دانشگاه: تبریز دانشکده: اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
تعداد صفحات: ۱۲۲ تاریخ دفاع: ۴/۵/۱۳۹۳

واژههای کلیدی: نوآوری، رهبری تحولگرا، قابیلیت بازاریابی، ایجاد ارزش
طبقه بندی JEL: M31، M10، M12

چکیده
جهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمان‌ها تغییر داده است نگاه امروز سازمان‌ها به مشتریان تنها یک مصرف‌کننده صرف نیست، مشتریان در سازمان‌های امروز در تولید کالا و ارائه خدمت، رویه‌های انجام امور و فرایندها، توسعه دانش و توان رقابتی، همراه و همگام اعضای سازمان هستند. سرعت زیاد تغییر در سازمان‌ها، آن‌ها را مجبور به نوآوری مستمر در محصولات و خدمات خود می‌کند و لازمه این نوآوری کارکنان و محیطی خلاق و مستعد نوآوری است، هدایت صحیح این منابع (کارکنان) می‌تواند موجب شکوفا شدن سازمان و بهبود کارایی آن شود که نتیجه آن خلق ارزش برتر برای مشتریان است؛ بنابراین مدیریت مؤثر و کارآمد رابطه با مشتری و خلق و ارائه ارزش به او از مهم‌ترین مباحث مورد علاقه و توجه محققان و مدیران سازمان‌ها محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوآوری و ایجاد ارزش می‌باشد همچنین نقش رهبری تحول‌گرا و قابلیت بازاریابی به عنوان تعدیل گر در رابطه بین نوآوری و ایجاد ارزش بررسی می‌شود. جامعه آماری تحقیق را شعب و نمایندگی‌های بیمه ایران در شهر تبریز تشکیل می‌دهند، تعداد ۱۸۷ نفر از مدیران، کارکنان و فروشندگان شعب و نمایندگی‌های بیمه ایران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. داده‌ها به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه)، جمع‌آوری شدند. برای تأیید روایی پرسشنامه از نظر اساتید و برای تأیید پایایی از مقیاس آلفای کرونباخ (۸۴۷/۰) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار SPSS و AMOS و از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نوآوری تأثیر مثبت و معنی‌داری (β=۰/۶۶، P=0/000) بر ارزش ارائه‌شده شرکت دارد و رهبری تحول‌گرای مدیران رابطه بین این دو را تعدیل می‌کند، همچنین ارزش ارائه‌شده شرکت تأثیر مثبت و معنی‌داری (β=۰/۵۰، P=0/000) بر ارزش دریافتی مشتریان دارد و قابلیت بازاریابی کارکنان رابطه این دو را تعدیل می‌کند و ارزش دریافتی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری(β=۰/۷۶، P=0/000) بر عملکرد مشتری‌گرای شرکت می‌شود.

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲- بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳-۱- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳-۲- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۴- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۶- روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶-۱- مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۶-۲- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶-۴- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶-۵- ابزار جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۸- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲-۱- مزیت ماندگار……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲-۲- دیدگاه منبع محور………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۳- اهمیت قابلیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۴- خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

-۵- ارزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۵-۱- ارزش از دیدگاه مشتری……………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۵-۲- گروه‌های ارزش…………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۵-۳- مدل‌های ارزش از دید مشتری…………………………………………………………………………………………۲۷

Tags: