شدند بین اعضا هیئت علمی و یا اساتید توزیع می شود تا مشارکت کنندگان ادراکات خود را در زمینه چگونه آموختن دانشجویان مطرح کنند و سپس در موقع مناسب جمع آوری می گردد و توسط محقق مربوطه تجزیه و تحلیل و جدول بندی می شود تا بهترین روشهای تدریس انتخاب شوند. جوابهایی که جمع آوری شده اند و دارای مفهومات بالا و پایین و یا نامعلوم یا زمینه دورنمای دانشکده و یا تجربه حرفه ای و یا سطح تکنولوژی استفاده شده به وسیله دانشکده هستند باید توسط محقق موردارزیابی و تجزیه و تحلیل بیشتری قرار بگیرد. اما میدان سئوالات دمگرافی وسیع تر هستند و متغیرهای زیادی را می توانند در خود جای دهند که مهم ترین این متغیرها شامل جنسیت،نژاد، سن، تمام وقت یا پاره وقت بودند، اوضاع دانشکده، اهداف حسابداری، سطوح عالی یا معمولی آموزش، مدرک تحصیلی، میزان درآمد، رتبه علمی، نمرات عالی، جوازکسب حرفه ای، سالهای تجربه آموزش سنتی، سالهای آموزش مجازی، سابقه تدریس در حسابداری، دانشکده عمومی یا خصوصی، مسائل مالی دانشکده و غیره می باشند. به عنوان مثال یک نمونه بررسی که به وسیله برنامه نرم افزار بازرگانی توسط جین کنز2003 طراحی شده بود برای ارزیابی از سئوالات باز و بسته استفاده کرده بود و دمگرافی سئوالات نیز به این صورت بودند که سئوالات با پاسخ دهنده لیست شده بودند و از مشارکت کنندگان خواسته شده بود که ابتدا به رادیو گوش دهند و سپس برای انتخاب جواب جوابی که بیشترین خصوصیات و شباهت را با جواب آنها دارد انتخاب نمایند.
کلید موفقیت این تحقیق اعتماد به پاسخ دهندگان است که آنها چگونه پاسخ داده اند، چقدر پاسخ داده اند و یا همه را پاسخ داده اند و چاره و راه دیگری جز این وجود ندارد. و تفسیرات درست این جوابها به وسیله محقق انجام می شود که داده ها را جمع آوری می کند و آن عواملی را که بیشترین نتیجه را در مطالعه دارد انتخاب می نماید.
12- رویه ها :
پرسشنامه هایی که در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت شامل سی سئوال بود که در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده بود. و این سئوالات به صورت چند گزینه ای تهیه شده بود و مشارکت کنندگان با توجه به تجربیات خودشان و شرایط دانشگاه یا دانشجویان و از همه مهمتر رشته تدریس موردنظر گزینه موردنظر خود را علامت می زدند. و مهم ترین اطمینان اخلاقی این بررسی این بود که مشارکت کنندگان در حضور محقق پرسشنامه های موردنظر خود را تکمیل می نمودند تا اگر ابهامی در سئوالات وجود داشت برطرف شود.
13- مذاکره و اقدام کردن دادها :
پس از اینکه کلیه پاسخ ها دریافت شدند و تمام پرسشنامه ها جمع آوری شد همه آنها در میکروسافت اکسل ذخیره شدند. گام بعدی شناسایی تفاوت ها و شباهت ها و تجزیه و تحلیل این گزینه ها بود که این اطلاعات به سطر و ستونهای اکسل وارد شدند تا تجزیه و تحلیل بیشتری روی آنها صورت بگیرد. و با توجه به نثر و نظم روان پرسشنامه ها تفسیرات لازم و نهایی در سطر و ستونهای اکسل انجام گرفت و تقسیم بندی های لازم صورت پذیرفت و پس از اینکه پردازش تکمیلی روی آنها انجام شد به صورت جدول شماره هفت پیوست ب تنظیم شدند.
14- اطمینان اخلاقی:
در این بررسی سئوالات پرسشنامه توسط محقق برای اعضاء هیئت علمی توزیع شده بود بنابراین امکان اینکه آنها را حذف نمایند یا اینکه تحت فشار روحی روانی و آزار و اذیت قرار بگیرند برای پاسخ دهندگان وجود نداشته است. و پاسخ دهندگان نیز در این مطالعه امکان ریسک کردن نداشته اند و یا اینکه نتایج این مطالعه که ممکن است بر آنها تحمیل شده باشد. همه داده ها جمع آوری، آنالیز و خلاصه بندی شده اند و داده های مورداستفاده هیچکدام از اعضا هیئت علمی یا اساتید برای شناسایی آنها قرار نگرفته است و فقط یک اطمینان اخلاقی بالقوه وجود دارد که اهداف به جواب برسند زیرا که سئوالات فریب آمیز یا غیراخلاقی در این بررسی وجود نداشته است. ودر همه اوقات مشخصات پاسخ دهندگان محرمانه و پنهانی نگهداری می شود زیرا که در این بررسی آموزش داده شده بود که هیچ نام یا هیچ اطلاعات مشخصه ای از پاسخ دهندگان پرسیده نشود. در اینجا پیشنهاد پول به مشارکت کنندگان نشده است که به سئوالات غیراخلاقی یا غیرمنطقی پاسخ دهند پس محقق نباید باور کند که در اینجا قیاس غیراخلاقی صورت گرفته باشد.
15-آمار توصیفی تحقیق :
در آمار توصیفی این تحقیق که با استفاده از نرم افزارهای آماری تهیه شده است جداول فراوانی مقادیر میانگین و میانه پاسخهای جمع آوری شده ، به طور کلی و همچنین به تفکیک طبقات مورد مطالعه قرار گرفته است که در این تحقیق استفاده شده است و همچنین برای پردازش داده ها از نرم افزاراکسل استفاده شده است و همچنین از جداول فراوانی انباشته و جدول درصد فراوانی نیز کمک گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل سوالات از نمودارهای هیستوگرام ( مستطیلی ) و برای تفسیرات آزمون فرضیه از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است .
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها :
1- مقدمه:
فصل حاضر داده های جمع آوری شده را مورد بررسی قرار می دهد. داده ها به وسیله 225 پرسش نامه جمع آوری شده است پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکاتی می باشد که هرکدام از سئوالات دارای پاسخ های چند گزینه ای بوده اند که پاسخ دهندگان با توجه به شرایط موجود و تجربیات شخصی خود به آن جواب داده اند.
سئوالات بر موضوعات ذیل تأکید داشته اند:
1- جنسیت 2- سن 3- وضعیت تدریس 4-گروه درسی 5-رتبه علمی 6- محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد 7-محل اخذ مدرک دکتری 8-آخرین مدرک تحصیلی 9-بالاترین سمت آموزشی تا کنون 10- سابقه تدریس 11- سابقه تدریس مجازی 12- سابقه تدریس مجازی در حسابداری 13- استفاده از روش آموزش مجازی برای دانشجویان 14- سیستم آموزش پیشنهادی 15- توانایی در روش تدریس 16- روش آموزشی مطلوبتر 17- روش آموزشی کم هزینه تر 18- روش آموزشی آسانتر 19- مقاطع تحصیلی که آموزش مجازی تدریس شده است 20- مقاطع تحصیلی که از آموزش مجازی استفاده شده است 21- مقاطع تحصیلی که آموزش مجازی پیشنهاد می شود 22- نیاز به مجوز برای تدریس آموزش مجازی 23- نوع جنسیت مؤثر در آموزش مجازی 24- شناخت نسبت به آموزش مجازی 25- تدریس آموزشی اثر بخش 26- استقبال دانشجویان از آموزش مجازی 27- پیشنهاد دانشجویان از آموزش مجازی 28- اثربخشی سیستم آموزش مجازی 29- تفکرات اثربخش در آموزش مجازی 30- نظرکلی درباره آموزش مجازی.
-* که به هرکدام به طور جداگانه توضیح داده خواهند شد.
2- نتیجه گیری ( یافته ها) :
پرسش نامه فوق الذکر توسط 225 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد تکمیل شده است .
سؤال 1-4 – جنسیت:
نمودار 1-4- فراوانی اعضای هیئت علمی پاسخ دهنده به تفکیک جنسیت :
جدول 1-4- فراوانی اعضای هیئت علمی پاسخ دهنده به تفکیک جنسیت :
درصد
فراوانی
جنسیت
2/86
194
مرد
8/13
31
زن
100 درصد
225
تعداد کل
1- با توجه به جدول بالا مشخص شد 194 نفر ( 2/86 ) درصد مشارکت کننده مرد و 31 نفر ( 8/13 ) درصد مشارکت کننده زن در این بررسی شرکت داشته اند که این نشان می دهد زنان جزو گروه اقلیت قرار گرفته اند.
سؤال 2-4- سن:
نمودار 2-4- نمودار فراوانی سن اعضای هیئت علمی پاسخ دهنده:
جدول 2-4- فراوانی سن اعضای هیئت علمی پاسخ دهنده:
درصد
فراوانی
سن
3/13
30
کمتر از 30 سال
4/56
127
50- 31
0/24
54
51- 70
9/0
2
71 به بالا
3/5
12
نامشخص
100 درصد
225
تعداد کل
2- با توجه به جدول بالا 30 نفر ( 3/13 ) درصد از مشارکت کنندگان کمتر از 30 سال سن، 127 نفر (4/56 ) درصد از مشارکت کنندکان بین 31 تا 50 سال سن، 54 نفر ( 24) درصد از مشارکت کنندگان بین 51 تا 70 سال و 2 نفر ( 9/0 ) درصد از مشارکت کنندگان نیز 71 سال به بالا بوده اند و نیز 12 نفر ( 3/5 ) درصد نامشخص بوده است .
سؤال 3-4 – وضعیت تدریس به طور کلی:
نمودار 3-4- وضعیت تدریس اعضای هیئت علمی به طور کلی :
جدول 3-4- فراوانی وضعیت تدریس اعضای هیئت علمی به طور کلی :
درصد
فراوانی
وضعیت تدریس
4/72
163
تمام وقت
2/22
50
پاره وقت
2/2
5
هردو
1/3
7
نامشخص
100
225
تعداد کل
3- با توجه به جدول بالا 163 نفر ( 4/72 ) درصد از مشارکت کنندگان تمام وقت، 50 نفر (2/22 ) درصد از مشارکت کنندگان پاره وقت و 5 نفر (2/2 ) درصد از مشارکت کنندگان هم پاره وقت و هم تمام وقت بوده اند و 7 نفر ( 1/3 ) درصد نا مشخص بوده اند .
سؤال 4-4 – گروه درسی:
نمودار 4-4- فراوانی گروه های درسی اعضای هیئت علمی پاسخ دهنده :
جدول 4-4- فراوانی گروه های درسی اعضای هیئت علمی پاسخ دهنده :
درصد
فراوانی
گروه درسی
2/30
68
علوم انسانی
3/49
111
علوم پایه
1/11
25
علوم مهندسی
8
18
سایر
3/1
3
نامشخص
100
225
تعداد کل
4- با توجه به جدول بالا68 نفر ( 2/30 ) درصد از مشارکت کنندگان از گروه علوم انسانی، 111نفر (3/49 ) درصد از مشارکت کنندگان از گروه علوم پایه و آمار، 25 نفر ( 1/11 ) درصد از مشارکت کنندگان از گروه علوم مهندسی و 18 نفر ( 1/8 ) درصد از مشارکت کنندگان از گروه پزشکی و کشاورزی در این بررسی شرکت داشته اند و 3 نفر ( 3/1 ) درصد نامشخص بوده است .
سؤال 5-4- بالاترین رتبه علمی: