مسکن مصوب 1360اشعار می دارد که:
“دادگاه های انقلاب اسلامی به منظور اجرای اصل 49ق.ا موظفند لیست اسامی افراد وشرکت هایی که اموالشان باید مصادره…
آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب 1358نیز در ماده 12خود تصریح می نمود که:
“مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام,حبس تبعید وضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده,پس از تسویه دیون خواهد بود.”
درماده 28همین آئین نامه نیز آمده بود:در صورتی که بازپرس احراز کند متهم اموالی را که از راه های غیر مشروع به دست آمده به همسر یا فرزندان خود یا شخص دیگری واگذار کرده ویا بطور صوری یا باتبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است ,دستور توقیف آنها را صادر خواهد کرد.
مواد 1و3 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر وخلیج فارس مصوب 1358 که از ضبط تجهیزات وآلات وادوات صید به نفع شرکت شیلات ایران سخن به میان آورده است.
ماده 1لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدرمصوب 1359در مورد ضبط آلات واستعمال مواد مخدر,ماده واحده مربوط به ضبط اسکناس هایی که به طور غیر قانونی وارد کشور می شوند مصوب 1359,لایحه قانونی راجع به ارزها وطلا آلات وجواهراتی که توسط سازمان های ذی ربط از مسافرین وقاچاق چیان به هنگام ورود یا خروج ویا در داخل کشور کشف وضبط می گردد مصوب 1359,ماده 3 وتبصره 1 ماده 5قانون نحوه رسیدگی به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسها یی که استفاده از آنها درملأ عام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1356,وتبصره 2 ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء,اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ,ماده 3قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحی 1368با اصلاحات بعدی ,درمورد ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ویا نیروهای کاشف,ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس,وارد کنندگان توزیع کنندگان,مصرف کنندگان اسکناس مجعول مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصادره اموال مرتکب ,مواد 31 وبعد آن . قانون تأسیس سازمان جمع آوری وفروش
اموا ل تملیکی واساسنامه آن مصوب 1370در مورد ضبط ومصادره اموال و وجوهی که تحت عنوان قاچاق کشف ویا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد, از جمله قوانینی هستند که در بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده ودر مورد ضبط ومصادره اموال متضمن حکم می باشند.
در کنار این قوانین ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361که در سال1370 به صورت ماده 10ق.م.اجلوه گر شده است,قاضی را مکلف نموده است که در ضمن صدور حکم ویاقرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب باشد,نسبت به اشیاء واموالی که وسیله جرم بوده ویا در اثر جرم تحصیل شده ویاحین ارتکاب استعمال وبا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوصی صادر نماید که آنها باید مسترد یاضبط یا معدوم شوند.بعلاوه دیگر مواد ق.م.ا از جمله ماده 522ق.م.ا در مورد ضبط اموال ناشی از جرم سکّه قلب,ماده 529این قانون در مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق نامه خلاف واقع,ماده 562 در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری,ماده 568در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی وتاریخی نباید از نظر دور داشت .با توجه به مواد مذکور,ملاحظه می گردد که در قوانین پس از انقلاب و به ویژه آنچه در اوایل انقلاب تصویب گردید اصطلاح مصادره اموال کاربرد بیشتری داشته وبه معنای ضبط یا توقیف دایم استعمال شده و یا توآمان به صورت “ضبط ومصادره اموال”به کار رفته است.
در فصول آتی برخی از مواد فوق الاشعار بطور تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که,نهاد مجازات امروزه به لحاظ توسعه تمدن وضرورت های زندگی اجتماعی افراد به انواع محتلف طبقه بندی می شود,در آغاز متحدالشکل بوده است.چنانچه در این باره نوشته اند:”در دوره ی قدیم,مجازات ها متحدالشکل بوده ومجازات نقدی تنها کیفری بود که معمول زمان بوده است.سپس مجازات های بدنی مورد توجه قرار گرفت ومحرومیت از آزادی زیاد معمول نبوده است.ازسال 1810میلادی به بعد,مجازات های تازه ای از قبیل تبعید,در قوانین کیفری خودنمائی کرد…”.
بنابراین به تدریج باگذشت زمان وبه علت کثرت وتعدد انواع جرایم ,مجازات ها از نقطه نظر های مختلف,در قوانین جزایی طبفه بندی شده اند که برخی از آنها عبارتند از:طبقه بندی مجارات ها از لحاظ هدف اجتماعی آنها ,طبقه بندی مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با یکدیگر,طبقه بندی مجازات هابرحسب ارتباط آن ها با یکدیگر طبقه بندی مجازاتها برحسب ماهیت عینی آنها وطبقه بندی مجازات ها بر مبنای فقهی به حدود,قصاص,دیات,تعزیرات و مجازات های بازدارنده(ماده 12ق.م.ا)
در این قسمت قبل از شروع مطالب ومباحث یاد شده در ابتدا لازم است مقداری در مورد ماهیت حقوقی ضبط ومصادره اموال اینکه آیا هردوی آنها مجازات می باشند ویا بعنوان یک اقدام تآمینی محسوب می شوند ویا متفاوتند یکی مجازات ودیگری اقدام تأمینی محسوب می شوند ویا متفاوتند یکی مجازات ودیگری اقدام تأمینی وحتی,هر یک دارای معنی ثالثی هستند به این معنی که مثلاً مصادره اموال دارای یک مفهوم مدنی است یا به عبارتی به مفهوم استرداد یا رد اموال نامشروع به صاحبان آن باشد و نه مجازات یا اقدام تأمینی بحث گردد وسپس جایگاه آن در طبقه بندی مجازات ها بررسی گردد.
“واقع این است که در حقوق اسلام اخذ ومصادره مال هم از باب استرداد وهم از جهت مجازات وبه عنوان مجازات م
ا
لی به نوعی وجود دارد که همواره به صورت مصادره خاص ودر قسمتی از اموال مجرم اعمال می گردد وحتی ازجهتی مبنای حقوق صرف هم ندارد ولو اینکه به صورت قهری ممکن است صورت گیرد لیکن جنبه جزائی و ممکن است صورت ماهیت جزایی داشته باشد”.32
ولی از مطالعه قوانین ومقررات جزایی جاریه مستفاد می گردد که ضبط ومصادره اموال در قانون به هیچ وجه به یک شکل خاص به کار نرفته اند بلکه یک امر نسبی هستند به این معنی که بعضاً ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات بکار رفته اند وبعضاً بعنوان یک اقدام تأمینی محسوب شده اند وبعضاًهم دارای یک مفهوم مدنی(استرداد یا رد اموال نامشروع تحصیل شده شخص به صاحبان حق)می باشند وحقوق دانان معاصر نیز بطوری که در مباحث آتیه روشن خواهد شد نظرات مختلفی ابراز نموده اند بطوری که عدّه ای در بیان ماهیت ضبط ومصادره اموال گفته اند که مجازات هستند وعده ای دیگر نیز بیان داشته اند که دارای مفهومی مدنی هستند ومجازات نیستند که مشروح مباحث به شرح آتی عرضه می گردد.

فصل دوم
جایگاه ضبط اموال در قوانین جزایی

مبحث اول:اقدامات تأمینی یا مجازات
بطور کلی در حقوق کیفری,ضمانت اجرایی یا واکنش علیه پدیده مجرمانه به دوشکل است:
1-مجازات.
2-اقدام تأمینی.
“واکنش علیه جرم عبارت است از مجازات ها وکلیه اقدامات تأمینی وسایر تدابیر وشیوه های کیفری است که در قانون جزا برای دفاع جامعه در برابر خطرات وصدمات ناشی از ارتکاب جرم وحفظ حقوق فردی واجتماعی ,لازم الرعایه می باشد”.33
گفتار اول:مجازات
مجازات یا کیفر در لغت به معنای “سزای عمل کسی را دادن”آمده است ودراصطلاح حقوق کیفری عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.”34
مجازات به عنوان سزای عمل که به مجرم تحمیل می شود وظایفی دارد که که صفات آن را بیان می کند.سه وظیفه عمده مجازات که همیشه وجود دارد عبارتند از:ترساندن,سزادادن واصلاح کردن.صفات اساسی مجازات ناشی از وظایف آن است واصولاً هر مجازات طبیعاً زجر دهنده, رسوا کننده تعیین شده وقطعی است.
گفتار دوم:اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی:”به وسایل وتدابیری اطلاق می شودکه در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد.هدف آن جلوگیری از جرایمی است که ممکن است احتمالاً در آینده از طرف فردخطرناک ارتکاب یابد.ویژگی آن این است:انفرادی,الزامی وفاقدرنگ و شالوده ی اخلاقی است35.بنابراین فرق اقدامات تأمینی بامجازات این است که هدف کیفری ندارد.بعبارتی هدف اقدامات تأمینی گرفتن انتقام , دادن مکافات وارعاب به شخصی که حالت خطر ناک دارد نیست.
