محدود بودن جامعه آماری تحقیق به سطح یک شهرستان.
محافظه‌کار بودن کارکنان شرکت و در نتیجه پاسخ‌گویی محافظه‌کارانه به سؤالات (به خصوص در شعب بیمه ایران).
کم بودن تحقیقات انجام شده در مورد موضوع ارزش در کشور و در نتیجه عدم قابلیت قیاس نتایج با نتایج تحقیقات قبلی.
مساوی در نظر گرفتن جامعه مدیران، کارکنان و مشتریان به دلیل اینکه در نرم افزار تحلیل سه جامعه متفاوت ممکن نبود.
۵-۷- جمع بندی فصل پنجم
مشتریان در سازمانهای امروز در تولید کالا و ارائه خدمت، رویه های انجام امور و فرایندها، توسعه دانش و توان رقابتی، همراه و همگام اعضای سازمان هستند؛ بنابراین مدیریت مؤثر و کارآمد رابطه با مشتری و خلق و ارائه ارزش به او از مهم ترین مباحث مورد علاقه و توجه محققان و مدیران سازمانها محسوب می شود.
نوآوری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ارزش برتر در این تحقیق به عنوان پایه ایجاد ارزش در نظر گرفته شده است. همچنین نقش‌های تعدیل گری قابلیت بازاریابی و رهبری تحول‌گرا در رابطه بین نوآوری و ایجاد ارزش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نوآوری بر ایجاد ارزش و عملکرد مشتری گرای شرکت است و نقش‌های تعدیل گری رهبری تحول‌گرا و قابلیت بازاریابی نیز در رابطه بین نوآوری و ایجاد ارزش تأیید شد. پیشنهاد می‌شود که مدیران توجه بیشتری به کارکنان خود بکنند و کارکنان مستعدی را استخدام و محیط مناسبی برای آن‌ها ایجاد کنند؛ همچنین پیشنهاد می‌شود که نقش تعامل مشتری و کمک این تعامل به ایجاد ارزش برتر برای مشتری بیشتر بررسی شود.
الف) منابع فارسی
الوانی، سید مهدی (۱۳۸۸). مدیریت عمومی ، نشر نی، تهران، صص ۲۲۹-۲۳۰٫
آقازاده، هاشم و مهرنوش، مینا. (۱۳۹۰). طراحی وسنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره ۳، شماره ۷، صص۱- ۱۸٫
حافظ نیا، محمد رضا. (۱۳۷۷). روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت، تهران. ص ۵۸٫
حمیدی زاده، محمدرضا. حبیبی، معصومه و حسن بیگی، ابراهیم. (۱۳۸۹). منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع ازطریق توسعه درونی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۲، صص۲۵-۹٫
خدامی پور، احمد. فرزانه کارگر، اسماعیل. (۱۳۸۹). به کارگیری الگوی ایجاد ارزش در صنعت لاستیک، مجله توسعه وسرمایه، شماره ۵، صص۱۳۷-۱۰۷٫
رابینز استیفن، پی (۱۳۸۱) .رفتار سازمانی، مترجمان علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد دوم،دفتر پژوهش های فرهنگی. تهران.
رنجبریان، بهرام و همکاران. (۱۳۹۱). تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران، مجله مدیریت بازرگانی، دوره ۴، شماره ۱۱، صص ۷۰-۵۵٫
عباس زادگان، سید حسین.(۱۳۸۵). مدیریت دانش در خلق ارزش برای مشتریان، مدیریت، شماره ۱۰، ص ۱۰۹٫
عبدالله پورنژادی ،شهریار. خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به کیفیت برتر. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت.تهران، ۱۳۸۲ .
فیضی ، طاهره (۱۳۸۴). مبانی سازمان ومدیریت. انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
معابر حقیقی فرد، علی؛ یوسفی،سجاد و میرزاده، اکبر (۱۳۸۹). سبک رهبری و پیامدهای آن در چارچوب مدل رهبری تمام عیار، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره ۲۸، صص ۲۷-۱۱٫
نوراللهی، سمیه. کفاش پور، آذر و حدادیان علیرضا. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد. همایش ملی علوم مدیریت نوین. گلستان.
ب) منابع انگلیسی
A . Koestler. (1967),. the act of creation, N.Y :Del publishing Co. p 108.
Andreas Eggert, Wolfgang Ulaga. (2002) “Customer perceived value: a substitute for satisfaction in business markets?”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 17, PP.107 – ۱۱۸٫
Aron O’Cass, Phyra Sok. (2013). Exploring innovation driven value creation in B2B service firms: The roles of the manager, employees, and customers in value creation. Journal of Business Research,Vol. 66, PP -1074–۱۰۸۴٫
Amabile, Teresa, Regina Conti, Heather Coon, et al. (1996); Assessing the work environment for creativity; Academy of Management Journal; vol.39(5), PP 1154-1184.
Atuahene-Gima, K. (1993) “Determinants of technology licensing intentions: an empirical analysis of Australian engineering firms”. Journal of product innovation management, Vol. 10, PP 230-240.
Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advanta ge. Journal of Management, Vol 17(1), PP 99– ۱۲۰٫
Baron, R. M. & Kenny. D. A. (1986) “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”,Journal of Personality and Social Psychology, Vol . 51, PP 1173-1182.
Barras, R. (1986), “Towards a theory of innovation in services”, Research Policy, Vol.15, PP.161–۱۷۳٫
Bick Geoffery, Brown Andrew B. (2004),”Customer perceptions of the value delivered by retail Banks in South Africa”, International Journal of Bank Marketing, Vol 22( 5), P.301.
ChangW., Eun Park J.,& ChaiyS. (2009). “How does crm technology transform into organizational performance? a mediating role of marketing capability”. Journal of Business Research. JBR-06874, PP: 1-7.
Christensen and Joseph L. Bower.(1995); Disruptive Technologies: Catching the Wave; Harvard Business Review; Jan Feb;.
Christopher Martin. (1996), “From brand values to customer value” Journal of marketing Practice,Vol 2 ,No 1, PP.55-66.
Day, g. S, & Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for DiagnosingCompetitive Superiority. Journal of Marketing , Vol 52, PP 1-20.
Day G.S. (1994). “The capabilities of market-driven organizations. Journal o

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

f Marketing, Vol. 58, No. 4, PP: 37-52.
Deshpande, R., Farley, J. U. and Webster Jr, F. E. (1993), “Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis”, Journal of Marketing, Vol. 57, PP. 23-27.
Dosi g. Nelson R.R & Winter S.G. (2002). The nature and dynamics of organizational capabilities. New York, Oxford University Press.
Fagerberg, Jan.(2004); Innovation: A Guide to the Literature, David C. Mowery and Richard R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovations, Oxford University Press.
George Evans, (2002),”Measuring and managing customer value” ,Journal of work study, Vol. 51, No 3, PP.134-139.
Grissemann ,Ursula, Plank Andreas, Brunner-Sperdin Alexandra, (2012), Enhancing business performance of hotels: The role of innovation and customer orientation, International Journal of Hospitality Management, Vol. 33. PP, 347–۳۵۶٫
Gronroos, (2000), “Service management and marketing: A customer relationship approach”,۲nd ed., Wiley, Chichester.
Hanny et al, (2011), Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value, Industrial Marketing Management’ Vol. 40. PP, 336–۳۴۵٫

Tags: