واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

در مورد مدارس هوشمند تعاریف و توصیفات متنوعی هست که در بالا بدون گفته شد. اما تعریف جامعی که از مدرسه هوشمند به نظر می رسه اینطوریه: مدرسه هوشمند، مدرسه ایه که در اون روند اجرای کلیه فرایندها مثل مدیریت، نظارت، کنترل، آموزش- یادگیری[۱]، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی پیشرفت اونا بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و واسه بهتر شدن نظام آموزشی و تربیتی تحقیق محور طراحی شده (محمودی و همکاران، ۱۳۸۷).

مدارس هوشمند، مؤسسات آموزشی هستن که با اعمال تغییراتی در چگونگی آموزش و مدیریت خود، به صورت منظم، دانش آموزان رو واسه زندگی امروزه آماده می کنن از مهم ترین اهداف مدارس هوشمند میشه به موارد زیر اشاره کرد:

دانش آموز

رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی)، ارتقا تواناییا و قابلیتای فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر (سند راهبردی)، آماده کردن دانش آموزان واسه زندگی شغلی، بهبود یادگیری، مشارکت دانش آموزان در تولید علم، پیشرفت مهارتای فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیتای آموزش-یادگیری دانش آموزان و معلمان، تبدیل انتقال اطلاعات به یادگیری نا تموم، آماده کردن دانش آموزان واسه زندگی در عصر اطلاعات، آسون کردن دسترسی دانش آموزان به منابع زیاد اطلاعاتی، ایجاد فرصتای یادگیری مشارکتی و یادگیری کشف، ایجاد فضای مناسب واسه افزایش خلاقیت دانش آموزان، ایجاد فضای آزادی اندیشه، و احترام دوطرفه در تنوع و تفاوتای زبانی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی، افزایش درک درست دانش آموزان از نقش خود در جامعه جهانی، درک مسئولیت خود نسبت به بقیه، رسیدن به بهترین یافته های علمی ممکن و … (یعقوب[۲] و همکاران، ۲۰۰۵).

مدرسه هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفهای این نظام، یه سازمان آموزشی و پرورشی پویا و یادگیرنده س که در جهت روند یادگیری و بهبود مدیریت به صورتی نظام یافته بازسازی شده تا دانش آموزانِ سطوحِ جور واجور رو واسه زندگی در عصر اطلاعات و ارتباطات آماده کنه. یه مدرسه­ی هوشمند، به عنوان یه سازمان یادگیرنده، در طول زمان تکامل یافته، و بطور دائمی، کارکنان حرفه ای خود، منابع آموزشی و تواناییای اجرایی اش رو پیشرفت میده. این موضوع به مدرسه اجازه میده همونجوریکه به طور دائمی دانش آموزان رو واسه زندگی در عصر اطلاعات آماده می کنه، خود رو هم با شرایط متغیر موافق کنه. واسه داشتن عملکردی مؤثّر، مدرسه هوشمند به کارکنانی متخصّص نیاز داشته و باید از فرایندهای برنامه ریزی شده مناسب و با پشتیبانی قوی استفاده کنه (عبادی، ۱۳۸۴).

برنامه ریزی

تو یه مدرسه هوشمند، یادگیری نتیجه تفکّره و یه تفکّر خوب به وسیله همه       دانش آموزان قابل یادگیریه و همونجوریکه مدارس جایی واسه رشد دانش آموزان هستن، مدارس هوشمند، لازمه جایی واسه رشد کارکنان، مدیریت و معلمان هم باشه. در واقع مدرسه­ی هوشمند محلیه که در اون علاقمندیای فکری و ذهنی و هم همکاریای حرفه ای، مورد تشویق قرار گرفته و پشتیبانی می شن. علاوه بر این، یه سازمان یادگیرنده موفّق، طوری ساختار دهی و سازماندهی می شه که تموم اعضای جامعه مدرسه، قادر به همکاری در فرایندهای تعیین هدف، جهت گیری، خودآگاهی، خود بازبینی و ایجاد یه سیستم پویا هستن که با تغییر نیازها و چشم انداز جامعه، تغییر می کنه (محمودی و همکاران، ۱۳۸۷).

[۱]. teaching-learning.

[۲]. Yaacob