حضور در بازارهای الکترونیکی استفاده نمایند.
3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات
در علوم مختلف از روش های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند. درعلوم انسانی نیز روش های تحقیق بهصورتهای گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند که رایج‌ترین آنها به قرار زیر است (لازم به توضیح است که تعیین‌کننده نوع روش تحقیق مربوط به ماهیت سؤال مورد بررسی و نوع اطلاعاتی است که برای شناخت موضوع، جمع‌آوری می‌شود) (سکاران و همکاران،1387).
روش تاریخی
روش توصیفی
روش تجربی
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی میباشد.
مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد. این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی بدین قرار است (سکاران و همکاران،1387):
– برآوردی
– ارزشیابی
– موردی
– پیمایشی
– تکاملی
– همبستگی
– پس از وقوع
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. این روش برای آگاهی از دیدگاه‌ها، باورها، و رفتار افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و براساس داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش کتبی یا شفاهی به مقایسه واقعیت‌ها، تعیین میزان همبستگی یا پیوستگی، یا اشتراک و افتراق آنها می‌پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده سه شیوه اصلی گردآوری اطلاعات در مطالعات پیمایشی است. مطالعات پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری از نظر ماهیت شرایط موجود و رابطه بین متغیرها از این روش استفاده می شود. این روش شامل جمع‌آوری اطلاعات بهطور مستقیم از گروهی از افراد است.تحقیق پیمایشی، برعکس تحقیق تاریخی با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتند سروکار دارند تحقیقات پیمایشی را به سه دسته مقطعی، طولی و دلفی تقسیم می‌کنند (سکاران و همکاران،1387):
1. مقطعی: گردآوری داده ها در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه و…) انجام میشود.
2. طولی: داده ها در طول زمان و یا در زمانهای مختلف گردآوری می شود (بررسی روند فرآیندها، بررسی یک گروه ویژه) .
3. دلفی: زمانی که بخواهیم به بررسی اتفاق نظر یک جمع صاحبنظر درباره یک موضوع خاص بپردازیم از آنان میخواهیم که درجه اهمیت آنها را مشخص کند.
این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی مقطعی میباشد.

 
 
3-3. متغیرهای پژوهش
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. ویژگیهایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازهگیری میکند، متغیر نامیده میشود. بهعبارت دیگر، متغیر به ویژگیهایی اطلاق میشود که می توان دو یا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد. عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده میشود نشان دهنده ی تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است (هومن،1390)
3-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه
متغیر بر اساس نقشی که درتحقیق به عهده دارد به دو دسته تقسیم میشود:
الف- متغیر مستقل ب- متغیر وابسته
الف-متغیرمستقل
به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. به این متغیر، متغیرمحرک یا درونداد گفته میشود ومتغیری است که توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازهگیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیشفرض است به این معنی که این متغیر، مقدمه ومتغیر وابسته نتیجهی آن است. درتحقیق آزمایشی، متغیر مستقل متغیری است که توسط آزمایشکننده دستکاری شود تا تاثیر تغییرات آن بر متغیر دیگر که وابسته فرض شده است، مشاهده واندازهگیری شود. دریک تحقیق غیر آزمایشی متغیرمستقل توسط محقق دستکاری نمیشود، ولی متغیری است که ازپیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته تاثیر دارد (هومن،1390).
ب-متغیروابسته
متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجه یا جنبهای از رفتاریک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود. درتحقیق آزمایشی متغیر وابسته به متغیری اطلاق میشود که دراثر اجرا، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار، پنهان یا تغییر میکند. متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمیتواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد. درغالب پژوهشهای آزمایشی تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مورد آزمایش قرار نمیگیرد. به علاوه، متغیرها ممکن است مستقل و وابسته یا تعدیل وکنترل کننده باشند (هومن،1390).
در این پژوهش،عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی متغیرهای مستقل و میزان آمادگی سازمانی متغیر وابسته می باشد.
3-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش
متغیر یک مفهوم است که میتواند مشاهده یا اندازهگیری شود. این اندازهگیری ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود .
متغیرکمی به متغیری اطلاق میشود که ازنظر کمی تغییر میکند و تفاوتهای ناشی از این تغییرات با بهره گرفتن از عدد ثبت میشود و آنها را میتوان با هم جمع کرد. متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان توانسته است برای آنها واحد اندازهگیری و مبدا اندازهگیری معین کند (سرمد،1381)
متغیرکیفی به متغیری اطلاق میشود که تفاوتهای ناشی از تغییرات آنها کیفی است و برای ثبت آنها ممکن است از روش های دیگری غیر از عدد استفاده شود. به عبارت دیگر، متغیرکیفی متغیری است که پژوهشگر توانایی اندازهگیری آن را ندارد و ویژگیهای آن را نمیتوان به وسیله ی ارقام ریاضی نمایش دهد. برای ثبت مشاهدهها یا اندازهگیری هایی که از این متغیر به عمل میآید ازحروف الفبا یا کد استفاده میشود. اینگونه متغیرها را نمیتوان جمع وتفریق کرد و برای آنها مبدا اندازهگیری نیز وجود ندارد (سرمد،1381).
در این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرها، متغیرها از نوع متغیر کیفی هستند. متغیرهای کیفی مقادیر عددی به خود نمیگیرند، بلکه ارزشهای کیفی را میپذیرند.
3-3-3. تعریف متغیرها
سازه و متغیرها را می توان به دو صورت تعریف کرد: تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
3-3-3-1. تعریف مفهومی
بازار الکترونیکی: بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند(Gottschalk and Abrahamsen,2002). این بازارها زیرساختهایی ایجاد می کنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند ( (Warkentin,2002.
عوامل فنی: یکی از مهمترین منابع تغییر و تبدیل کسب وکارهای جهانی، فناوری پیشرفته بهخصوص در حوزه شبکه کامپیوتر و علوم اطلاعاتی است (الهی و حسن زاده،2009) که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها است.
عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می گذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکند (الهی و حسن زاده،2009) که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی،زیر ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیر ساخت تغییر و محصول/خدمات است.
عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک سیستم بینسازمانی است که نمیتوان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت.این عوامل در کسب سود برای شرکتهای که از این بازارها استفاده می کنند بسیار ضروری هستند (الهی و حسن زاده،2009). عوامل بین سازمانی در این تحقیق، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنند
گان، رقبا و عوامل محیطی میباشند.
3-3-3-2. تعریف عملیاتی
تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگیهای قابل مشاهده استوار است (سرمدی،1381).
در این تحقیق منظور اندازه گیری متغیر ها و طراحی پرسشنامه از تمامی متغیرها تعریف عملی
اتی ارائه کرده که در جدول زیر گردآوری شده است:
جدول3-1. تعریف عملیاتی
ردیف
گروه
مولفه
شاخص
منبع
1
عوامل فنی
قابلیت تبادل اطلاعات
وجود شبکه ارتباطی قابل اعتماد در داخل سازمان (پهنای باند مناسب و پایداری شبکه)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)
2
اتصال امن، پایدار و پرسرعت به اینترنت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
3
قابلیت اتصال چندرسانهای (صوت، تصویر، ویدئو) در شبکه های سازمانی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
4
زیر ساخت الکترونیکی
دارا بودن وبسایت مناسب
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
5
دسترسی و استفاده از سرویس پست الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
6
مهیا بودن زیرساختهای سختافزاری (ایستگاههای کاری و تجهیزات جانبی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387).
7
استانداردها
استانداردهای امنیتی مناسب و روزآمد در شبکه ها و سیستمها
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،،موحدی و یاقوتی(1387)،حاج کریمی و عزیزی(1387)،Hourali et al.(2008)
8
وجود استانداردها و مستندات فنی مناسب فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
9
سازگاری
یکپارچگی سامانههای نرمافزاری سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
10
قابلیت یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی موجود با سامانههای بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
11
عوامل سازمانی
زیرساخت تغییر
تمایل کارکنان در بکارگیری بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001),Hourali et al.(2008)
12
وجود تجربیات مناسب بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
13
داشتن یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
14
سابقه ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
15
وجود/ ایجاد دانش لازم در سازمان برای استفاده از تجارت الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
16
رهبری و مدیریت
حمایت مدیران سازمان از بکارگیری فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، ،،موحدی و یاقوتی(1387)، Rashid&Qirim(2001),Ling(2001),Hourali et al.(2008)
17
تمایل مدیران در بکارگیری بازار الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
18
فرهنگ سازمانی
وجود فضای کاری تعاملی و مشارکتی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
19
وجود ساختار سازمانی انعطافپذیر
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
20
تمایل سازمان به نوآوری
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001)
21
وجود جو سازمانی موافق تغییر
حاج کریمی و عزیزی(1387)، الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
22
زیر ساخت مالی
پیشبینی سازوکار مناسب برای تامین منابع مالی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
23
وجود نظام جبران خدمات مشوق بکارگیری IT در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
24
انعطاف پذیری سازمان


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Ling(2001)
25
وجود واحد فناوری اطلاعات کارا در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
26
محصول/خدمات
نوع محصولات و خدمات سازمان (قابلیت عرضه الکترونیکی و دیجیتالی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
27
نوع منابع و مواد اولیه (قابلیت خرید الکترونیکی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
28

عوامل برونسازمانی
مشتریان/تامین کنندگان
وجود اعتماد بین شرکت و مشتریان/تامینکنندگان آن
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
29
فشار مشتریان/تامینکنندگان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Rashid&Qirim(2001)
30
ضریب دسترسی مشتریان/تامین کنندگان به اینترنت و شبکه های ارتباطی
سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
31
اعتماد مشتریان/تامین کنندگان به خرید الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
32
حجم بالای تعاملات سازمان با مشتریان/تامین کنندگان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
33
تنوع مشتریان/تامینکنندگان سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
34
ارائه خدمات مناسب توسط فراهمکنندگان خدمات اینترنتی(ISPها)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *