واقعی و خوب از وقتی که من برای آنها صرف می کنم انجام می دهند.
مشارکت کننده 17
بله، مخصوصاً برای شروع کار رقابت های حسابداری عادلانه است. من سعی می کنم که کلماتی را در ترم ها استفاده کنم که آنها بتوانند برای یک شخص اساسی و مهم گزارش تهیه کنند.
مشارکت کننده 18
برای یک نمره اگر کلاسها کمتر برای رقابت آماده شده باشد پس می خواهم به طور نمونه با حداقل یا حداکثر پست های آموزشی کوتاه جواب دهم. در فضایی از ترقی کلاسها شیوه من ممکن است بیشتر سقراطی باشد مانند شکل درخواست کردن اطلاعات از دانشجویان که سقراطی به نظر می رسد.
مشارکت کننده 19
بله. دانشجویان آموزش مجازی مطالعات خود را برای خودشان نگهداری می کنند و کس دیگری نمی تواند از آن استفاده کند. برای این من دوست دارم برای واکنش ریزآماده از تکالیف خانگی استفاده کنم. برخی از دانشجویان ممکن است که در جلسات مذاکره خجالتی باشند و من می خواهم تشویق کردن را برای صحبت بالای بیشتر آنها ادامه دهم.
مشارکت کننده 20
من به وسایل سمعی و بصری آگاه هستم که در دانش آموزان تحرک ایجاد می کند. در یک محیط آموزش مجازی من از عکس ها و شکل های عظیم استفاده می کنم برای اضافه شدن تأییدات خودم برای سودبخشی به دانش آموزان سمعی و بصری استفاده می کنند. من از وسایل سالم استفاده می کنم و هریک باید برای دانش آموزان بیشتر فایده داشته باشد و من شناختی انجام می دهم که چگونه من باید باعث حرکت و جنبش دانش آموزان در یک محیط آموزش مجازی باشم.
15- روشهای مطلوب و نامطلوب تدریس برای دانشکده:
وقتی که از اعضای هیئت علمی 25 دانشکده آموزش مجازی حسابداری در ایالات متحده پرسیده شده بود که نظر شما درباره روشهای تدریس مطلوب چیست؟ جواب داده بودند که روش سقراطی، سمینارها، ارتباط همزمانی و غیرهمزمانی روشهای مطلوب ما هستند. روش هم زمانی نیزیک روش مطلوب است زیرا که این روش به دانشکده ها برای حل کردن مسئله و مهارتهای تفکر کردن بحرانی کمک می کند. استفاده از یک سمینار و یا صحبت خوب است زیرا که راهی برای رسیدن به واکنش های فوری می باشد و مفهومات مذاکره را در میان دانشجویان و دانشکده ها و دانشجویان و مسائل حسابداری را می توان دید که بیرون از کلاس و تخته سیاه کار شده است.
برخی از روشهایی را که دانشکده ها دوست دارند روشهای تدریس غیرهم زمانی بوده اند که انعطاف پذیر در وقت و یا تاریخ می باشند. و به مشارکت کنندگان و به دانشجویان اجازه می دهد که وقت بیشتری را برای تصمیم گیری در جوابها داشته باشند. یک مشارکت کننده مذکور نیز موارد ذیل را درباره روشهای تدریس غیرهم زمانی بیان کرده است: من پیام غیرهم زمانی تخته را که بهترین روش ارتباط می باشد دوست دارم زیرا که این روش به همه کس اجازه می دهد که انعطاف پذیرتر باشند و فرصت بیشتری را به پاسخ دهندگان برای جواب ها می دهد و هم چنین فرصت برنامه ریزی کار را نیز به همه کس می بخشد.
این روش به دانشجویان و اعضا دانشکده وقت بیشتری برای صدور افکار و اندیشه و مشارکت فعال خودشان و سئوالات می دهد. جواب های واقعی برای این پرسش ها در جدول شماره 5 تنظیم شده است.
و هم چنین وقتی که از مشارکت کنندگان پرسیده بودند که درباره روشهای تدریس نامطلوب نظر بدهند که آنها بیان کردند که آن روشهای نامطلوب صحبت مجازی و رشته مذاکره می باشند. و شگفت انگیزی برخی از مشارکت کنندگان این بود که آنها در نمره دادن مطلوب تکالیف خانگی آموزش ندیده بودند اما بدیهی بود که آن یک ابزارلازم ارزیابی برای رقابت های آموزش مجازی حسابداری می باشد. یکی از مشارکت کنندگان بیان کرده بود که موارد ذیل رعایت کردن نمره دادن می باشد: من دوست ندارم نمره دادن ارزیابی های کار خانگی را که برای من چند جمله از میان علاقه مندان و دوست داران به ایمیل می باشد. من می دانم که این کار در حسابداری لازم است ولی می تواند به صورت یک کار عادی ارائه شود و من یقین ندارم که چگونه بیشتر وقت یک دانشجو صرف مرور کردن تأییدات من می شود و من قدرت زیادی را در تولید وقت دارم و وقت بیشتری برای تصحیحات و تأییدات خود بکار می برم.
