یک حسابداری حرفه ای کامیاب باشد بنابراین آموزش دانشکده حسابداری بایدبرای آمدن حسابداری به یک حرفه کامیاب و موفق تمرکز کند. بیشتر حسابدارهای حرفه ای تجربه های ویژه ای دارند و نیز معتدل و اشخاص منصفی هستند که نمی خواهند در اثر بی تجربگی وسیله جراحی مانند چاقو را در شکم ماهی فرو ببرند و یا مانند خلبان در خارج از دالان هوایی بالا و پایین بپرند و هیچ وقت ماهی هم در دالان هوایی بالا و پایین نمی پرد پس شخص استفاده کننده از خدمت حسابداری نباید تکیه روی قضاوت و دادرسی یک حسابدار بی تجربه در تصمیمات مالی مهم بکند. یک تصور غلط بسیار بزرگ بین مردم وجود دارد که عبور کردن از امتحان CPA ساخته های کارشناسان متخصص در زمینه های حسابداری می باشد. مطابق بررسی برای جین کنز (2003) عبور کردن از امتحان CPA مفهومات ساده ای است که دانشجو ثابت کرده است حداقل مهارتها را برای شناخت موضوع حسابداری دارد و انجام ندادن آن هم دانشجو را برای موفقیت در حرفه حسابداری آماده می کند. یکی از مباحث بین آکادمی و حرفه های بازرگانی این است که آکادمی می خواهد برای دانشجویان آماده با ابزار آلات لازم برای آوردن حسابداران حرفه ای تلاش کند مادامیکه که کارفرمایان می خواهند اثبات کنند که برای ثابت کردن کار بزرگ از حداقل مهارت مورد نیاز برای عبور از امتحان CPA برخوردار هستند. یک مقام AECC نیز عقیده داشته است که رعایت حداقل مهارتها برای حرفه های حسابداری لازم است.
جین کنز (2003) بیاناتی داشت حرفه حسابداری می خواهد که نیازهای دانشجویان را با مهارتهای تکنیکی خوب، مهارتهای ارتباطی خوب، مهارهای حل کردن مسائل، و مهارتهای شناخت بازرگانی عمومی برطرف کند. دانشجویان غیرسنتی قدیمی گروه اولیه و اکثریت در حسابداری هستند برای اینکه می خواهند دوره های خود را تقویت کنند تا اینکه قادر باشند پول آفرینی کنند. جین کنز(2003) برای تقویت سفارشات خود موارد ذیل را مطرح کرده است:
نیازهای دانشکده ها یا آکادمی ها برای سه بخش جداگانه در آموزش حسابداری می باشد.
A- آموزش کلاس درس
B- اجازه دادن امتحانات
C- تجربه کاری. که درستی هر سه مورد باید تأیید شود.
تیلور و رودنیک(2005) نتیجه گیری کردند که برای ملاحظه و رعایت ابزارهای آموزشی لازم برای عبور از امتحان CPA، وسایل آموزشی دیگری مانند اره یا سوهان برای موفقیت های دانشجویان در میدان های حرفه ای بعد از رتبه بندی و نمره که بتوان این موفقیت ها را بدست آورد لازم است و سازمانهای حرفه ای هم به این امتحان داده شده نیاز دارند و حرفه حسابداری برای کمک و مراقبت در امر آموزش حسابداری دانشجویان را برای موفقیت های حرفه ای آماده می کند. یک کوشش دیگر به وسیله سازمانهای حرفه ای استفاده از آموزش حسابداری در AICPA که مرکز ثقل و چهارچوب صلاحیت ها و شایستگی ها برای ورود به حرفه حسابداری است می باشد که در سال (1999) اولین اجزاء این چهارچوب و مرکز ثقل صلاحیت و شایستگی ها تأسیس شد.
AICPA این مرکز ثقل صلاحیت ها و شایستگی ها که به وسیله اساتید برای اساتید توسعه پیدا کرده است شایستگی هایی که نیاز است را بر مبنای مهارتها تعریف کرده است و به وسیله همه دانشجویان ورودی حرفه حسابداری بدون توجه به انتخاب بخش های دوره سعی و کوشش عمومی برای سودآوری کشور و یا خدمات ویژه ای که باید آنها را در اجرا و اداره امور بکار ببرند طراحی کرده است. مرکز چهارچوب صلاحیت ها به کانونی برای مهارتها و گنجایش موضوع ساختار سنتی و یا خدمات ویژه حسابداری تبدیل شده است که یک مبنای دوره آ ن تحصیل مهارت های رو به رشد می باشد زیرا که شناخت حرفه حسابداری را به سرعت تغییر می دهد. هرچند که شناخت وسایل می خواهند با وقت و طی مدت و زمان تغییر کنند و باعث شایستگی های شناسایی شده قرار بگیرند چهارچوب انتظار دارد که برای نگهداری ارزش های بلند مدت و اولیه از فرصت های دوره برای دانشجویان آینده و کسانی که در امتحان CPA شرکت کرده اند استفاده شود.
این چهارچوب از انتظاراتی پشتیبانی می کند که آغاز کننده هایی برای آموزش حرفه ای همیشگی و تجربیات CPA باشد. و به وسیله تکیه کردن بر تحصیلات دوره راهنمایی و انتظارات حرفه ای در یک چهارچوب روان شکل عبور دانشجویان را برای کسب مهارتهای حرفه ای می توان کمک کرد.
این چهارچوب سه وظیفه صریح و قاطع را شناسایی کرده است که قبلاً تربیت شده بودند و توسعه پیدا کرده اند.
A- صلاحیت های کاری: شایستگی های وظیفه ای گزارش دادن برای صلاحیت های تکنیکی می باشد که هرکدام با دقت برای کمک کردن حسابداری منظم و صف کشیده و مرتب شده باشند.
B- صلاحیت های شخصی: شایستگی های شخصی گزارش برای اوضاع و رفتارهایی از تدارک دادن انفرادی ها برای ورود به حرفه حسابداری صورت می گیرد. توسعه دادن فرضیات صلاحیت های شخصی می خواهد راه زیادتری را در رابطه با حرفه های حسابداری و آسان کردن آموزش انفرادی و اصلاح شخصی را فراهم نماید.
C- صلاحیت های توانایی بازرگانی گسترده: صلاحیت های توانایی تجارت های گسترده گزارش برای هرکدام از سکوهای حرفه های حسابداری که خدمت شان را ارائه می کنند می باشد. آماده کردن انفرادی ها برای ورود به حرفه حسابداری باید به هر دو محیط داخلی و خارجی تجارت رسیدگی کنند که چگونه اثر بخشی های آنها باعث تصمیم گیری موفق یا باعث قصور و درماندگی می شود.
در این چهارچوب صلاحیت ها و شایستگی ها آموزش بازرگانی گسترده جدید را برای حسابداریهای بزرگتر که رقابت های دوره تحصیل سنتی حسابداری را برای حسابداری، مالیات و حسابرسی که استفاده می کنند در دستور کار خود دارند . به نظر می رسد که تغییرات برای طراحی نو در حسابداران نیز به وسیله شناخت متخصصیین ویژه عمومی نیاز باشد. کارمندان، حسابداران، و استوارنامه ها می توانند مورد استفاده چهارچوب و کارگاهها برای تشخیص دادن در ارزیابی کردن برنامه های حسابداری باشند که این صلاحیتها به وارد شدگان حرفه حسابداری کمک های زیادی می نماید.
13- روش های تدریس جاری استفاده شده :
وقتی که از سه نفر از اعضاء هیئت علمی حسابداری در ایالات متحده پرسیده بودند که چه نوع روشهای تدریسی را شما انجام می دهید و آنرا برای تدریس آموزش مجازی حسابداری دوره لیسانس استفاده می کنید؟ روشهایی را گزارش کرده بودند که فعلاً دانشکده های حسابداری نیز از آن استفاده می کنند و روشهای متفاوتی هستند که به وسیله دانشکده ها دسته بندی شده اند و بیشتر این روشها به سکوها و صحنه های نمایش یا تابلوها وابسته هستند. برای مثال برخی از این تابلوهای نمایش توانایی آماده کردن یک سمینار زنده یا مذاکرات را ندارد در حالی که دیگران ممکن است برای یک سمینار زنده و یا استفاده از ویدئو آماده باشند. بیشتر مشارکت کنندگان گزارش داده بودند که آنها روشهای ذیل را برای استفاده دانشجویان دسته بندی کرده بودند:
A- دانشکده اثربخش
B- سمینار هفتگی/صحبت ها
C- پیام تخته/میزگرد/رشته مذاکره
D- واگذار کردن تکالیف خانگی.
E- امتحان نهایی/کوایز.
چندین نفر از اعضا یک دانشکده از مذاکره استفاده کرده بودند و تاکید بیشتری داشتند که از رشته مذاکره و یا واکنش تکالیف خانگی در دانشکده بیشتر استفاده شود:
1- کافی است: واکنش سریع برای موفقیت دانشجویان در کلاسهای درس کفایت می کند.
2- بعد از تدریس چندین کلاس، من حالا ارزش پیام تخته را می بینم. من اکنون می بینم که چگونه بیشتر دانشجویان باعث شکل آموختن دیگر دانشجویان می شوند. اگر من در سمینار زنده دانشجویان شرکت کنم پیشنهاد کرده و نمونه مثالهای واقعی را خواهم خواست من حقیقتاً فکر می کنم که پیام تخته اجازه می دهد که دانشجویان فرصت بیشتری داشته باشند.
3- من بکار برن روشهای مخلوط را استفاده می کنم. مذاکرات مفهومات کلیدی هستند که دسته بندی مسایل را برای حل کردن هدایت می کنند. تحقیق اضافی نیز باعث تشویق کردن دانشجو می شود و فهم آنها را بالا می برد تا موضوع موردنظر را پوشش دهند.
4- یک عضو دیگر دانشکده از ایمیل برای مساعدت و کمک اضافی و سمینارها زنده استفاده کرده بود: که رشته مذاکرات برای تدریس و آموختن مفهومات اصلی هستند. و ایمیل ها هم برای کمک و مساعدت اضافی صورت می گیرد و برخی از مؤسسات نیز از ساختار سمینارهای زنده استفاده می کنند.
5- یک عضو متفاوت با اعضا دیگر چنین بیان داشته است که من باور و گمان دارم که وقت خود را صرف پاسخ دادن به سئوالات دانشجویان می نمایم:
من وقت بسیار زیادی را صرف جواب دادن به سئوالات آموزش مجازی دانشجویان می نمایم و از میان سئوالاتی که تحویل شده است چندین مورد از آنها را برای کلاس درس انتخاب می کنم. به نظر می رسد که این روش به دانشجویان اجازه می دهد که اطلاعات کافی را برای موفق بودن در کلاس ها داشته باشند.
6- یک عضو اضافی دانشکده نیز از سخنرانی،گرافیک وسایل کار شده در بیرون از کلاس ها استفاده کرده بود:
من از سخنرانی و گرافیک ها برای کمک بیشتر و تفاهم زبانی برای آموزش استفاده می کنم و من اغلب مسائلی را که بیرون از کلاس ها کار شده است استفاده می کنم و گام بعدی را به وسیله آن شروع می کنم.
جدول شماره 1 خلاصه ای از بحث و مذاکره روشهایی را که دانشکده برای تعهد آموختن و اثرگذاری بر دانشجویان آموزش مجازی حسابداری و روشهای دیگری را که می خواهد استفاده کند نشان می دهد.
_ برای به حداکثر رساندن روشهای تدریس فهرست بلند بالایی از ابزارهای روش تدریس توسط دانشکده ها لیست شده بود که این روشها به صورت ذیل می باشند:
A- سخنرانی/نظرات اساتید E – گروه طرح و نقشه
B- میکروسافت پاورپونت F – مسائل نمونه
C- آگهی یا اعلامیه ها G – میکرو سافت اکسل
D- حالت آنالیزهای انفرادی
جدول شماره 1
روش های تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:
دانشکده اثربخش
بیشترین عوامل اصلی در رقابتهای آموزش مجازی اثربخشی دانشکده می باشد. نیاز دانشکده برای تأثیرگذاری دانشجویان بر دانشجویان یک موفقیت می باشد. جواب دادن سئوالات از طریق ایمیل یا از طریق کلاس درس، آماده کردن واکنش های کیفی، سهم واقعی دنیای تجربی و درخواست هایی از مفهومات مذاکرات، آماده کردن و پشتیبانی ارزیابی های تعیین تکالیف خانگی، پست کردن آگهی ها و نگهداری کردن شیوه های آموزش افراد بالغ می باشند.
سمینار هفتگی/صحبت ها
سمینارهای هفتگی و صحبت ها به وسیله استفاده کردن همزمانی دانشکده انتقال دهنده هستند آنجا که بین اجزا رویدادها همزمان باشند که با فرض سمینارها یا صحبت ها می تواند استفاده شود. که اینها موضوعاتی مثل مذاکره، گرفتن دیگر تکالیف خانگی، جواب سئوالات دانشجو، داشتن یک مذاکره درباره یک موضوع ویژه، و انجام دادن نمونه مثالهای مسایل می باشد. و استفاده کننده از این روش می خواهد که در توانایی های تکنیکی استفاده از سکوها و یا تابلوهای نمایش مستقل باشد.
پیام تخته/کنفرانسها/رشته مذاکرات
برای اثربخش بودن مذاکره سئوالات نیاز به باز و بسته بودن و غیربرآوردی یا غیرتخمینی می باشد. جواب سئوالاتی که جوابهای بله یا خیر ندارند و یا نیاز به محاسبه دارند باید از آنها اجتناب شود زیرا که آنها وام به ما نمی دهند که نیاز به محاسبه داشته باشند. برخی از سئوالات بله یا خیر را می توان توسعه داد و سپس با اضافه کردن کلمات دیگر از آنها استفاده کرد مانند توضیح دادن،چرا، بحث و غیره که این میدان خوب نیز