نیاز کارکنان به آموزش، ریشه در ویژگی‌ها و شرایط فردی، شغلی، محیطی و اجتماعی دارد.
۲-۲۱-۱٫ جامعه
اهمیت جامعه بیشتر از آن جهت است که مبانی ارزشی و هنجارهای مورد قبول کار و زندگی را برای کارکنان تعیین می‌کند و بدین وسیله به اهداف و استراتژی‌های سازمان و انتظارات فرد جهت می‌‌دهد.
۲-۲۱-۲٫ سازمان
سازمان به عنوان مجموعه‌ای متشکل از اجزای معین، که به طور هماهنگ و منسجم در جهت تحقق اهداف معینی با یکدیگر همکاری می‌کنند از دو جهت در تعیین نیازهای آموزشی کارکنان دارای اهمیت است اول به جهت ارتباط آن با جامعه و دوم به دلیل ارتباط آن با شغل و فرد. نیازسنجی در سطح سازمان عمدتاً از طریق مقایسه بین چشم اندازها و اهداف سازمان با قابلیت‌های منابع انسانی و عملکردهای جاری افراد و واحدهای عملیاتی صورت می‌پذیرد. نیازسنجی در این سطح بیشتر ارتباط را با برنامه‌ ریزی راهبردهای سازمان دارد و بیشتر بر نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها توجه ویژه می‌شود. (شکل۲-۳)
۲-۲۱-۳٫ شغل
تجزیه و تحلیل شغل یا عملیات عمدتاً به شرح شغل و الزامات آموزشی شغل و وظیفه مربوط است و از طریق آن، می‌توان به عناوین و محتوای دوره‌های آموزشی که برای ایفای موفقیت‌آمیز وظایف شغلی ضروری‌اند، مشخص و تعیین می‌شود. تحلیل شغل به عنوان مبنای اصلی آموزش‌های شغلی، اساسی‌ترین گام در طراحی دوره‌ها، نیازسنحی آموزشی، تدریس و ارزش‌یابی آموزشی است. (نوروزی و دیگران، ۱۳۹۳)
در جدول ۲-۲ به معرفی انواع روش‌ها‌ نیاز سنجی آموزش کارکنان، مزایای آن‌ها، محدودیت‌های آن‌ها و موارد کاربردشان پرداخته می‌شود.
مقاصد سازمانی
مأموریت سازمان
اهداف سازمانی
استراتژی‌های سازمان
سیاست‌های سازمانی
ساختار سازمانی
شرح وظایف و مسئولیت‌ها
تجزیه و تحلیل محیط کار
نوع فعالیت‌ها، تولیدات و خدمات،
ملاحظات تولیدی- فنی
سوابق تحصیلی، کاری و آموزش کارکنان
ملاحظات ایمنی
ملاحظات حقوقی – مالی
ارزیابی عملکرد
تغییرات محیطی
تغییرات ناشی از فن آوری
تغییرات اقتصادی
تغییرات اجتماعی و فرهنگی
شناسایی نیازهای آموزشی
ارتباطات
نظام آموزش
نظام ارزیابی عملکرد
نظام تعیین صلاحیت (گزینش)
برنامه‌ریزی تأمین نیازهای آموزشی سیاست‌گذاری و بودجه‌بندی
چه کسی، کی، کجا، چطور، برای کی، توسط کی
تهیه برنامه اجرایی، توسعه دوره‌ها و تعیین محتوا، تعیین روش‌ها، تهیه جزوات و کتاب‌ها، فراهم آوردن امکانات،مکان، لوازم ایجاد نظام ارزیابی و کنترل(روش‌ها، معیارها، توسط کی)
آموزش در درون سازمان
آموزش در بیرون سازمان
شکل ۲-۳: تعیین نیازهای آموزشی باتوجه به جنبه‌های عمکرد سازمان (سید جوادین،۱۳۹۲)
جدول : ۲-۲ انواع روش‌های نیازسنجی آموزش کارکنان (نوروزی و دیگران، ۱۳۹۳)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Tags: