ا جامعه عقلایی مشکلاتی را به همراه دارد.
خواب و رویایی کمیته حسابداری این است که به وسیله AECC 28 پیشنهاد و توصیه برای بهبود آموزش حسابداری انجام داده است تا آموزش حسابداری را افزایش دهد که برخی از اینها گزارشات ویژه برای آموزش روش تحقیق ها می باشد.
روش های ویژه گزارش دادن دانشجویان که به وسیله AECC پیشنهاد شده اند به شرح ذیل می باشند :
1- دانشجویان باید فعالیت کاری داشته باشند و دانش آموزان مستقل باحل کردن مسائل بیشتر از طریق اطلاعات جمع آوری شده به گیرنده حالت انفعالی دست می دهد.
2- برنامه های حسابداری باید افزایش اثربخشی بین دانشجویان و دانشکده ها و توسعه شخصی برای دانشجویان خود داشته باشند.
3- برنامه های حسابداری باید به صورت مادی طراحی شوند و تغییرات جدید را پشتیبانی کنند.
4- برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش تفاهم ها را در دنیای امروز داشته باشند.
5- برنامه های حسابداری باید افزایش توانایی دانشجویان را با اثرگذاری های گوناگون برای مردم و برای دانشجویان و ترازهای مالی در معاملات و معاوضات عقلایی را داشته باشد.
6- برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش یک تفاهم را در مقابله کردن با اقتصاد و سیاست و نیروی انسانی در جهان را داشته باشد.
7- برنامه های حسابداری باید دانشجویان با تجربه را برای ارزش گذاری قضاوت و دادرسی در داوری آماده کند.
8- شرکت کنندگان آموزش عمومی از آموزش دانشگاه باید پشتیبانی شوند و عوامل پیشرفت آنها را فراهم کنند و باید انگیزه دانشجویان را برای یک آموزش همیشگی و زنده افزایش دهند.
برای انجام دادن توصیه های AECC که مورد سنجش قرار گرفته اند می توان از شش روش ذیل استفاده کرد که به دوره تحصیل حسابداری اضافه شده اند.
A- مشارکت فعال B- شناسایی و حل کردن مسائل ساختاری C- آموزش به وسیله انجام دادن D- گروه کاری
E- کاربرد استفاده از تکنولوژی F- تجدید قوا از ارتباط اساسی و تاثیر مهارت های شخصی
اهمیت بیشتر کلاسهای دانشجویان حسابداری این است که خودشان می خواهند آن را بدست بگیرند این کلاسها با یک آهنگ آهسته شروع خواهد شد و از تجربیات حسابداری در دوره های آینده نیز برای حسابداری استفاده خواهد شد.
با ظهور محیط آموزش مجازی به دانشجویان اجازه داده شده است که برای یک رقابت حسابداری مجازی به طور 24 ساعته هر روزه بدون هرگونه مزاحمت افراد در کلاس درس تلاش کنند. یک نمره مجازی حسابداری تمام و کمال می تواند آسایش دانشجو را در خانه به صورت 100% تأمین کند. به علاوه شرکتها نیز شروع کننده پیشنهاد و ادامه دهنده آموزش مجازی هستند و به صورت جدی برای آموزش کارآموزان و کارمندان خودشان از طریق رقابت های آموزش مجازی تلاش می کنند. سلاوین (2000) پیشنهاد کرد که موارد ذیل درباره آموزش حسابداری انجام شود:
1- آموزش حسابداری همیشه در حال تغییر کردن است و این حق مسیر آموزش جامعه را از لحاظ ملی افزایش می دهد.
2- دانشجویان بازرگانی هم اکنون در دانشگاهها و دانشکده هایی که برنامه های نمره دادن را دارند بدون اینکه به دانشگاه بروند ثبت نام کرده اند. و شرکتهای حسابداری می خواهند بزودی کارمندان تازه را از میان دانشجویان غیرسنتی بالغ استخدام کنند.
3- چهارشرکت بزرگ حسابداری هم اکنون مسیرهای آموزش را برای مقابله با کمبودهای حسابداری به وسیله آماده کردن آموزش حسابداری برای لیسانسهای حسابداری و غیرحسابداری و برای آموزش حرفه ای و همیشگی کارمندان خود که آن را استفاده می کنند ، بکار می برند.
4- جین کنز (2003) عقیده داشت که دانشکده ها در رقابت اولیه حسابداری باید یک تقدم اولیه از اثربخشی های خودشان را در رابطه با دانشجویان و وسایل اثربخش برای دانشجویان مطرح کنند و فرض های یکسان شامل به کاربردن یک محیط آموزش مجازی می باشد و در تدریس حسابداری باید اندوخته های خودشان را در محیط آموزش مجازی فراهم کند. شیوه های آموزش و تفاوت روشهای تدریس حسابداری می تواند در قابلیت دانشجویان حسابداری برای آموختن آنها تفاوت ساز باشد.
انجمن حسابداری آمریکا پیشنهاد کرده بود که آکادمی باید تجربه های آموزش یک دنیای واقعی را به کار ببرد و آنها باید دانشجویان را برای آمدن به سمت آموختن های همیشگی کمک کنند و از شکل سخنراتی تغییر یافته و حل کردن مسائل برای پرسشها و حل کردن مسئله برای ترقی و جلو بردن آنها استفاده کنند. آداب و رسوم مؤسسات این حقیقت را قبول دارند که این ایده و افتخار برای خودشان می باشد که در کرایه دادن موسسه و استفاده کردن از اساتید فرعی چگونه در شروع کلاس تجربیات دنیای واقعی را داخل کلاس درس بیاورند. بانر (1999) تصور کرد که برای اهداف ویژه روشهای تدریس ویژه بر اهداف آموزش اولیه نیاز می باشد. و دانشکده های حسابداری نیاز دارند که برای روشهای تدریس چند گزینه ای و چند رسانه ای برای آموزش محیطی از اهداف آموزش مختلف و شیوه های گوناگون استفاده کنند.
10- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن:
انگیزه های بیرونی و درونی نیز فرض هایی هستند که می تواند باعث پیشرفت دستمزدها و حقوقهای عالی شوند و این انگیزه های درونی یا بیرونی باعث رضایت مندی شغلی می شود که می توانند باعث خود احترامی یا کیفیت زندگی بهتر شود و انگیزه های درونی با انتظارات عالی که برای موفقیت در رقابت های شخصی لازم می باشد، مطابقت دارند.
مک میلین (1998) از یک مقام مسئول نقل قول می کند: که یک دانشجو که هیچ انگیزه ای ندارد ممکن است که ایمان بیاورد به سرنوشت های سخت کوشیدن و اهداف بلند مدت دانشجویان خاور زمین که در دیگران چگونه انگیزه ایجاد کرده اند. کلید توجه داشتن در ساختاری کردن کلاس درس انگیزه است و انگیزه نیز سود بیشتری می دهد برای آنها که زیان کرده اند. به نظر می رسد که دانشگاههای خصوصی برای سرمایه گذاری کردن فرض هایی را برای انگیزه داران دارند و به وسیله ساختن برنامه خوب برای راضی کردن نیازهای دانش آموزان بالغ تلاش می کنند و هم چنین عامل مهم انگیزه سرایی هر دانشجو خود انتظاری وی می باشد.
هارل، کالدول، دوتی(1985) در مطالعات خودشان چنین یادداشت کرده بودند که مدل پیش بینی ها از دانشجویان با انگیزه درست از آب درمی آید و آن دانشجویان با انگیزه برای دانشکده ها نیز موفق تر هستند که با رفتار خودشان دانشجویان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.
کارپن تار، فریار، لیپ(1993) فاکتورهای نژادی و جنسیت و انتظارات را که با اهمیت و مربوط به هم هستند مطرح کردند که در اجرای نمایش در رقابت های حسابداری در سه تفاوت محیط ظاهری مؤسسه ای می توانند با اهمیت باشند. در این تشخیص ها نشان داده شد که دو نوع اکثریت و ا قلیت وجود دارد و دانشجویانی را که از نظر قوم شناسی یا نژادی با توجه به انتظارات خودشان در دانشکده ها موفقیت های خوبی را بدست می آورند و در موفقیت های علمی صورت گرفته موفقیت های زیادتری را کسب می کنند گروه اکثریت می نامند و دانشجویان اقلیت هم انتظارات کمتری را نسبت به گروه اکثریت دارند. دانشجویان اکثریت از سطوح بالاتری از کارهای بزرگ در اجتماع بهره مند شده اند که گروه اقلیت از آن محرومند یا تعداد شان کم است و هم چنین افراد مؤنث نیز انتظارات پایین تری در اداره و اجرای کارهای بزرگ دارند اما اجرای مساوی آن در اجتماع برای هر دو گروه مؤنث و مذکر و یا اکثریت و اقلیت سطوح یکسانی را دارد.
جین کنز(2003) آن انتظارات اثرگذاری که ممکن است در رضایت مندی و یا عدم رضایت مندی دانشجویان نفوذ کند را برای مطالعه اهداف ویژه ترقی داد و مشاهده کرد که سوء ظن و حالت اصلاح شده قبل و بعد از نمره نتایج گسترش می یابد و انتظار دانشجویانی که به دنبال اهداف می باشند باید افزایش مهمی از نظر تعهدات را به دنبال داشته باشد. ویکر، بروان، هاجن، بورنیگ، ویو(1991) این طور نتیجه گیری کرده بودند که اهداف اصلاح شده نتایج دیگری از اهداف مشاهده شده می باشند و برای آسان بودن یا مشکل بودن فرق می کنند هرچند که مشاهده شده اهداف ویژه اثربخشی ویژه ای دارند و سختی کار برای گرفتن اهداف ویژه لازم است.
11- آموزش دائمی حسابداری:
دانشجویان بالغ مدرن می خواهند بدانند که چرا آنها همه چیز را می آموزند. جین کنز(2003) یافته هایش را این طور تنظیم کرد که شکل های مهره و رویه هایی که سواره نظام هستند بیشتر حفظ می شوند زیرا که چنگال دارند. اما ایده های مقدماتی شده می خواهند یادآوری کنند که جزئیات چندان مهم نیستند زیرا که ایده و فرایندها مهم است مسلماً می توان همیشه نگاهی به کتابهای مرجع داشت که مشکلات برطرف شود و یک مقام مسئول آموزش حسابداری نیز گفته است که اگر دانشجویان حسابداری توبیخ شوند نگاه بهتری به آموزش خواهند داشت. در رابطه با جهت یابی حرفه ای در (AECC-1990) پیشنهاد شد که کلاسهای حسابداری نباید متمرکز باشد بلکه باید فقط در جهت شناخت اهداف حسابداری باشد و روشهای تدریس که منبسط شده بودند و تقویت کننده ارتباط اساسی هستند باید در مهارتهای پرسنل داخلی به کار برده شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.
دانشکده ها باید از آموزش فیلسوفانه افراد بالغ، اصول و تمرینات در حرفه حسابداری و قانون برای تمام دانشجویان حسابداری با تفاوت توانایی ها برای آموختن همیشگی دانش آموزان آگاه باشند . نیاز دانشجویان برای آمدن مبنی بر اکتشاف بیشتر دسته بندی شده است زیرا که تغییر اشیاء هرروز صورت می گیرد و اطلاعات آموزش داده شده ممکن است که بر لبه تیغ قرار گرفته باشد و فقط دادهای ناچیز فردا را لازم داشته باشند.
در عوض آموزش اشیاء به ما یاد می دهد که چگونه لازم است تا نیازها را بشناسیم. هم چنین در فطرت تغییرات آموزش حسابداری نقش اولیه آن را اساتید بر عهده دارند هم چنین شکل تغییر دادن شناخت حسابداری از میان سخنرانی های کلاس درس برای مدیر در فرایندهای آموزش کلیدی بهتر است.
مطابق بررسی فرانسوی کاپاج (2000) به نظر می رسد خیلی از مسئولیت های اساتید حسابداری شامل موارد ذیل می باشد :
A- بازاریابی در حرفه حسابداری برای آینده نگری دانشجویان آموزش عالی و در دانشگاه ها تکالیف بسیار بزرگی است
B- آسان کردن آموزش دانشجو به وسیله به کاربردن تنوع استراتژی های تدریس مقتضی صورت می گیرد.
C- اجرا و اداره منابع لازم برای آماده شدن فرآیندهای آموزشی می باشد.
D- تأثیرگذاری هماهنگ از تجربه آموزشی با نیازهای حرفه حسابداری هماهنگ می باشد.
E- تحقیق و پشتیبانی از حرفه حسابداری لازم است.
F- نگهداری صلاحیت های خودشان در فضای کارشناسان خود مفید است.
G- هرچند گرفتن دیگر نیازها برای خشنودی لازم است.
فرانسوی و کاپاج (2000) نشان دادند که مهارتهای سخنرانی بحرانی در دانشکده حسابداری منبسط کننده رتبه ها هستند و دانشکده حسابداری می خواهد اصالتاً یافته های لازم را برای توسعه مهارتهایی که حرفه حسابداری دارد آموزش حسابداری را داخل فرایند زمینه مطرح کنند .
12- گواهینامه عمومی حسابداری:
جین کنز(2003) در مطالعه خود پیشنهاد کرد که آموزش دانشکده ها باید بیشتر روی کمک کردن یک دانشجو برای آمدن به حرفه حسابداری تلاش کنند و برای عبور کردن از امتحانات حرفه ای ناعادلانه تمرکز نکند .و آنجا کلاسهای تقویتی ویژه ای برای کمک کردن عبور دانشجویان از امتحانات نیز طراحی شده اند. در امتحانات حرفه ای اجازه در امتحانات شرط شده است مانند آن پزشکانی که برای تصرفات قطعی و معین حداقل مهارتها را طبق دستور برای حمایت مصرف کننده فرا می گیرند.
جین کنز(2003) پیشتر یادداشت کرده بود که عبور کردن از امتحان آماده یک تعهد ایجاد می کند برای آن شخص می خواهد در