر میان زنان و مردان تقسیم کرده، بلکه اجبارهای اجتماعی نیز آن را دو چندان میکند. بیتوجهی به نیمی از جمعیت رشد موزون این جوامع و بحران را در پی داشته است.
پیچیدگی های فرهنگی در عصر رو به جهانی شدن باعث شده است همه جوامع با دگرگونیهای ارزشی و هنجارهای بسیاری رو به رو شوند. عدم توسعه مبتنی بر جنسیت در جوامع پدر سالار و سنتی کشورهای در حال توسعه محیطی مناسب برای فعالیت شبکههای قاچاق انسان ایجاد کرده است. همراه با پیشرفت جوامع مشکلات اجتماعی نیز افزایش یافته، و گستردگی ارتباطات این پدیدهها را به مسائل جهانی تبدیل کرده است.
به دنبال کم شدن چتر حمایتی اقتصادی و اجتماعی، مردان و زنان ناچار هستند تجربههای داخل خانه را در بازار کار کشورهای خارجی، آنچنان که مطابق خواست و میل قاچاقچیان است مطرح کنند.

عوامل بینالمللی
عواملی مثل قطببندیهای جهانی، واگرایی بینالمللی، عدم وجود شناختهای لازم و اجرایی، پدیده جهانی شدن و نقش رسانه، عدم وجود اراده کافی بینالمللی، از عوامل بینالمللی محسوب میشوند.
سازمانهای بینالمللی تأکید دارند که عصر جهانی شدن موجبات افزایش جنایات سازمان یافته فراملی را فراهم کرده است. مثلاً در مفهوم جهانی شدن به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن جریان آزاد اندیشه، انسان ، کالا، خدمات و سرمایهداری در دنیا میسر شد. در جهانی شدن ما شاهد یک پروسه هستیم که عملاً در حوزههای ارتباطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… خودنمایی میکند که به تدریج روی یک سری از عناصر تأثیر میگذارند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی صاحبنظران معتقدند که یک اراده نانوشته بینالمللی قاچاق انسان را مدیریت میکند و میل به برخورد با آن را ندارد در غیر این صورت نمیتوان گفت که گروههای قاچاق از تمام حکومتهای دنیا قویترند.

4-عوامل سیاسی:
برخی رویدادهای سیاسی در جهان، سبب اتخاذ سیاست های قاچاق انسان در دولت ها می شود. از جمله آنها واقعه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا می باشد ولی افرادی که قاچاق می شوند همواره در مقابل این سیاست ها مقاومت کرده اند که منجر به برخی شورش ها و بی نظمی ها در این کشورها شده است.
عوامل سیاسی عبارتند از:
بی ثباتی و تزلزل سیاسی، احساس عدم امنیت ، جنگ و خونریزی، ناآرامی، آشوبهای درون مرزی، درگیری و کشمکش های نیروهای نظامی داخلی، تبعیض نژادی، انقلابات در کشورها، ناپایداری سیاسی و به هم ریختگی های اجتماعی، تأکید بیش از حد بر استقلال زنان و استقلال خواهی بیش از حد زنان تحصیل کرده، احتمال تبدیل یک کشور را به یکی از کانونهای قربانیان قاچاق فراهم می سازد و این عوامل موجب می شود زمینه بهتری برای قاچاق انسان را مهیا کند. عواملی نیز مثل فقدان سیاست گذاری های مناسب چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، منازعات و تنش های سیاسی هم کمک شایانی در جهت افزایش قاچاق انسان به قاچاقچیان می کنند.
جنایتکاران بین المللی با رخنه و نفوذ در این کشورها و با ارائه پیشنهادهای کاذب و دروغین به اهداف خود در خصوص قاچاق انسان دست می یابند.
مثلاً در صورت احساس عدم امنیت بسیار دیده شده است که برخی از جوانان در سنینی با برخی از جوامع احساس تعارض و جدال می کنند و این عدم هماهنگی باعث می شود که میل این جوانان به مهاجرت های غیر قانونی و در نتیجه قاچاق انسان بیشتر شود که در واقع می توان گفت که فرار مغزها نتیجه این احساس عدم امنیت به شمار می آید.
در واقع این افراد برای استخدام، تحصیل، جامعه پذیری، موفقیت و توسعه نیاز به فضا دارند و این فضای لازم را در کشور خود احساس نمی کنند ، لذا به همین خاطر است که تن به قاچاق می دهند تا در کشورهای دیگر بتوانند به این اهداف دست یابند.

بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان
قاچاق انسان آثار و پیامدهای وخیمی را به دنبال دارد که آگاهی از آن،زمینه درک عمق فاجعه و لزوم اتخاذ تصمیم دولتها برای پاسخگویی به این معضل جهانی را فراهم می آورد. قاچاق انسان می تواند بر کیفیت زندگی تمام آحاد جامعه حتی کسانی که در بازار کالاها و خدمات غیر قانونی هیچ دخالت و مشارکت مستقیمی ندارند،اثر خود را بر جای بگذارد.بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی کار تقریباً سه چهارم کودکانی که در کارهای اجباری سراسر جهان به کار گرفته می شوند،در شرایط و مکان هایی خطرناک از جمله معادن و کارخانه ها با مواد خطرناک و مرگبار از جمله مواد شیمیایی و سموم کشاورزی سر و کار دارند.سوء تغذیه و مشکلات و پیامدهای جسمی ،روحی ، روانی ، بهداشتی ، اجتماعی و فرهنگی متعدد از معمولی ترین مشکلات این کودکان می باشند.
یک مقام مبارزه با قاچاق انسان با ابراز نگرانی از پیامدهای قاچاق انسان هشدار داد پیامدهای قاچاق انسان می تواند افراد را به سوی”کار اجباری” و دیگر شکل های “بردگی نوین” سوق دهد .در تنها نگاهی به تیتر برخی از خبرها خود بیانگر وضعیت موجود در این زمینه است.اشغال فرصتهای شغلی،افزایش بی رویه کرایه خانه،بروز مشکلات بهداشتی و معضلات اجتماعی و …از جمله پیامدهای قاچاق انسان به شمار می آیند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا،اهمیت قاچاق انسان از آن جهت است که پیامدهای قاچاق انسان هم اکنون یکی از مهمترین و جدی ترین چالش های پیش روی جهان معاصر به شمار می رود و این پیامدها تاثیر زیادی دارد که پیشگیری و جلوگیری از پیامد قاچاق انسان راهکارهایی کاربردی را ایجاب می کند.بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است اما در عین حال مسئله ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و بین المللی است.امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای را یافت که از این پدیده شوم و آثار مخرب آن در امان باشد.دامنه ی آثار و پیامدهای ناگوار این جرم بسیار وسیع است.از جمله ی این آثار می توان به هنجار هایی مانند:خشونت علیه قربانیان،نقض حقوق قربانیان،ابتلاء به بیماری های مسری و شیوع آن در سطح جهان،ایجاد اختلالات روحی-روانی،بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند پول شویی و جعل،تزلزل بنیان خانواده ها و مخدوش شدن نظام های سالم اقتصادی و اختلال در امنیت اجتماعی و استثمار نیروی کار اشاره کرد.ذکر این پیامدهای منفی ،ضرورت بررسی همه جانبه و مبارزه مناسب با آن را بدیهی می سازد.شرایط این پیامدها ایجاب می کند که قاچاق انسان به وسیله راهکارهایی نظیر آگاهی دهی جوامع نسبت به پیامدها،معضلات و خطرات قاچاق انسان،ایجاد فرصتهای شغلی،تشویق به برابری حقوق،فرهنگ سازی در زمینه حقوق قانونی مربوط به آن،مبارزه با فقر هدایت شود و هدایت شدن این پیامدها از واجبات به شمار می رود.

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان
1-پیامد اقتصادی-سیاسی
گاهی اوقات پدیده قاچاق انسان می تواند به عنوان عاملی موثر در تشدید تشکیلات سیاسی و اقتصادی نقش خود را نشان دهد.به طوری که در برخی از کشورهای آفریقایی طبق آمار تا حدود 50 در صد افراد نخبه و تحصیلکرده از کشور خارج و در سایر کشورها بالاخص کشورهای اروپایی به کار مشغول می شوند(پدیده فرار مغزها)که به طور قطع تبعات ویرانگری بر بنیان های اقتصادی وسیاسی کشور مبدأ می گذارد. بزهکاری سازمان یافته در سطح ملی و بین المللی بر مقوله سیاست اثر می گذارد. ارتکاب جرم و وضعیت اقتصادی هر جامعه با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و تأثیر متقابلی بر روی هم می گذارند،به این معنی که میزان رشد اقتصادی و رشد بیکاری بر میزان و نوع جرم ارتکابی در هر جامعه تأثیر می گذارد و ارتکاب جرم نیز متقابلاً ممکن است بر ساختار اقتصادی و میزان رشد و توسعه ی اقتصادی تأثیر گذار باشد.
درآمدهای زیاد گروه های جنایتکار سازمان یافته از جمله باندهای قاچاق انسان که از ارتکاب جرم حاصل می شود ،در بازارهای جهانی تطهیر می گردد و امنیت سیستم های مالی و اقتصادی جهانی را تهدید می کند،لذا می توان گفت تطهیر درآمدهای نامشروع که طبق کنوانسیون پالرمو از جنایات سازمان یافته فراملی است،از پیامدهای قاچاق انسان می باشد که اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشورها بر جای می گذارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از “هنگ گنگ” لوئیز سی دباکا مدیر دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان در آمریکا گفت:با توجه به این که کارفرمایان با وعده دروغین کار بهتر و دستمزد بیشتر،از افراد فقیر و کم برخوردار بهره کشی می کنند،شرایط سخت تر اقتصادی پیامدهای ناگوارتری خواهد داشت و این امر را تشدید می کند.همانطور که در مباحث قبل بیان شد قربانیان اغلب با فریب وعده دستمزدهای بالا راهی غربت می شوند و ناگهان خود را غرق در بدهی و بردگی مجازی می بینند که برای دستمزد ناچیز در مشاغلی چون خدمتکاری خانه یا روسپیگری به کار مشغولند.
سی دباکا در گفت و گو با خبرنگاران افزود:امروزه بسیاری از کشورها توانایی های خود را در زمینه تحقیقات و بازرسی برای مبارزه با قاچاق انسان تقویت می کنند.انگیزه ها و تبعات سیاسی و اقتصادی متعددی نیز در خصوص قاچاق انسان مطرح شده است که یکی از موارد آن پولشویی می باشد. اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند،بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است.
بنابراین مشاهده می شود که با پدیده پولشویی قاچاقچیان انسان بسیاری اوقات ثروت خود را-که از راه نامشروع به دست آورده اند-در جاهایی سرمایه گذاری می کنندکه هم مجدداً سود بسیاری عاید ایشان می کند و هم منبعی برای