حال با توجه به تعریف وخصوصیت مجازات وتفاوت آن با اقدام تأمینی می خواهیم بدانیم که ضبط یا مصادره اموال مجازات است یا اقدام تأمینی.
با اینکه در فصل قبل مفصلاً توضیح داده شد اما باید نیز یاد آور شد که قانون گذار در ماده 12 قانون اقدامات تامینی مصوب 12اردیبهشت ماه 1339,ضبط اشیاءخطرناک را به عنوان یکی از اقدامات تأمینی مالی آورده است.
ودر ماده 13همان قانون مقرر داشته:”اشیائی که آلت ارتکاب جرم بوده ویا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد,برحسب تقاضای دادستان وحکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنهاصادر می شود ولوآنکه هیچ کسی را نتوان تعقیب یا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور بدهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده ویا آنها را نابود نمایند,بنابراین ضبط اشیاء خطرناک از اقدامات تأمینی مالی است.موضوع این اقدام فرد مجرم نیست تا به تبع اعمال آن به اصلاح وتربیت وی مبادرت شود لذا در این مورد ترجیح احتیاطی بودن این اقدامات بر تربیتی بودن آن روشن است.
اشیائی که وسیله ارتکاب جرم بوده ویا در نتیجه جرم بوده اگر شرایطی که قانون درباره آنها مقرر گردیده وجود داشته باشد ,اشیاء خطرناک محسوب می شوند وضبط آنها به عنوان مجازات صورت خواهد گرفت برای اینکه بتوان خطرناک بودن را به شیء نسبت داد وجود شرایطی ضروری می باشد که عبارتند از:
1-شیء وسیله ارتکاب جرم باشد:مانند کارد,چاقو,تیغ,سرنیزه,سلاح گرم و…
2-شیء در نتیجه وقوع جرم حاصل شده باشد:مانند مواد مخدر.
3-وجود شیء سبب تشویش اذهان عامه شود.
4-وجود شیء باعث اختلال در نظم یا آسایش عمومی شود.
این اشیاء اعم از آن که نزد مالک یا غیر اوباشند وهمچنین خواه صاحبان آنها مرتکب جرم شده یا نشده باشند,به جهت خطرناک بودن آنها ونیز پیشگیری از تکرار جرم ضبط خواهند شد.36
بنابراین توقیف اموال ,در صورت وجود شرایط فوق,از اقدامات تأمینی به شمار می رود.که هدف از آن مجازات شخصی به خصوصی نیست بلکه خارج کردن شیء یا اشیاء خطرناک ازدسترس مردم است.این توقیف لزومی ندارد که حتماًمتوجه مال متعلّق به مرتکب باشد.ونتیجه این نوع از توقیف,همیشه در اختیار گرفتن مال توقیف شده از طرف دولت نیست,بلکه از بین بردن ونابود کردن آن مال است.از آن جمله است توقیف ابزار و وسایل مربوط به غیب گویی ویا رمالی ویا مأکولات ومشروبات فاسد.37
چنانچه در قانون شکار وصید مصوب 1346در این باره چنین مقرر کرده:”وسایل شکار وصید از قبیل تفنگ وفشنگ ونورافکن وتور وقلاب ماهیگیری وامثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد13,12,11,10همراه دارند ضبط و فوراً باگزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود.این وسایل تا خاتمه رسیدگی وصدور حکم قطعی زیر نظر سازمان
نگهداری خواهد شد ودادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند”.
درباره ضبط ویاردّ وسایل صید وشکار به مجرم ,رأی وحدت رویه شماره 39ردیف 60/28مورخ 12/11/1360صادره از سوی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:”نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد13,12,11,10قانون شکاروصیدمصوب خرداد 1346ارتکاب اعمالی از قبیل شکار وصید در فصول وساعات ممنوعه ویا وسایل و طرق ممنوعه وشکار کردن بدون پروانه وآلوده کردن آنها به موادی که آبزیان را نابود کند وصید ویا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره را جرم شناخته است وبه موجب ماده 12همین قانون درباره ی وسایل شکار حکم خاصی به این بیان انشاء کرده است:”…مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید وشکار باعنایت به نحوه عمل ارتکابی ونوع وسیله ای که به کار رفته وکمیت وکیفیت صید سابقه متهم وسایر اوضاع واحوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی بر ضبط وسیله شکار ویا ردّ آن به متهم اتخاذ نماید”.38
اگر