2-1- مروری بر چندین روش مخفی نگاری در متون دیجیتال
در این فصل چندین روش موجود از روش¬های مخفی¬نگاری که تا به حال ارائه شدن رو بررسی کردیم و در ادامه با بررسی نقاط ضعف و قوت اونا، به دنبال ایده¬ای جدید در مخفی نگاری بوده که قابل اجرا برروی متون دیجیتال با زبون هایمختلف و رسم الخط¬های فرق داشته باشه و پارامترهای مهم در مخفی نگاری رو حفظ کنه.

2-2- روش درج نقطه:

2-2-1- توضیح کلی روش
در روش (محمد شیرعلی و حسن شیرعلی، 2008) کهیکی از روش¬های بر اساس خصوصیات حساب می شه.در الفبای فارسی تعداد زیادی از حروف دارای نقطهن. 18 حرف از 32 حرف که 3 حرف دو نقطه، 5حرف سه نقطه و 10 حرف یک نقطه دارن. از بین چار حرف فارسی که با عربی متفاوته سه حرف نقطه دارن. پس در عربی 15 حرف از 28 حرف نقطه دارن. پس می¬توان گفت تعداد نقطه¬ها در هر متن فارسی یا عربی مهمه. این روش هم که طبق همین ویژگی الفبای فارسی طراحی شده در قسمت بعدی توضیح داده می¬شه.
• روش مخفی نگاری
در این روش اطلاعاتی که باید مخفی شن اول فشرده می¬شن. بعد در متن مورد نظر اولین حرف نقطه دار پیدا میشه. با پیدا کردن اون به سراغ اطلاعات فشرده شده می¬رویم که این اطلاعات به شکل بیتهای 0 و 1ن.
بیت به بیت اطلاعات خونده می¬شه اگه مقدار بیت 0 بود، کاراکتری که از متن واسه مخفی¬نگاری انتخاب شده، بی تغییر باقی می¬موند. اما اگه 1 بود نقطه مربوط به کاراکتر به طرف بالا کمی جابه¬جا میشه.
این روش تکرار شده تا همه اطلاعات در متن مخفی شن. واسه منحرف کردن توجه خوانندگان بعد از مخفی کردن همه اطلاعات، نقاط مربوط به بقیه کاراکترها به شکل تصادفی تغییر می¬کنن.
واسه کاراکترهایی که دو یا سه نقطه دارن، همه نقاط تغییر جای می¬دهند؛ به دلیل اینکه تغییر دادن یک نقطه از بین نقاط دیگر یک کاراکتر جلب توجه می¬کنه. این روش در شکل (2-1) نشون داده شده.

شکل 2-1: جابه جایی عمودی نقطه در روش نقطه ها

• کشف و تشخیص مخفی نگاری:
واسه کشف مخفی نگاری، برنامه با شناخت مقدار بیت مخفی شده طبق جای نقاط روی کاراکترها شروع میشه. بوسیله قرار دادن همه بیتای درآورده شده کنار همدیگه، اطلاعات فشرده شده بدست می¬آید. بعد این اطلاعات از حالت فشرده خارج شده و داده¬های اصلی بدست می¬آیند.

2-2-2- نتیجه گیری
• امتیازات:
1- با این روش حجم زیادی از اطلاعات به دلیل وجود تعداد زیاد حروف نقطه دار، در فارسی و عربی، می¬توانند مخفی شن.
2- به دلیل نبود یک برنامه OCR قوی برایزبانهای فارسی و عربی، متن چاپی به آسونی به یک متن عادی تبدیل نمی¬شه؛ پس از بین بردن اطلاعات مخفی شده سخته.
3- متنی که شامل اطلاعات مخفی شده اختصاص به کامپیوتر نداره و اطلاعات مخفی می-توانندازمتنچاپیهمبدستآیند. برایبدستآوردناطلاعات واسه متن چاپی، متن باید اسکن شده و بعد به برنامه مربوطه داده شه.
4- متن مخفی شده در برابر تغییر اندازه فایل مقاومه و این تغییرات اطلاعات رو از بین نمی¬برد.

• مشکلات:
1- اطلاعات در تایپ دوباره از بین می¬روند.
2- متن خروجی طبق استفاده از تنها یک فونت قالب ثابتی داره(یعنی نسبت به تغییرات فونت حساسه).
3- به دلیل نبود وجود یک برنامه OCRخوب واسه زبانای فارسی و عربی، استفاده از این روش در متن¬هایی که چاپ شده و بعد دوباره اسکن میشوندمشکله.
4- جهت اجرا برروی متون دیجیتال در زبانای مختلف خیلی گرون وزمانبراست.

• آزمایش نتایج الگوریتم:
واسه بررسی این روش(محمد شیرعلی و حسن شیرعلی، 2008)، اول از نظر ظاهری متن اصلی با متن مخفی نگاری پس از اجرای الگوریتم مقایسه کردیم، همونطور که در شکل (2-1) مشاهده می¬شه نقاط کوچیکی برروی کاراکتر هست که توجه شخص بیننده رو بر می¬انگیزد و خیلی آسون می¬تواند شخص حمله کننده وجود مخفی نگاری رو در متن تشخیص بده که این مهم باعث می¬شه ویژگی شفافیت مخفی نگاری نقض شه.
جهت بررسی تغییر اندازه¬ی فایل پس از مخفی نگاری، این روش برروی صفحات ورزشی تعدادی از روزنامهای ایرونی اجرا شد که نتایج مربوط به اون در جدول (2-1) نشون داده شده.

جدول 2-1: نتایج مربوط به روش نقطه ها
نام روزنامه اندازه متن(کیلوبایت) ظرفیت متن(بیت) نسبت ظرفیت(بیت/کیلوبایت)
فرهنگ آشتی 13.3 1278 96
همشهری 6.82 820 120
ایران 6.64 694 105
جام جم 3.84 434 113
جوون 8.03 922 115
جمهوری اسلامی 3.52 441 125
کیهان 2.92 310 106
خراسان 5.40 628 116
قدس 9.98 1137 114
شرق 20.4 2409 118

2-3- روش تغییر شکل حروف
2-3-1- توضیح روش:
در این روش(داورزنی و یغمایی، 2009) که روی تصاویر متن کار میکنه؛ از چار حرف (ر ز ژ و) استفاده می¬شه. این حروف شیب خاصی در شکل دارن و می¬توان از این شیب واسه واترمارکینگ داده استفاده کرد. از بین این چار حرف، سه¬تای اونا در الفبای عربی هم موجوده پس به جز متون فارسی در متنای عربی هم میتوانازاینروشاستفادهکرد.
• روش مخفی نگاری:
سه حرف (ر ز ژ) تنها در تعداد نقاط با همدیگه متفاوتند پس در این روش پارامتری که واسه شیب این سه حرف در نظر گرفته می¬شه از پارامتر شیب مربوط به حرف (و) جدا می¬شه.
الگوریتم از چار پارامتر استفاده می¬کندکهدوپارامتراولمربوطبهشیب حروف (ر ز ژ) و حرف (و) در تصویر متن اصلی و دو پارامتر دیگر مربوط به شیب تغییر یافته حروف (ر ز ژ) و حرف (و) در تصویر متن واترمارک شده.
روش مخفی¬نگاری با درآورده حروف شیب¬دار(حروف اشاره شده در بالا) از تصویر متن اصلی شروع می-شه.