روش گردآوری داده‌ها: پس ازطی مراحل اخلاقی پژوهش ؛ گرد آوری اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری توسط پژوهشگر انجام شد. به این معنـا که با مراجعـه به محیطهای پژوهش و پس از هماهنگیهای لازم با مسئولین مربوطه ؛ پرسشنامهها متعاقب بیان اهداف و ارایه توضیحات لازم مبنی بر داوطلبانه و محرمانه بودن شرکت در مطالعه، با کلیه پرسنل شاغل در هر یک از محیطهای مورد نظر، طی سه روز مراجعه مستمر در شیـفتهای مختلف و از طریق مصاحبـه در مقطع زمانی اردیبهشت و خرداد 91 تکمیل گردید. .جهت اطلاع رسانی نمونهها در مورد زمان نمونهگیری از طریق هماهنگی با مدیران محیطهای پژوهش اقدام شد. شرکت در این مطالعه به صورت داوطلبانه بوده و پرسشنامهها به صورت محرمانه و بدون قید نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان در پی انجام مصاحبه حضوری توسط پژوهشگر طی دو ساعت پایانی هر شیفت تکمیل گردید .
روش تجزیه تحلیل داده ها : اطلاعات بدست آمده از پرسشنامهها در خصوص موانع عملکردی درحیطههای چهارگانه اصلی و همچنین موانع عملکردی همراه و سایر اطلاعات فردی _ شغلی مندرج در پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل در نسخه 19 spss وارد شد .
شایان ذکر است که در جریان تجزیه و تحلیل جهت رسیدن به اهداف ویژه 1 و 2 پژوهش، محاسبه فراوانی (تعداد و درصد) پاسخگویی نمونههای مورد پژوهش به سوالات مربوط به موانع عملکردی صورت گرفت.
جهت رسیدن به هدف 3 و4 پژوهش ؛ از آنجاییکه نحوه نمرهدهی سوالات (34 تا 46 ) مربوط به کمک و همکاری کمک بهیار، سایر پرستاران و منشی بخش و همچنین وضعیت بخش و تخت/اتاق بیمار که عملا میبایست در حیطه موانع مرتبط با سازماندهی و محیطی تقسیم بندی میشدند، با بقیه سوالات مربوط به موانع عملکردی متفاوت بودند و همچنین به دلیل اینکه فقط برخی از نمونههای مورد پژوهش قابلیـت پاسخدهی به سوالات مذکور را داشتند ؛ این سوالات در گروهی تحت عنوان موانع عملکردی همراه قرار داده شدند.
در راستای رسیدن به این اهداف، میانگین و انحراف معیار نمرات حیطههای مختلف موانع عملکردی محاسبه شد. جهت ارتباط سنجی بین حیطههای مختلف، ابتدا توزیع این متغیرها بر اساس آزمون Kolmogorov – Smirnov مورد بررسی قرار گرفت. سپس در صورت نرمالیتی ، فاصله اعتماد 95% موانع به تفکیک حیطههای مورد بررسی و همچنین برای مقایسه این حیطه ها بر اساس متغیرهای فردی – شغلی نمونههای مورد پژوهش، از آزمون های t-test مستقل و آنالیز واریانس( ANOVA ) استفاده گردید و در صورت عدم نرمالیتی از آزمونهای همتاهای nonparametric( mann-witny u و Kruskal – Wallis) مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری آزمونها با 05/0 p ، آزمونها به صورت دو طرفه و اختلاف معنی داری به صورت اختلاف آماری) statically significancy ( در نظر گرفته شد. همچنین جهت مقایسه دوگانه حیطهها از آزمونهای آماری post hoc و spearman استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی:
1- اخذ مجوز انجام پژوهش از کمیته پژوهش دانشکده، کمیته اخلاق و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
2- ارائه معرفی نامه کتبی به مسئولین محیطهای پژوهش از طریق معرفی نامه صادره از سوی ریاست محترم دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت
3- ادای توضیحات پیرامون اهداف به مسئولین محیطهای پژوهش، ضمن ارائه معرفی نامه کتبی
4- ادای توضیحات پیرامون اهداف پژوهش به واحدهای مورد پژوهش و بیان این نکته که شرکت در تحقیق اجباری نیست.
5- انجام تحقیق پس از کسب رضایت و ابراز تمایل واحدهای مورد پژوهش
6- جمع آوری اطلاعات بدون قید نام و نام خانوادگی در پرسشنامه به منظور محرمانه ماندن اطلاعات
7- ارائه خلاصه ای از یافته ها به مسئولین محیط های پژوهش و یا واحدهای مورد پژوهش در صورت تمایل آنان
8-تشکر و قدردانی از تمامی افراد شرکت کننده در پژوهش

