گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. درنهایت می توان درمورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
• توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زن
60
4/15
مرد
322
6/82
کل
382
9/97
بدون پاسخ
8
1/2
کل
390
100

نمودار4- 1) میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار(4 – 1 ) مشاهده می شود که جنسیت 4/15 درصد از پاسخ دهندگان زن و 6/82 درصد مرد می باشند. همچنین 1/2 درصد از پاسخ دهندگان به این سئوال پاسخ نداده اند.

• توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان
جدول 4- 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
بین 20 تا 30 سال
12
1/3
بین 31 تا 40 سال
65
7/16
بین 41 تا 50 سال
259
4/66
بیشتر از 50 سال
42
8/10
کل
378
9/96
بدون پاسخ
12
1/3
کل
390
100

نمودار4- 2 ) میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار(4 – 2 ) مشاهده می شود که سن 1/3 درصد از پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال ، 7/16 درصد بین 31 تا 40 سال ، 4/66 درصد بین 41 تا 50 سال و 8/10 درصد بیشتر از 50 سال می باشند. همچنین 1/3 درصد از پاسخ دهندگان به این سئوال پاسخ نداده اند.

• توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول 4- 3 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
دیپلم
12
1/3
فوق دیپلم
77
7/19
لیسانس
205
6/52
فوق لیسانس
71
2/18
کل
365
6/93
بدون پاسخ
25
4/6
کل
390
100

نمودار4- 3 ) میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار(4 – 3 ) مشاهده می شود که میزان تحصیلات 1/3 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم ، 7/19 درصد فوق دیپلم ، 6/52 درصد لیسانس و 2/18 درصد فوق لیسانس می باشند. همچنین 4/6 درصد از پاسخ دهندگان به این سئوال پاسخ نداده اند.

4- 3 توصیف متغیر های تحقیق:
• توصیف متغیر زبان

جدول 4- 4 ) توصیف متغیر زبان
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
687/0
82911/0
7641/2
67/4
33/1
390
زبان

نمودار4- 4 ) هیستوگرام متغیر زبان

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 4 ) مشاهده می شود که متغیر زبان دارای کمترین مقدار33/1 ، بیشترین مقدار67/4 ، میانگین 7641/2 ، انحراف معیار 82911/0 و واریانس 687/0 می باشد.

• توصیف متغیر آداب و رسوم و اعیاد

جدول 4- 5 ) توصیف متغیر آداب و رسوم و اعیاد
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
827/0
90919/0
1594/3
67/4
33/1
390
آداب و رسوم و اعیاد

نمودار4- 5 ) هیستوگرام متغیر آداب و رسوم و اعیاد

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 5 ) مشاهده می شود که متغیر آداب و رسوم و اعیاد دارای کمترین مقدار33/1 ، بیشترین مقدار67/4 ، میانگین 1594/3 ، انحراف معیار 90919/0 و واریانس 827/0 می باشد.

• توصیف متغیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای

جدول 4- 6 ) توصیف متغیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
616/0
78509/0
6109/3
5
25/1
390
ادبیات و شخصیت های اسطوره ای

نمودار4- 6 ) هیستوگرام متغیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 6 ) مشاهده می شود که متغیر ادبیات و شخصیت های اسطوره ای دارای کمترین مقدار25/1 ، بیشترین مقدار 5 ، میانگین 6109/3 ، انحراف معیار 78509/0 و واریانس 616/0 می باشد.

• توصیف متغیر معماری

جدول 4- 7 ) توصیف متغیر معماری
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
501/0
70804/0
2609/4
5
25/2
390
معماری

نمودار4- 7 ) هیستوگرام متغیر معماری

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 7 ) مشاهده می شود که متغیر معماری دارای کمترین مقدار25/2 ، بیشترین مقدار 5 ، میانگین 2609/4 ، انحراف معیار 70804/0 و واریانس 501/0 می باشد.

• توصیف متغیر تنوع قومی