……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-10- مرحله شست و شو با کلریدمنیزیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-2-11- تیمار با ستاولن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-2-12- افزودن فسفات سدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
3-2-13- مرحله الکل زنی مجدد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-2-14- تیمار با هیدروکسیل آپاتیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-2-15- فیلتراسیون سوپرناتانت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-2-16- لیوفلیزاسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-2-17- تعیین خلوص PRP تخلیص شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-2-18- تست ریبوز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
3-2-18- 1- اساس تست بیال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-2-18- 2- معرف‌های تست بیال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-2-18- 3-محلولها و ترکیبات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
3-2-18- 4-تهیه‌ی محلول‌های استاندارد ریبوز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-2-18- 5- آماده سازی PRP تخلیص شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-3-1- آزمون های پروتئین سنجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-3-2روش برادفورد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
3-3-3- روش پروتئین سنجی Lowry …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
3-4-1- آزمون ایمونو ژل دیفیوژن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
3-5- سنجش نوکلئیک اسید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-6-تخلیص اگزوتوسین A سودوموناس آئروژینوزا PA103 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
3-6-1- طرز باز کردن سوش لیوفیلیزه جدید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
3-6-2-تهیه لوله بذر ……………..
..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
3-6-3- اطمینان از خالص بودن سوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-6-4- تست سوش برای تولید اگزوتوکسین A ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-6-5-تهیه محیط کشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-6-7- رسوب با استات روی 1 مولار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
3-6-8- رسوب با سولفات آمونیوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
3-6-9- دیالیز اگزوتوکسین