یافته های پژوهش(معرفی جداول):
در این فصل نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار( 19SPSS ) صورت گرفته است؛ در قالب) 31 ) جدول و( 4 ) نمودار ارائه می شود.
جداول(8-1) نشـان دهنده توزیع واحـدهای مـورد پژوهـش برحسـب مشخصـات فردی- شغـلی کیـفی مـیباشند. جدول(9 ) نشان دهـنده شاخصهای پراکندگی مـرکزی صـفات کمی واحـدهای مورد پژوهـش میباشند.
جداول(13-10) مربوط به هدف ویژه اول پژوهش و نشان دهنده توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه در چهارحیطه اصلی ( محیطی ، سازماندهی ، تکنولوژی و تجهیزات و وظایف ) است.
جداول(17-14) مربوط به هدف ویژه دوم پژوهش و نشان دهنده توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه در چهارحیطه همراه( کمک و همکاری کمک بهیار، کمک سایر پرستاران ، کمک منشی بخش و وضعیت بخش و تخت/اتاق بیمار ) از دیدگاه نمونههای مورد پژوهش است.
جداول(20-18) و همچنین نمودارهای (4-1) در رابطه با هدف شماره (3 ) پژوهش تنظیم گردیده است . به طوریکه جدول (18 ) و نمودار(1) نشان دهنده مقایسه میانگین نمرات چهار حیطه موانع عملکردی اصلی تجربه شده توسط دیدگاه نمونههای مورد پژوهش و همچنین نمودار( 2 ) نمایانگر مقایسه میانگین و فاصله اطمینان 95 درصد نمرات موانع عملکردی اصلی در حیطههای مربوطه میباشند. جدول( 19) و نمودار ( 3 ) نشان دهنده مقایسه میانگین نمرات حیطه موانع عملکردی
ه
مراه تجربه شده توسط نمونههای مورد پژوهش و همچنین نمودار (4 ) نمایانگر مقایسه میانگین و فاصله اطمینان 95 درصد نمرات موانع عملکردی همراه در حیطه های مربوطه می باشند. در ضمن جدول (20 ) ضریب همبستگی بین حیطههای مختلف موانع عملکردی اصلی و همراه را نشان میدهد.
جداول (31-21) مرتبط با هدف ویژه چهارم پژوهش و نشان دهنده مقایسه میانگین نمرات حیطه های اصلی و همـراه موانع عملکردی تجربه شده توسط نمونههای مورد پژوهش به تفکیک متغیر های فردی- شغلی میباشند.

جدول 1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب جنس

جنس
تعداد
درصد
مرد
9
9/6
زن
121
1/93
جمع

130
100

جدول فوق بیانگر آن است که بیشتر واحد های مورد پژوهش
(1/93%) زن هستند.

جدول 2 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب سن

سن
تعداد
درصد
25
3
3/2
35-25
95
1/73
45-35
28
5/21
55-45
4
1/3
جمع
130
100

جدول فوق نشان می دهد که بیشتر واحد های مورد پژوهش به
ترتیب در گروه های سنی 35-25 سال(1/73%) و45-35 سال
(5/21%) قرار دارند.

جدول3 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی
تعداد
درصد
کارشناسی
125
2/96
کارشناسی ارشد
5
8/3
جمع

130
100

جدول فوق نشان می دهد که بیشتر واحد های مورد پژوهش
(2/96%) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند.

جدول 4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت استخدامی

وضعیت استخدامی
تعداد
درصد
رسمی
20
4/15
قراردادی
23
7/17
طرحی
4
1/3
پیمانی
83
8/63
جمع
130
100

جدول فوق نشان می دهد که وضعیت استخدامی اکثر واحد های
مورد پژوهش (8/63%) از نوع پیمانی می باند.

جدول 5: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب نوبت کاری در روز جمع آوری اطلاعات

نوبت کاری
تعداد
درصد
صبح کار
44
9/33
عصر کار
39
30
شب کار
43
33
صبح و عصرکار
3
3/2
عصر وشب کار
1
8/0
جمع
130
100

جدول فوق بیانگر آن است که پراکندگی واحد های مورد پژوهش در نوبت کاری صبح ،شب و عصر تقریبا یکسان و به ترتیب (9/33%) (33%) و (30%) می باشد.

جدول 6: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب نوع نوبت کاری

نوع نوبت کاری
تعداد
درصد
ثابت
10
7/7
چرخشی
120
3/92
جمع
130
100

جدول فوق نشان می دهد که اکثر واحد های مورد پژوهش
(3/92%) نوبت کاری چرخشی داشتند.

جدول 7: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب بخش ویژه وبیمارستان

بخش و بیمارستان
تعداد
درصد
جنرال پورسینا رشت
22
9/16
جراحی اعصاب پورسینا رشت
18
8/13
جنرال رازی رشت
17
1/13
جنرال الزهرا رشت
9
9/6
جراحی قلب حشمت رشت
21
2/16
سوختگی ولایت رشت
9
9/6
جنرال امیرالمومنین رشت
5
8/3
جنرال شهید بهشتی بندر انزلی
12
2/9
جنرال 22 آبان لاهیجان
10
7/7
جنرال شهید نورانی تالش
7
4/5
جمع
130
100

جدول فوق نشان می دهد که بیشترین تعداد واحد های مورد
پژوهش به ترتیب مربوط به بخش های ویژه جنرال پورسینا
رشت (9/16%) و جراحی قلب حشمت رشت (2/16%) می باشد.

جدول 8: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب نوع بخش ویژه

نوع بخش ویژه
تعداد
درصد
جنرال
82
63
اعصاب
18
8/13
سوختگی
9
9/6
جراحی قلب
21
2/16
جمع
130
100

جدول فوق نشان می دهد که بیشترین تعداد واحد های مورد
پژوهش در بخش های ویژه جنرال (63%) شاغل هستند.

جدول9 : شاخص های پراکندگی مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش
شاخص ها
متغیر
تعداد(%)
نمونه ها
میانگین
انحرافمعیار
میانه
حداقل
حداکثر
سابقه کار بالینی(سال)

7/8
60/4
04/7
33/1
67/23
سابقه کار در بخش ویژه(سال)

82/5
57/3
37/5
1
25/22
ساعت کار طی هفته گذشته

53/38
39/9
36
6
64
ساعت کار طی 24 ساعت گذشته

37/8
38/3
6
1
18
تعداد کمک بهیار در شیفت
0
113(9/86%)
13/0
33/0
0
0
1

1
17 (1/13%)

تعداد بیمار واگذار شده در ابتدای شیفت
0
2 (5/1%)
74/1
61/0
2
0
3

1
39 (30%)

2
79 (8/60%)

3
10 (7/7%)

تعداد بیمار پذیرش شده
0
94 (3/72)
31/0
54/0
0
0
2

1
31 (8/23)

2
5 (8/3)

تعداد بیمار منتقل شده
0
101(7/77%)
26/0
55/0
0
0
2

1
26(20%)

2
1(8/0%)

3
2(5/1%)

تعداد بیمار ایزوله
0
125(2/96%)
03/0
19/0
0
0
1

1
5(8/3%)

اطلاعات مندرج در جدول فوق نشان دهنده آن است که میانگین سابقه کار بالینی نمونه های مورد پژوهش (6/4 ±7/8) سال ،میانگین سابقه کارآنها در بخش ویژه (57/3± 82/5) سال،میانگین ساعت کارآنها طی هفته گذشته (39/9 ±53/38 ) و میانگین ساعت کار آنان طی 24 ساعت گذشته (38/3 ±37/8 ) می باشد .همچنین نتایج جدول حاکی از آن است که اکثر نمونه های مورد پژوهش (9/86 % ) در طی شیفت کمک بهیار نداشتند ، به اکثر نمونه ها در ابتدای شیفت دو بیمار واگذار شده بود ،بیشتر نمونه های مورد پژوهش ، به ترتیب (3/72%) ، ( 7/77% ) و( 2/96 %) ،در طی شیفت پذیرش