پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد رتبه بندی شرکت ها، رتبه بندی، توزیع فراوانی

…………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۳- ۳- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………..۵۲
۳- ۴- روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………….۵۲
۳- ۵- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳- ۶- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….۵۳
فصل چهارم- مدل سازی عملیاتی و تحلیل نتایج……………………………………………….۵۵
۴-۱- بدست آوردن وزن معیارها بوسیله روش فازی……………………………………………………………….۵۶
۴- ۲- مشخص کردن معیارها…………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴- ۳- رتبه بندی شرکت ها………………………………………………………………………………………………………۶۱
۴- ۴- پایش نظرات خبرگان……………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴- ۵- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۴- ۶- آمار استنباطی(بررسی فرضیه های تحقیق)……………………………………………………………………..۶۷
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………۸۲
۵- ۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۵- ۲- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۵- ۳- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۵- ۴- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۵-۵- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۸۸
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
ضمایم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

فهرست جدول ها و شکل ها
شکل ۲- ۱- تفاوت در شکل شبکه با سلسله مراتب……………………………………………………………………..۴۰
شکل۲- ۲ – یک ساختار شبکه ای با وابستگی داخلی در هر سطح…………………………………………….۴۲
شکل۲- ۳ – تفاوت ساختار سلسله مراتبی با شبکه ای………………………………………………………………..۴۳
شکل ۲- ۴ – ساختار کلی سوپر ماتریس………………………………………………………………………………………۴۵
شکل۲- ۵- الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای فازی…………………………………………………………………….۴۹
شکل۳- ۱- پیاز فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵۱
شکل ۴- ۱- نمایش اعداد فازی مثلثی گزینه های هفت گانه…………………………………………………….۵۶
جدول۴- ۱- تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی………………………………………………………………….۵۷
جدول ۴- ۲- مقایسه معیارهای تحقیق و معیارهای بورس…………………………………………………………..۵۷
جدول۴-۳- نظر سنجی خبرگان در افق کوتاه مدت……………………………………………………………………۵۸
جدول۴-۴- نظر سنجی خبرگان در افق میان مدت…………………………………………………………………….۵۸
جدول۴- ۵- نظر سنجی خبرگان در افق بلند مدت…………………………………………………………………….۵۹
جدول۴- ۶- جدول نهایی اوزان……………………………………………………………………………………………………..۶۰
شکل ۴- ۲- نظر کارشناسان در مورد هر معیار با توجه به سه رویکرد…………………………………………۶۲
جدول ۴- ۷- فاصله نرمال بین افراد خبره……………………………………………………………………………………..۶۴
جدول ۴- ۸- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
شکل ۴- ۳- توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….۶۵
جدول ۴- ۹- سن……………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
شکل ۴ -۴- توزیع فراوانی سن………………………………………………………………………………………………………۶۶
جدول ۴ – ۱۰- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………۶۷
شکل ۴- ۵- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………..۶۷
جدول ۴- ۱۱- آزمون کلموگروف اسمیرنوف سرمایه گذاری کوتاه مدت …………………………………..۶۸
جدول۴- ۱۲- آزمون کلموگروف اسمیرنوف سرمایه گذاری میان مدت………………………………………۶۸
جدول ۴- ۱۳- آزمون کلموگروف اسمیرنوف سرمایه گذاری بلند مدت …………………………………….۶۹
جدول ۴- ۱۴- فراوانی های فاکتورهای سرمایه گذاری کوتاه مدت:……………………………………………۶۹
جدول ۴- ۱۵ – آماره های توصیفی فاکتورهای کوتاه مدت ……………………………………………………….۷۰
جدول ۴- ۱۶- فراوانی فاکتورهای سرمایه گذاری میان مدت……………………………………………………..۷۱
جدول ۴- ۱۷- آماره های توصیفی فاکتورهای میان مدت…………………………………………………………..۷۲
جدول ۴- ۱۸- فراوانی فاکتورهای سرمایه گذاری بلند مدت:……………………………………………………..۷۳
جدول ۴- ۱۹- آماره های توصیفی فاکتورهای بلند مدت………………..
..
……………………………………….۷۴
جدول ۴- ۲۰- رتبه ها…………………………………………………………………………………………………………………۷۵
جدول ۴- ۲۱- آزمون…………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول۴- ۲۲- آزمون خی- دو سرمایه گذاری کوتاه مدت………………………………………………………….۷۶
جدول ۴- ۲۳- آزمون خی – دو سرمایه گذاری میان مدت……………………………………………………….۷۶
جدول ۴- ۲۴- آزمون خی- دو سرمایه گذاری بلند مدت………………………………………………………….۷۷
جدول۴- ۲۵- جدول مقایسه ای رتبه هاب کوتاه مدت و بلند مدت………………………………………….۷۸
جدول ۴- ۲۶- آزمون Test Statistics کوتاه مدت…………………………………………………………….۷۸
جدول ۴- ۲۷- جدول مقایسه ای رتبه های میان مدت و بلند مدت…………………………………………۷۹
جدول ۴- ۲۸- آزمون Test Statistics میان مدت……………………………………………………………..۷۹
جدول ۴- ۲۹- جدول مقایسه ای رتبه های کوتاه مدت و میان مدت……………………………………….۸۰
جدول ۴- ۳۰- آزمون Test Statistics بلند مدت………………………………………………………………۸۰
جدول ۴- ۳۱- آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………۸۱
پیوست ۱- نمونه پرسشنامه طرح شده برای کشف معیارها و وزن آنها………………………………………۹۴
پیوست۲- فهرست معیارهای پیشنهادی……………………………………………………………………………………..۹۵
پیوست۳- فهرست شرکت ها بر اساس ارزش بازار………………………………………………………………………۹۶
پیوست۴- مقایسه معیارهای تحقیق و سایر معیارها…………………………………………………………………..۹۸
پیوست۵- رتبه بندی شرکت ها در افق کوتاه مدت…………………………………………………………………..۱۰۰
پیوست۶- رتبه بندی شرکت ها در افق میان مدت……………………………………………………………………۱۰۲
پیوست۷- رتبه بندی شرکت ها در افق بلند مدت…………………………………………………………………….۱۰۴

فصل اول
کلیات تحقیق

۱- ۱- مقدمه
در این فصل قصد بر آن داریم تا با آوردن مطالبی به صورت چکیده ابتدا برای خواننده ذهنیتی در رابطه با موضوع تحقیق و آنچه قرار است به بررسی و آزمون آن بپردازیم و روش های مورد استفاده را عنوان کرده و خواننده را با مبانی و کلیات موضوع تحقیق مورد نظر خود آشنا نماییم.
ایجاد شفاقیت اطلاعاتی در سازمان ها و بازارها، عنصر بسیار مهمی جهت تصمیم گیری و کنترل جریان صحیح اطلاعات است.در میان بازارها، بازاری که نیاز به شفافیت اطلاعاتی با توجه به ملاک های قابل اطمینان و کاربردی، جهت تصمیم گیری افراد و سازمان ها را شدیدا در خود احساس می کند، بازار سرمایه است.بازار سرمایه به مثابه بخشی از بازارهای مالی نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند.به علاوه بازارهای مالی چشم انداز آتی بنگاه های اقتصادی را ارایه می نماید.
هرچه الگوی اقتصادی پس انداز وسرمایه گذاری در جامعه ای گسترده تر باشد،نیاز به بازار سرمایه متشکل،قدرتمند وکارا در جهت تخصیص هر چه بهینه منابع به شرکت های تولیدی بیشتر احساس م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *