برای دسته بندی تجربیات یک زندگی واقعی داخل کلاسهای مذاکره کمک می کنند.
واگذاری تکالیف خانگی
هریک از واگذاریها باید متناوب با اندازه هدف رقابت نه برای شلوغ کاری کردن و زیادکارکردن باشد زیرا که دانشجویان آموزش مجازی احساس بی میلی و نفرت از کار می کنند. به نظر می رسد که اگر تکالیف خانگی متناسب با رقابتهای معمول حسابداری آموزش مجازی باشد تمرینات بهتری ساخته خواهد شد. این ممکن است که یک ایده خوب باشد که دانشجویان آماده را با نمونه مسائل، مثل تعیین کار خانگی که آنها باید جواب دهند آشنا کند همچنین تمریناتی که توسط اساتید ارائه می شود باید یک اطمینان راحت وجود داشته باشد که دانشجویان می توانند آنها را مانند مثال های واقعی حل کنند. تکالیف خانگی باید بر مبنای ظاهر مسئله، اوضاع، مسائل و تجربه ها برای مهارتهای فکرکردن بحرانی آماده دسته شوند.
امتحان / کوایز
از امتحان یا کوایز برای ارزیابی فهمیدن دانشجویان از موضوعی که در کلاس پوشش داده شده است استفاده می شود. برخی از دانشگاهها از یک امتحان کوچک هفتگی برای یادآور ساختن ذهن دانشجویان برای خواندن واقعی که برای خواندن اصلی لازم است استفاده می کنند. و برخی از دانشگاهها از یک امتحان میان ترم و یا امتحانات پایانی برای ارزیابی موضوعات و اهداف رقابت ها استفاده می کنند.
جدول شماره 2
ابزارهای تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:
سخنرانی/تفسیرات اساتید
سخنرانی باید بر مبنای تجربیات زندگی واقعی ترکیب شده باشد و مانند کتابهای درسی محیط حرفه ای رضایت دانشجویان را به هر شکل فراهم کنند.
نمایش میکروسافت پاورپونت
میکروسافت پاورپونت استفاده های مفیدی دارد. بیشتر ناشران کتابهای درسی حسابداری میکروسافت پاورپونت را آماده کرده اند تا برای هریک از فصول درسی که با تفسیر و نظریه همراه نباشد از آن استفاده کنند.
اعلامیه ها/پیام های تخته سیاه
دانشکده ها اعلامیه ها را برای مرور خلاصه فصل هفته قبل یا برای مرور خلاصه هفته بعد استفاده می کنند. تشویق دانشجویان برای انجام تکالیف بهتر و مذاکره یک موضوع قطعی را که در مدت هفته پوشش داده شده است بسیار مفید می باشد.
لیست های انتظارات واگذاری تکالیف خانگی برای یک هفته و ماندن دانشجویان درباره سمینار زنده آنها و صحبت ها یا ساعت اثرگذار را استاد مشخص می کند.
حالت آنالیز انفرادی
حالنت آنالیز انفرادی در وقت های اضافه استفاده می شود و بدین صورت که واگذاری کار خانگی برای دانشجویان که توسعه یافتگی بیشتری دارند درباره تفکرات بحرانی و مهارتهای نوشتن دانشجویانی می باشد که توانایی بیشتری بدست آورند.
گروه یا تیم طرح و نقشه
بسیاری از دانشکده ها و دانشگاهها از گروههای طرح و نقشه استفاده می کنند زیرا که در این دنیا ی حرفه ای خیلی از اوقات مردم یا جامعه برای کار یک تیم را برای انجام دادن کارها دارند. که فقط هزینه تأسیس آن لازم است و سپس توسط یک مدیر هدایت می شوند و آنها می توانند گروه کاری باشند که در شرایط سخت مشکلات را برطرف نمایند و این گروهها در ارزیابی ها و کارهای واقعی و هم چنین مشاوره کمک می نمایند و استفاده کردن از یک تیم بررسی کننده ممکن است استفاده های مفیدی در تعیین کردن دانشجویان انفرادی برای تکالیف خانگی و یا واگذاریها کمک کنند.
مسائل نمونه
خیلی از اساتید از مسائل نمونه در حسابداری برای دانشجویان آماده با تمرینات اضافی و اثبات کردن یک محاسبه ویژه استفاده می کنند که در حسابداری تمرینات بهتری ساخته شود و همچنین تمرینات دانشجویان انتظارات بیشتری را درباره درک و فهم آنها مشخص می کند.
میکروسافت اکسل
خیلی از ناشران کتب درسی و اساتید و دانشجویان آماده از میکروسافت اکسل برای تکمیل کردن واگذاری تکالیف خانگی استفاده می کنند. و دانشجویان از یک بشقاب آموزشی استفاده می کنند زیرا که آنها شبیه حالتهای کار واقعی می باشد و به دانشجویان کمک می کند که انتظارات خود را افزایش دهند و در مقابل داشتن امکانات و فرم یک مسئله هرکدام می تواند خیلی از صرف کردن وقت را وقتی که داشتن وقت برای محاسبه جوابهای مسائل ضروری است را برطرف نماید.
وقتی که از 25 نفر مشارکت کننده در همین بررسی پرسیده شده بود که چگونه تفکرات شما برروشهای تدریس شما اثربخش هستند؟
23 نفر (92%) از اعضاء دانشکده بناکردند فهرست روشهایی را که در جدول شماره 1 قید شده است به استثناء سه نفرکه آن را باور نداشتند و این مشارکت کنندگان روشهای تدریس ذیل را برای اثربخشی بیان کردند:
1- این عقیده من هستند که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه هستند. زیرا که من از روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته اند و به وسیله اساتید مجرب و کارآزموده که 20 سال سابقه آموزشی دارند توسعه پیدا کرده است . و آموزش مجازی یک وسیله خیلی خوب و اثربخش برای آموزش حسابداری می باشد.
2- من فکر می کنم که من اثربخش هستم. و من تمایل زیادی به قرعه کشی و ریزمطالب دارم زیرا که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند و به نظر می رسد که این راه برای رسیدن به هدف یک راه میانبر از میان دیگر راهها باشد.
3- من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان برای تعهدات بیشتر کلاسهای درس چهره به چهره مفیدتر می باشد.
اثربخشی ها و ارزیابی ها غالباً و بیشتر به وسیله بررسی یا امتحان پایان ترم که همه موارد غلط خط زده می شود به پایان می رسد و اینکه چقدر دانشجویان در سراسر کلاس های درس حضور داشته اند مشخص می شود در جدول شماره 3 فهرستی از پاسخ های دانشکده ها برای اثربخشی روشهای تدریس شده تهیه شده است.
جدول شماره 3
جواب های دانشکده برای اثربخشی روشهای تدریس:
پاسخ دهنده
این عقیده من است که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه است زیرا که من روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته باشند و قبلاً توسط اساتیدی که 20 سال سابقه تجربه آموزشی دارند توسعه یافته است و آموزش مجازی یکی از وسایل خیلی اثربخش برای تدریس حسابداری می باشد.
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که تنوع رقابت های مادی و مبارزات تحویل شده واگذار شده دانشجویان من برای مشارکت پیوسته و مکرر می باشدکه این روشهای آموزش را که توسط من اثربخش خواهند بود، افزایش می دهد.
پاسخ دهنده
من حدس می زنم که آنها بیشتر اثربخش هستند. من شکل واکنش خوبی از دانشجویان خود بدست آورده ام مانند رعایت کردن مثالهای واقعی زندگی که من فکر می کنم که آن شکل آموختن برای آنها باشد.
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان امکان تعهدات بهتر در کلاسهای چهره به چهره سنتی بدست می آید.
پاسخ دهنده
من یک روش رشد یافته و اثربخش دارم که تقریباً شش سال است که از این روش خیلی اثربخش استفاده می کنم.
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که فعالیت برای پیام تخته خیلی اثربخش است به نظر می رسد که صحبت های مجازی زیان کمتری در کلاسهای بزرگ دارد، آنجا نیز بیشتر عبورها کوتاه شده است و در آنجا خیلی از افراد از یک وقت مجازی برخوردار هستند.
پاسخ دهنده
خیلی اثربخش من برای خیلی از گفتگوها و ابلاغ ها روشهایی دارم که گاهی اوقات در ملاقات ها استفاده می کنم و برای نیازهای کلاسهای دانشجویان انفرادی از این روش استفاده می کنم .
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که من اثربخش هستم من به قرعه زدن و مطالب ریز تمایل دارم که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند به نظر من این نوع انتخاب روش یک راه از میان راههای زیاد می باشد.
پاسخ دهنده
منصفانه اثربخش. دانشجویان من شرایط عالی و آگاهی کامل به درجه بندی من دارند.
14 – شیوه های آموزش دانشجویان:
وقتی که در همین بررسی قبلی از اعضای 25 دانشکده پرسیده بودند که اگر آنها به شیوه های آموزش دانشجویان خودشان نگاه کنند و در نظر داشته باشند که روشهای آنها به عنوان روش تدریس آموزش مجازی حسابداری انتخاب شده است چه نظری دارند؟ نوزده دانشکده (76%) بیان کرده بودند که آنها آموزش لازم را دیده بوده اند و شش دانشکده (24%) پاسخ داده بودند که آنها آموزش لازم ندیده اند و دو نفر چنین بیان کرده بودند :
1- بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغی هستند که آنها آموختن را برای امروز و کاربرد و استفاده را برای فردا می خواهند در یک محیط آموزش مجازی دانشکده ها نیاز دارند تا دانشجویان را برای آمدن بیشتر به سمت آموزش مجازی راهنمایی کنند و یا اینکه نقش آسان کننده را اساتید داشته باشند و تشویق کردن دانشجویان را برای گرفتن تعهد از فرایند آموزش آنها انجام دهند و بیشتر دانشجویان آموزش مجازی تجربیات آموزشی خود را برای خودشان نگه می دارند. 2- مپاسخ دهنه دیگری اظهار کرده بود که موارد ذیل راههای متفاوت هریک از تصورات با اهمیت می باشد : بله، شما یک تعدادی از راههای متفاوت را برای نشان دادن هریک از مفهومات و انتظارات دارید. یکی ممکن است از یک سخنرانی برای درک و فهم استفاده کند در صورتی که دیگران نیاز به مسئله ای دارند که در بیرون کار شده است زمانی که یک سوم کوشش را برای حل کردن مسائل خودشان در بیرون نیاز دارند. نمونه جوابها در جدول شماره 4 تنظیم شده است.
جدول شماره 4
پاسخ های دانشکده برای شیوه های آموزش دانشجویان مجازی:
مشارکت کننده 10
بله، من دانشجویانی را می شناسم که از وسایل سمعی و بصری برای آموزش خود استفاده می کنند. من کوشش می کنم که برای حل کردن مثالها از هر دو روش سمعی و بصری استفاده کنم.
مشارکت کننده 11
آن برای آنان سخت است که دانشجویان به صورت انفرادی شیوه های آموزش مجازی را فرا بگیرند. اگر من به دایره تماس گرفته بودم این را گوشزد می کردم من می توانم فهمیدن بیشتری را آشکار کنم که چه چیزی آن دختر یا پسر برای بدست آوردن اهدافشان از میان کلاسها نیاز دارند یکی از آنها شناخت است آن حقیقتی آسان برای وفق دادن حالتهای گوناگون می باشد.
مشارکت کننده 12
من سعی می کنم در هر وقت امکان دهی کنم سیستم آموزش مجازی خیلی قشنگ و جدی است برای آن که دانشجویانی مسئولیت پذیر هستند که آموخته های خودشان را توسعه دهند این توسعه دادن در نوع خودش خوب است که شیوه آموزش دانشجویان فعال باشد.
مشارکت کننده 13
تعیین، شکل جوابها برای دانشجویانی می تواند نقطه کمک به کلاسها باشد برای مثالهایی که می خواهند بگویند که چگونه عمق آن را برای ادامه دادن موضوع ویژه مشخص می کنم.
مشارکت کننده 14
بله، من گمان می کنم که شما بیشتر از این انجام می دهید. بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغ هستند. در یک محیط آموزش مجازی نیاز اساتید به راهنمایی کردن دانشجویان برای آمدن به آموزش مجازی می باشد یا اینکه نقش آسان کننده آموزش مجازی را داشه باشند. تشویق کردن دانشجویان باعث تغییر دادن فرایندهای آموزش خودشان می شود.
مشارکت کننده 15
بله، شما تعداد زیادی راههای متفاوت برای شناخت دارید که هریک مفهوم با اهمیتی دارد. یک راه فهمیدن سخنرانی است زمانیکه دیگران نیاز به دیدن مسائل کارشده در بیرون دارند. زمانی که یک نیازهایی را برای کوشش کردن کار بیرون برای حل کردن مسائل خودشان دارند.
مشارکت کننده 16
من پیشنهاد می کنم به دانشجویان که هرکدام یک ساعت را انتخاب می کنند و من به زودی دانشجویانی خواهم داشت که چگونه پیشنهادهای مرا برای توسعه و بهبود آموزش خود جدی بگیرند. ما می خواهیم یک ساعت صرف کنیم و حل کردن مسائل را با همدیگر انجام دهیم و زمانیکه که ما آنرا انجام می دهیم من نقشه هایی برای مفهومات اثربخش دارم و آنها یک قدردانی