در این پژوهش پس از بررسی لزوم نیازسنجی قبل از تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و فنون نیازسنجی، به این نتیجه رسیدند که برای توسعه برنامه‌های آموزشی باید به تعیین نیازهای آموزشی و قضاوت در مورد هزینه- فایده آموزش برای سازمان پرداخت. بدون درک روشن نیازها، تلاش‌های آموزشی در بهترین شرایط نیز با شکست مواجه می‌شود.
– نیازسنجی ‌آموزشی در بخش بانکداری اسلامی
هدف: نیازسنجی آموزش فعالیت مهمی برای کارکرد و توسعه آموزش می باشد. متخصص و برنامه ریز منابع انسانی باید در انجام و اجرای نیازسنجی آموزش‌ها مهارت داشته باشد. هدف این مقاله تبیین کارکرد و بکارگیری آموزش و توسعه در بانکداری اسلامی و چگونگی نیازسنجی آن در بانکداری اسلامی متناسب با فرایند آن می باشد، که با نظری عمیق در مفاهیم و سطوح درگیر در نیازسنجی آموزش بررسی می شود.
طرح/روش شناسی/ رویکرد: طرح تحقیق ساختاری است برای بررسی و شیوه‌ی برای پاسخدهی سئوال پژوهشگر؛ مولفان این تحقیق را تحت حمایت پارادایم کمّی با بکار بردن شیوه مقطعی بدست آوردن و جمع آوری پاسخ ها انجام داده اند زیرا اینگون زمان و هزینه را ذخیره می کند و شیوه‌ی جهت جمع آوری داده ها “تکنیک پیمایش پرسشنامه ای” می باشد. در این مطالعه، تحلیل عملکرد، تحلیل شغل، توسعه و دانش، مهارت ها و فعالیت ها بعنوان متغیر مستقل و نیازسنجی آموزش بعنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند. جامعه نمونه ۱۰۰ نفر کارمند بوده است که بصورت تصادفی از میان کارمندان انتخاب شده اند. از روش نمونه گیری تصادفی بکار برده شده است و طبقه بندی مناسب برای هم زنان و هم مردان انجام شده است.
یافته‌ها: این بررسی به موضوع بررسی نیازهای آموزشی در بانکداری اسلامی در کشور پاکستان می‌پردازد.
مولفان فرآیندهایی را پیدا کردن که بررسی نیازهای آموزشی را بطور مشخص‌تری مد نظر قرار می‌دهند. که بخش‌های این فرآیندها شامل مدیریت آموزشی، کار با مدیریت مناسب، آموزش بر اساس نیازهای بحرانی می‌باشد. مقدار این نیاز نیز مدنظر قرار گرفته است. (بدین معنی که تعداد کارکنان و چگونگی آموزش این افراد مد نظر قرار دارد)
همچنین منابع در دسترس (منابع اطلاعاتی) نیز مورد نظر هستند از طرفی این محققان متوجه شدند که بررسی نیازهای آموزشی بسیار حیاتی تر از آن است که صرفاً برای مسائلی همچون مشاغل و عملکرد افراد انجام گردند، بر اساس این اطلاعات مدیران آموزش می‌توانند عناوین ساختاری را برای برنامه‌های توسعه‌ای و آموزشی بهبود بخشند. یافته‌های مقالات زمانی سودمند که برای آموزش بانکداری اسلامی و بهبود بخش‌های آن بکاگرفته شوند.
نتایج این پژوهش می‌تواند به بهبود موارد یاد شده و آموزش کمک کند و همچنین به ما راه‌های طرح‌ریزی بهتر را نشان دهد و به نوعی باعث تکمیل فرایند بررسی نیازهای آموزشی می‌گردد. که در نهایت باعث صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها می‌گردد.(mirz&riaz,2012)
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل به ماهیت روش انجام تحقیق، شیوه نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، ماهیت ابزار و روش جمع‌اوری داده‌ها، روایایی و پایایی ابزار پژوهش و نمونه پردازش اطلاعات پرداخته می‌شود و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲. روش پژوهش
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود: بنیادی؛ کاربردی، تحقیق و توسعه. و به لحاظ گرد آوری داده ها به دو دسته تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)، تحقیق آزمایشی تقسیم می‌شوند. (سرمد و دیگران،۱۳۹۲)
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری دادها توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد.
سرمد و دیگران،(۱۳۹۲) اینگونه توضیح می‌دهند، اهداف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربردی کردن علمی دانش هدایت می‌شود. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد. تحقیق توصیفی به دسته‌های تحقیق پیمایشی[۴۲]، تحقیق همبستگی[۴۳]، اقدام پژوهی[۴۴]، بررسی موردی[۴۵]و تحقیق پس – رویدادی[۴۶] (علّی-مقایسه‌ای) تقسیم می‌شود.
برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند که به سه دسته مقطعی، طولی و روش دلفی تقسیم می‌شود. در روش دلفی: زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از این روش استفاده می‌شود. (سرمد و دیگران،۱۳۹۲)
۳-۳. جامعه پژوهش
مجموعه ویژگی‌ها، افراد و واحدهایی که حداقل یک صفت مشترک داشته باشند، یک جامعه آماری را مشخص می‌سازند. (خاکی،۱۳۹۱)
در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران اعزامی به حج تمتع ۱۳۹۴ شامل می‌گردد، البته لازم به ذکر است که یک مدیر کاروان حج تمتع می‌تواند بعنوان مدیر عمره و عتبات(عراق و سوریه) نیز فعالیت نماید، و در نهایت جامعه آماری مشتمل بر ۴۵۷ نفر می باشد.
۳-۴. نمونه‌گیری
نمونه، مجموعه‌ای از نشانه‌ها است که از یک قسمت، گروه و یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود. این انتخاب به گونه‌ای است که این مجموعه نشانه، ویژگی‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر را دارا باشد. (خاکی،۱۳۹۱)
در این پژوه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ش ۲۰ نفر از مدیران ستادی و عوامل کارگزاران نخبه را بصورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند. و از طریق جدول کرجسی و مورگان با در نظر گرفتن ۲۰% امکان خطا در بازگشت پاسخنامه تعداد ۲۵۲ عدد پرسش‌نامه بصورت تصادفی در بین جامعه آماری پخش گردید و تعداد ۲۲۶ پرسشنامه کامل و تکمیل شده برگشت داده شد.
۳-۵٫ ابزار تحقیق
در این تحقیق از یک مصاحبه نیمه سازمان یافته و یک پرسش‌نامه استفاده شده است.
۱- مصاحبه دارای سه سئوال، بصورت حضوری و نیمه سازمان یافته انجام شد، پس از بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده از آن سئوالات پرسشنامه نیازمندی‌های آموزش کارگزاران طراحی شد.
و افرادی از میان مدیران ارشد و کارگزارن نخبه جهت مصاحبه انتخاب شدند که دارای ویژگی‌های زیر بودند:
– دارای سمت اجرایی در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری
– از مدیران کاروان پیشکوست و موفق
– از مدیران کاروان با تحصیلات عالیه و صاحب نظر
– از مدیران کاروان مدرس در دانشگاه جامع علمی و کاربردی سازمان حج و زیارت
– از مدیران کاروان باتجربه که توانایی اداره کاروان‌های خاص همچون، کاروان‌های جانبازان و بعثه در سوابق خود داشته و هنوز مشغول به فعالیت هستند.
۲- پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کارگزاران دارای ۷ سئوال جمعیت شناختی و ۴۳ موضوع آموزشی می‌باشد و این موضوعات آموزشی در ۹ طبقه آموزشی دسته بندی شده‌است و براساس ۵ اولویت انتخابی تنظیم شدند. این الویت‌ها از نمره ۵(خیلی زیاد) تا ۱( خیلی کم) مشخص شدند.
۳-۶٫ روایی و پایایی ابزار پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد[۴۷] ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش
پایایی به معنی آن است که آیا روش انتخاب شده، موضوع مورد نظر را به طور دقیق می‌سنجد یا خیر؟ در واقع ابزار اندازهگیری تا چه حد قابلیت تکرار دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر به کار رود، نتایج یکسانی بدست می‌آید یا خیر؟ به عبارت دیگر پایایی به میزان ثبات و انسجام درونی اجزای یک مفهوم و این که در صورت تکرار، یک ابزار اندازهگیری در شرایط مشابه نتایج حاصله به چه میزان مشابه می‌باشند اطلاق می‌شود. از نظر علم ریاضی پایایی به عنوان آن میزان از نسبت تغییر پذیری پاسخها به پیمایش تعریف شده است که نتیجه تفاوت در خود پاسخگویان است (قاضی طباطبائی، ۱۳۷۶).
همچنین ضریب پایایی یا ضریب قابلیت اعتماد نشانگر این است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقت وی را می‌سنجد (ظهوری، ۱۳۷۸).
در پژوهش حاضر از ضریب آلفا کرونباخ برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه استفاده شده است. برای محاسبه پایایی ابزار اندازهگیری روش‌های متفاوتی وجود دارد که روش آلفا کرونباخ[۴۸] یکی از معتبرترین و رایجترین این روشها میباشد. این ضریب پایایی به همسانی درون سئوالها اشاره دارد و مفهوم آن این است که سئوال‌های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارند (کرلینجر، ۱۳۷۴). از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری درونی گویههای یک تحقیق استفاده میشود و عمدتا برای پرسشنامههایی بکار میرود که گویهها یا سئوالات آن بصورت طیف طراحی شدهاند و جوابهای آن چند گزینهای میباشد. در این روش در صورتیکه مقدار محاسبه شده برای آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد می‌تـوان گفت ابـزار اندازهگیری از پایایی بالایی برخوردار است. مقـدار آلفای کرونباخ با استفاده از رابطه (۳-۳) محاسبه میشود.
که در آن α میزان پایایی یا همگونی درونی، k تعداد سئوالها، واریانس نمرات هر یک از سئوالها و واریانس نمرات کل سئوالها میباشد (حبیبپور و صفری، ۱۳۸۸).
با توجه به آنکه پرسشنامه پژوهش حاضر شامل خرده مقیاسهایی میباشد، لذا میزان ضریب پایایی آلفا کرونباخ برای هر یک اجزاء پرسشنامه محاسبه و نتایج حاصل از آن در جدول ۳-۱ ارائه شده است.
جدول ۳-۱٫ میزان پایایی ابزار گردآوری اطلاعات

Tags: