پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانه بندی

پایان نامه ها

و درصد جامد تعیین شد. مطابق جدول 3-7، پارامترهای ثابت در این آزمایشها، دور همزن، زمان آزمایش و دانه بندی نمونه بودهاند.
جدول 3-7پرامترهای ثابت و مقادیر آنها در آزمایشهای لیچینگ احیایی
دور همزن(rpm)
زمان(min)
دانه بندی خوراک(میکرون)
pH
350
120
300-
<1 در همهی آزمایشهای بخش لیچینگ از اسیدسولفوریک با درجه خلوص آزمایشگاهی از شرکت مرک، و نیز اسید اکسالیک شرکت مرک استفاده شده است. برای انجام آزمایشهای لیچینگ از بشر 1000 میلیلیتر، بر روی یک صفحه گرم استفاده شد. بعد از رسیدن دمای محلول به مقدار مورد نظر، مقدار معین از خوراک جامد به آن اضافه و لیچینگ در مدت زمان پیش بینی شده، انجام شد. پس از اتمام هر تست، بعد از فیلتراسیون، محلول فیلتر شده برای آنالیز عناصر منگنز، آهن و سیلیس به آزمایشگاه شیمی فرستاده شد. علت استفاده از روش طراحی آزمایش، تعیین درصد تاثیر هر پارامتر در انحلال منگنز تا بدین وسیله بتوان با انتخاب مقادیر مناسب عوامل موثر به حداکثر بازیابی منگنز در حین کمترین انحلال آهن و سیلیس دست یافت.
فصل چهارم

نتایج و بحث

4-1 مقدمه
در این فصل، پس از شرح نتایج آزمایشهای مقدماتی فیزیکی و فلوتاسیون، که به منظور انتخاب روش مناسب برای پرعیارسازی کانسنگ منگنز انجام شده، نتایج آزمایشهای بخش لیچینگ احیایی بررسی میشود. این بخش شامل انتخاب کاهنده، تعیین عامل کنترل لیچینگ و طراحی آزمایش میباشد. طراحی آزمایش با در نظر گرفتن سطوح مناسب برای پارامترهای عملیاتی (درصد جامد، دما، اسید سولفوریک و اسید کسالیک) و تاثیر هر یک از پارامترها بر بازیابی بررسی شده است. در پایان شرایط بهینه عملیاتی برای پرعیارسازی این نوع کانسنگ با توجه به پارامترهای در نظر گرفته شده، پیشنهاد شده است.
4-2آزمایشهای جیگ
نمونه با محدودهی ابعاد 3350- ،1000+ میکرون توسط جیگ مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش در جدول4-1 آورده شده است. مطابق این جدول، عیار منگنز در محصول پرعیار شده به حد مطلوب نرسیده است، از طرفی مقدار آهن منتقل شده به کنسانتره به دلیل وزن مخصوص بالا، میزان قابل توجهی دارد. ضمن آن که عیار آهن نسبت به خوراک تغییر چندانی را نشان نمیدهد.
جدول4-1: آزمایش جیگ بر روی دانه بندی (1000+ 3350-) میکرون
بازیابی %
عیار %
درصد وزنی
وزن
(g)
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

92/38
50/61
93/50
92/25
79/12
61/23
7/47
217
پرعیار
08/61
50/38
07/49
09/37
30/7
74/20
3/52
238
باطله
100
100
100
76/31
92/9
11/22
100
455
متوسط (خوراک)

نتایج حاصل حاکی از جدایش نامناسب کانیهای سبک و سنگین توسط جیگ برای این محدوده ابعادی میباشد. مشاهده میشود نیمی از منگنز به باطله منتقل شده که میتواند به دلیل درجه آزادی کم کانی منگنز در این دانهبندی و درگیری آن با کوارتز باشد. در مورد گانگ سیلیکاته علیرغم انتقال بخش عمدهای از آن به باطله ولی عیار آن در اثر درگیری با کانیهای منگنز و آهندار در محصول پرعیار همچنان بالا است. لازم به ذکر است که با شستشوی مجدد محصولات با جیگ، افزایش چندانی در عیار و بازیابی بدست نیامد. در جمعبندی از آزمایشهای انجام شده با جیگ مشاهده میشود که در بهترین وضعیت شاخصهای ارزیابی عملیات جدایش شامل ضریب پرعیار کردن22 و ضریب غنی سازی23 برای محصول منگنز به ترتیب برابر 1/2 و 07/1 است که نشانه عدم کارایی لازم جدایش کانیها در این ابعاد توسط جیگ است. لازم به ذکر است که هر چه مقدار شاخص اول به عدد یک نزدیکتر و هرچه شاخص دوم عددی بزرگتر باشد مطلوبتر است.
4-3 نتایج آزمایشهای میزلرزان
4-3-1آزمایش اول
محدوهی ابعادی ذرات : 1000- ، 300+ میکرون
شرایط آزمایش:
شیب میز 6 درجه
دبی جامد خشک 300 گرم بر دقیقه

جدول4-2: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی (1000- 300+) میکرون
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

22/22
01/29
9/39
95/22
35/11
86/27
23/32
محصول پرعیار
04/36
0/24
76/33
32/34
66/8
74/21
96/34
میانی
74/41
99/46
34/26
34/42
06/18
07/18
81/32
باطله
100
100
100
29/33
61/12
51/22
100
متوسط (خوراک)

مطابق جدول4-2، عیار منگنز در کنسانتره 5 درصد نسبت به عیار منگنز در خوراک، افزایش یافته و به 86/27 درصد رسیده است که حدود 40 درصد منگنز موجود در این محدودهی ابعادی بازیابی شده است. در مورد آهن، به دلیل افزایش درجه آزادی و همچنین نزدیک بودن وزن مخصوص آن با کانی منگنز به کنسانتره منتقل شده و بخش درگیر با گانگ سیلیکاته به باطله منتقل شده است.
از طرفی، گرچه عیار سیلیس در محصول پرعیار کاهش یافته، اما به حد مجاز نرسیده است. بخش قابل توجهی از کانیهای منگنزدار به بخش محصول میانی راه یافته که در صورت اختلاط آن با محصول پرعیار میتوان بازیابی وزنی و بازیابی منگنز را به میزان دو برابر افزایش داد و آن را به ترتیب به 19/67 و 66/73 درصد رساند. عیار منگنز محصول ناشی از این اختلاط به 68/24 درصد کاهش می یابد. ضریب غنیسازی (E.R) برای این آزمایش، مطابق جدول 4-2، 24/1 شده است.
4-3-2 آزمایش دوم
محدودهی ابعاد ذرات 1000- ، 300+ میکرون
شیب میز 5/6 درجه
دبی جامد خشک 300 گرم بر دقیقه
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

30/25< br />05/41
23/39
46/24
81/11
45/25
64/33
محصول پرعیار
10/47
15/41
75/42
27/34
91/8
87/20
70/44
میانی
60/27
80/17
01/18
43/41
95/7
14/18
67/21
باطله
100
100
100
52/32
68/9
82/21
100
متوسط (خوراک)
جدول4-3: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی(1000- 300+) میکرون

با توجه به نتایج آزمایش دوم میزلرزان در جدول فوق، مشاهده میشود افزایش شیب تاثیر منفی بر بازیابی و عیار منگنز در محصول پرعیار داشته، و باعث کاهش آن شده است. با توجه به جدول 4-3، ضریب غنیسازی (E.R) برای این آزمایش، 17/1 شده است. مشاهده می شود که افزایش شیب تاثیر نامطلوبی در این محدوده دانه بندی دارد و سبب کاهش عیار و بازیابی منگنز در محصول پرعیار می شود. در مقایسه بین میز لرزان با ماشین جیگ و جدایش ابعاد درشت تر ضریب غنیسازی، اندک بهبودی را نشان می دهد.
4-3-3 آزمایش سوم
محدوده ی ابعاد ذرات 300- میکرون
شرایط آزمایش:
شیب میز 5/6 درجه
دبی جامد خشک 300گرم بر دقیقه
مطابق جدول4-4، عیار منگنز در کنسانتره به 1/26 درصد و بازیابی به 5/60 درصد رسیده است، علیرغم افزایش بازیابی اما عیار منگنز در حد قابل قبولی نیست. از طرفی مقدار سیلیس در کنسانتره به دلیل درگیری گانگ با کانی باارزش، به حد مجاز نرسیده است.
با توجه به نتایج جدول4-4، در این محدوده ابعادی نتایج از نظر عیار منگنز و آهن و سیلیس مشابه فراکسیون 300+ 1000- میکرون می باشد. اما میزان بازیابی منگنز افزایش یافته و به حدود 60 درصد رسیده است.
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

41/35
45/52
58/60
86/24
64/10
1/26
18/48
کنسانتره
62/41
32/30
27/27
71/41
78/8
77/16
75/33
میانی 1
91/12
52/8
13/6
85/45
74/8
36/13
53/9
میانی 2
05/10
72/8
02/6
77/39
97/9
61/14
55/8
باطله
100
100
100
82/33
77/9
76/20
100
متوسط (خوراک)
جدول4-4: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی (300-) میکرون

ضریب پرعیار سازی و ضریب غنی سازی محصول منگنز در این آزمایش به ترتیب برابر 07/2 و 26/1 بدست آمده است که در مقایسه با نتایج مندرج در جدول 4-3 وضعیت مطلوبتری را نشان می دهد. نتیجهی تلفیق محصولات کنسانتره و میانی 1 منجر به تهیه محصولی با عیار 26/22 درصد با بازیابی 85/87 درصد منگنز می شود که علیرغم افزایش بازیابی از نظر عیار، کاهش قابل ملاحظه ای می یابد.
سری دوم آزمایش میزلرزان
در این سری با توجه به نتایج مطلوب آزمایش میزلرزان بر محدودهی ابعادی ذرات زیر 300 میکرون، آزمایش میزلرزان با خردایش کل نمونه تا ابعاد زیر 300 میکرون تکرار میشود.
4-3-4 آزمایش چهارم
محدودهی ابعاد ذرات 300- میکرون
شرایط آزمایش
شیب میز 5/6 درجه
دبی جامد خشک 300گرم بر دقیقه
در این آزمایش و با توجه به جدول 4-5، محصول پرعیار بهدست آمده دارای عیار منگنز 6/28درصد با بازیابی 19/44 درصد است. عیار سیلیس در محصول پرعیار به حد مجاز رسیده است و به حدود 20 درصد کاهش یافته و عیار آهن اندکی در محصول پرعیار افزایش یافته است. بازیابی وزنی آهن در کنسانتره بیش از 40 درصد است. مشاهده میشود که با افزایش عیار محصول، بازیابی وزنی محصول کاهش قابل توجهی داشته است. با توجه به عیار و بازیابی محصول میانی 1 به نظر میرسد به توان با بهینه کردن شرایط آزمایش نتایج بهتری بهدست آورد.
جدول4-5: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی (300-) میکرون
توزیع %
عیار %
درصد وزنی
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

99/19
42/40
19/44
98/19
5/12
6/28
37/32
محصول پرعیار
45/26
26/18
72/22
84/36
78/7
49/20
22/23
میانی 1
72/19
07/12
78/11
12/43
17/8
69/16
79/14
میانی 2
84/33
24/29
31/21
95/36
88/9
07/15
62/29
باطله
100
100
100
35/32
01/10
95/20
100
متوسط (خوراک)

4-3-5 آزمایش پنجم
محدودهی ابعاد ذرات 300- میکرون
شرایط آزمایش
شیب میز 7 درجه
دبی جامد خشک 300گرم بر دقیقه