و موقعی که از یک شخص مذکور دیگری درباره نمره دادن پرسیده بودند بیان کرده بود: من برای تصمیم گرفتن در واگذاری های تکالیف خانگی به شخصیت افراد توجهی ندارم. در صورت داشتن چنین وضعیتی من در آنجا شناخت واقعی را انجام خواهم داد و چاره دیگری را برای این کار انجام می دهم که دانشجویان انجام نمی دهند. جوابهای واقعی برای این سئوالات در جدول شماره 5 طراحی شده است.
16- روشهای تدریس دانشکده که می خواهد خوب باشد:
وقتی که از مشارکت کنندگان دیگری پرسیده بودند که برای شناسایی هر یک از روشهای تدریس حسابداری که می توانند برای آموزش مجازی خوب باشند چه نظری دارید اما شاید دوست نداشتید که آنرا استفاده کنید یا اینکه منابع دانشکده محدود بوده است و اجازه نمی دهد. خیلی از مشارکت کنندگان گفته بودند که دوست دارند تخته وایت بورد یا گچ مهربان را ببینند و هرکدام از آنها می تواند در یک زمان خاصی برای مسائل بیرون از کلاس هم کار شود یا آن را ذخیره کنند تا برای بازیابی آینده از آن استفاده کنند با رسانه های چند گزینه ای آموزشی و جاری شدن ویدئو ها در بازار هرکدام از آنها به وسیله برخی از تأثیرات آموختن های حسابداری از بین رفته است .
آنها می خواهند از سخنرانی به عنوان یک روش خوب هم زمانی و از طریق ویدئو یا رادیو و تلویزیون و یا هرچیز دیگری که بتواند صحبت کند مانند محصولات خوب نرم افزار میکروسافت و الیمینات که می تواند به طور زنده صحبت کند ، استفاده کنند.
جدول شماره 5
روشهای تدریس مطلوب و نامطلوب توسط دانشکده آموزش مجازی:
روشهای تدریس مطلوب دانشکده
روشهای تدریس نامطلوب دانشکده
من روشهای ارتباط هم زمانی را ترجیح می دهم که اجازه می دهد که یکی یکی اثربخشی ها با همدیگر وقتی که با یک گروه کار می کنند جفت باشند. با فرض استفاده از این روشها به ما برای تدریس و حل کردن مسئله و مهارتهای تفکر کردن بحرانی اجازه می دهند
من صحبت های آموزش مجازی که خیلی زیاد نباشد دوست دارم آنها خیلی خوب هستند که با ده نفر هم می توان جلسه را اداره کرد. اما آنها بسیار اثربخش خواهند بود که اگر کلاس با ده نفر برای هر دوره برگزار شود. و اداره جلسه مجازی برای 20 نفر که در جلسه بخواهم به طور یکسان گفتگو کنم برای من خیلی سخت است و نمی توانم جدول آنها را پرکنم.
من جلسات زنده را که به هرکدام از دانشجویان بیشترین توجه را در کلاسها دارد دوست دارم. و ترجیحاً وسیله خوب اثبات کردن همان تخته سیاه است به نظر دانشجویان برای آموختن بهتر اگر آنها بتوانند ببینند و یا وظایف حسابداری را خوب اثبات کنند و یا اینکه بتوانند مسائل شان را در بیرون کار کنند این بهترین راه است
من صحبت های اولیه اتاق مجازی را دوست ندارم زیرا که بیش از 3 تا 18 دانشجو به این کلاس و صحبت ها توجه نمی کنند و دانشجویان در صحبت کردن نسبت به پرسیدن سئوالات بی میل هستند زیرا که آنها فکر می کنند که پرسیدن سئوال احمقانه به نظر می رسد بنابراین اعضا هیئت علمی باید به فکر یک روش های اثر بخش دیگری باشند.
سمینارها: زیرا که دانشجویان توانایی برای پرسیدن سئوالات و رسیدن به واکنش ها را برای یک بار در هفته دارند.
من رشته مذاکره را یک حداقل توانایی یافتم. به نظر خیلی از دانشجویان بدست آوردن حداقل حیله و نیرنگ اثربخشی در تدریس و حل کردن مسئله و تفکرات بحرانی برای حداقل مهارت ها لازم است.
من از کارکردن در یک صحبت زنده بهره مند می شوم. مذاکره از میان انتظارات دانشجویان خیلی ارزش دارد. برای تعیین کردن هریک از انتظارات دانشجویان که مایل به مبارزه هستند صحبت ها نیز مرا فرصت می بخشند. آگهی ها و پیام تخته ها نیز یکی از روش های آموزش مجازی هستند. من ترجیح می دهم سئوالات پیام تخته را که هدایت شده اند برای مذاکرات بهتر و سئوالات جاری آنها جواب دهم.
من نمره دادن ارزیابی های واگذاری تکالیف خانگی را که جملاتی از میان اندیشه افراد علاقه مند به ایمیل می باشد دوست ندارم. من می دانم که این کار در حسابداری لازم است اما می تواند به وسیله کار عادی صورت بگیرد و من یقین و باور ندارم که چگونه دانشجویان وقت خود را صرف مرور گفته های من می کنند و من قدرت تولید مثل ساختن وقت را برای تاییدات خود دارم و هیچ وقت وقت کم نمی آورم.
من پیام تخته را به عنوان بهترین روش ارتباط غیرهمزمانی دوست دارم. و آن اجازه می دهد که همه افراد که انعطاف پذیر باشند و فرصت بیشتری برای فکر کردن می دهد که چگونه مطالب خود را فهرست کنیم و این نیز به دانشجویان و اعضا هیئت علمی دانشکده فرصت بیشتری می بخشد که تفکرات خود را صادر کنند و مشارکت بیشتری در تفکر و جواب دادن سئوالات داشته باشند.
من نمره دادن انفرادی واگذاری تکالیف خانگی را دوست ندارم زیرا به نظر دانشجویان ملاک ارزیابی بیشتر همان خط زدن های ورقه امتحانی در پایان ترم است که در آموزش های معمولی از آن استفاده می شود.
17- فرایند گواهینامه CPA در ایالات متحده:
وقتی که از پاسخ دهندگان موردنظر دراعضای هیئت علمی 25 دانشکده پرسیده شده بود که نظر شما درباره یک پنجم سال آموزشی اضافی که CPA نیاز دارد چیست؟ حدود 20 مشارکت کننده (80%) گفته بودند که برای رتبه CPA یک پنجم سال آموزشی لازم است و دو نفر(4%) گفته بودند که آموزش ندیده اند که رتبه CPA چیست؟ و سه نفر دیگر (12%) گفته بودند که ما باور نداریم که همه دانشجویان موجود در دانشکده ها نیاز داشته باشند یا قادر باشند که توسعه فنی و مهارتهای تجزیه ، تحلیل مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای پرسنل داخلی ، مهارتهای حسابداری ، مهارتهای تفکر بحرانی را که دانشجویان را هدایت می کند فرا بگیرند آموزش همیشگی می تواند باعث انتقال موفقیت بیشتری در زمینه های حسابداری شود. یکی از مشارکت کنندگان مذکور در مورد یک پنجم سال آموزشی اضافی موارد ذیل را بیان داشته است: آن یک اصل ضروری است. نیاز CPA ها برای فکر کردن خارج از محدوده چهارچوب و توسعه دادن مهارتهای بحرانی می باشد و آموزش چندان خوب بالاتنه عمومی باعث شناخت یک امتحان و تست کردن آن می شود.
من گمان می کنم که دانشجویان در مسایل اساسی سطوح دوره لیسانس یک رئیس یا سرپرست داشته باشند که توانایی های آنها را برای عبور از امتحان بیشتر کند. هرچند که یک پنجم سال آموزشی اضافی تحمیل شده است ولی توسعه های حرفه حسابداری را به دنبال دارد و هرکدام از دانش آموزان فعلی داخل حرفه حسابداری برای هریک از اعضا ضروری و با اهمیت می باشند. مشارکت کننده دیگری یادداشت کرده بود: که من پی برده ام که در آنجا نثر و نظم روان حرفه حسابداری لازم است. برای موفق بودن یک حسابدار شما به مهارتهای فنی و مهارتهای تجزیه و تحلیل و مهارتهای ارتباطی و مهارتهای پرسنلی و مهارتهای حسابداری نیاز دارید. یک پنجم سال آموزشی اضافی پیشنهادات خوبی است زیرا که شما فرصت کافی برای آموزش دانشجویان و کسب مهارتهای اضافی دارید. معامله کردن بر سر رقابت ها یک فرصت اضافی است و خیلی از دانشجویان برای گذراندن و انجام دادن اهداف خودشان در فضای حسابداری لازم دارند. جوابهای این بررسی در جدول شماره 6 بیان شده است. و همچنین وقتی که مشارکت کنندگان نشان دادند که یک اکثریت نسبی از دانشکده ها که بررسی شده بودند برای رتبه گرفتن کار تجربی را لازم می دانستند و چهار نفر (16%) درباره نمره CPA آموزش ندیده بودند و یک نفر (4%) هم اصلاً چنین چیزی را باور نداشت. تمام دانشجویان دانشکده به کار لازم برای فهمیدن مفهوم های

این را هم حتما بخوانید :   منبع تحقیق با موضوعموزائیک، کدوئیان، ۱۹۶۵، (پورسیفول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *