۱۳/.۰

۲۹۴/۰

۵۷۴/۵-

۰۰۰/۰

۳۶۶/۰-

۵۰۴/۰-

۲۲۹/۰-

یافتههای جدول ۴-۲۵ نشان داد که میانگین آموزشهای مذهب و زیارت ۲۳/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۳۲۱/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای مذهب و زیارت با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزشهای مذهب و زیارت از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای زائران ۴۸/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۳۵۷/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون بیشتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای زائران با مقدار مورد انتظار، پذیرفته میشود، لذا میانگین نیاز به آموزشهای زائران از نظر مدیران برابر با مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای کاروان داری ۲۶/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۳۳۹/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای کاروان داری با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزشهای کاروان داری از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای مدیریتی ۱۹/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار می‌باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۳۲۸/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای مدیریتی با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزشهای مدیریتی از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای فناوری ۱۶/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۳۵۰/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای فناوری با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزش‌های فناوری از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای پژوهشی ۱۷/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار می‌باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۲۹۳/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای پژوهشی با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزشهای پژوهشی از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای برنامهها و سیاستها ۲۲/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۲۸۹/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای برنامهها و سیاستها با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزشهای برنامهها و سیاستها از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای مرتبط با کشور مقصد ۲۹/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۳۲۸/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای مرتبط با کشور مقصد با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزشهای مرتبط با کشور مقصد از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
میانگین آموزشهای امداد و بهداشت ۱۳/۰ (از ۵/۰) محاسبه شده که این میزان کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ۲۹۴/۰ واحد انحراف دارند. سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۵/۰=α محاسبه شده لذا با اطمینان ۹۵% فرض مساوی بودن میانگین آموزشهای امداد و بهداشت با مقدار مورد انتظار، رد میشود و چون مقدار محاسبه شده برای اختلاف میانگینها عددی منفی است، لذا میانگین نیاز به آموزشهای امداد و بهداشت از نظر مدیران کمتر از مقدار مورد انتظار محقق است.
نمودار ۴-۲۴٫ میانگین دورههای آموزشهای لازم برای بهبود کیفیت کار کارکنان از نظر مدیران را در نمونه مورد بررسی به طریق شهودی ارائه مینماید.
۴-۲۴٫ میانگین دورههای آموزشهای لازم برای بهبود کیفیت کار کارگزاران از نظر مدیران
یافتههای نمودار ۴-۲۴ نشان داد که به اعتقاد مدیران، اولویت برگزاری دورههای لازم برای بهبود کیفی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ت کار کارگزاران به ترتیب عبارت است از؛ آموزشهای زائران (با میانگین ۴۸/۰ از ۵/۰)، آموزشهای مرتبط با کشور مقصد (با میانگین ۲۹/۰ از ۵/۰)، آموزشهای کاروان داری (با میانگین ۲۶/۰ از ۵/۰)، آموزشهای مذهب و زیارت (با میانگین ۲۳/۰ از ۵/۰)، آموزشهای برنامهها و سیاستها (با میانگین ۲۲/۰ از ۵/۰)، آموزشهای مدیریتی (با میانگین ۱۹/۰ از ۵/۰)، آموزشهای پژوهشی (با میانگین ۱۷/۰ از ۵/۰)، آموزشهای فناوری (با میانگین ۱۶/۰ از ۵/۰) و آموزشهای امداد و بهداشت (با میانگین ۱۳/۰ از ۵/۰).
نهایتا با استناد به نتایج اخیر در پاسخ به سئوال اول پژوهش میتوان گفت که؛ از نظر مدیران، کارگزاران حج و زیارت به میزان کمی به آموزشهایی در زمینههای؛ مذهب و زیارت، زائران، کاروان داری، مدیریتی، فناوری، پژوهشی، برنامهها و سیاستها، موارد مرتبط با کشور مقصد و امداد و بهداشت نیاز دارند.
۴-۳-۲-۲٫ سئوال دوم پژوهش
از منظر کارگزاران حج و زیارت آیا نیازهای آموزشی شناسایی شده می‌تواند به عنوان یک نیاز مهم مدنظر گرفته شود؟
چنانکه در بخش ۴-۲-۲ به تفصیل ارائه شد، نتایج تحلیل پرسشنامه نظرسنجی از کارگزاران گویای آن است که به اعتقاد کارگزاران، آنها در هر یک از زمینههای؛ مذهب و زیارت، زائران، کاروان داری، مدیریتی، فناوری، پژوهشی، برنامهها و سیاستها، موارد مرتبط با کشور مقصد و امداد و بهداشت نیاز به دورههای آموزشی دارند. در ادامه میزان نیاز کارگزاران به آموزش در هر یک از این دورهها تعیین میشود.
جدول ۴-۲۶٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونهای نیازهای آموزشی کارگزاران از نظر خود کارگزاران

نقطه برش = ۳
دورههای آموزشی تعداد میانگین انحراف
معیار
آماره
آزمون
سطح

Tags: