۵-۵-۸٫آموزش‌ها مرتبط با کشور مقصد ۱۶۵
۵-۵-۹٫ آموزش‌های امداد و بهداشت ۱۶۶
محدودیت‌های پژوهش ۱۶۷
۵-۴. پیشنهادهای حاصل از پژوهش ۱۶۸
۵-۴-۱٫پیشنهادهای کاربردی/اجرایی ۱۶۸
۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ۱۶۹
منابع ۱۷۰
پیوست‌ها ۱۷۸
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول۲-۱ رویه و روش‌های شناسایی نیازهای اموزشی ۴۱
جدول : ۲-۲ انواع روش‌های نیازسنجی آموزش کارکنان (نوروزی و دیگران، ۱۳۹۳) ۴۵
جدول ۳-۱٫ میزان پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۸۷
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران ۹۰
جدول ۴-۲٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران ۹۱
جدول ۴-۳٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران ۹۲
جدول ۴-۴٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران ۹۳
جدول ۴-۵٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران ۹۴
جدول ۴-۶٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دورههای آموزش های مذهب و زیارت ۹۶
جدول ۴-۷٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های زائران ۹۸
جدول ۴-۸٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های کاروان داری ۱۰۰
جدول ۴-۹٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مدیریتی ۱۰۲
جدول ۴-۱۰٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های فناوری ۱۰۴
جدول ۴-۱۱٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های پژوهشی ۱۰۵
جدول ۴-۱۲٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های برنامهها و سیاستها ۱۰۷
جدول ۴-۱۳٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد ۱۰۹
جدول ۴-۱۴٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های امداد و بهداشت ۱۱۰
جدول ۴-۱۵٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مذهب و زیارت ۱۱۲
جدول ۴-۱۶٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های زائران ۱۱۴
جدول ۴-۱۷٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های کاروان داری ۱۱۶
جدول ۴-۱۸٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مدیریتی ۱۱۸
جدول ۴-۱۹٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های فناوری ۱۲۰
جدول ۴-۲۰٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های پژوهشی ۱۲۱
جدول ۴-۲۱٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های برنامه ها و سیاستها ۱۲۳
جدول ۴-۲۲٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد ۱۲۵
جدول ۴-۲۳٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های امداد و بهداشت ۱۲۷
جدول ۴-۲۴ نتایج آزمون گلموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای ۱۲۹
جدول ۴-۲۵٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای نیازهای آموزشی کارگزاران از نظر مدیران ۱۳۰
جدول ۴-۲۶٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای نیازهای آموزشی کارگزاران از نظر خود کارگزاران ۱۳۴
جدول ۴-۲۷٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزشهای مذهب و زیارت ۱۳۸
جدول ۴-۲۸٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزشهای زائران ۱۳۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: