حدود کمتر از20 % از واحدهای مورد پژوهش، فضای بخش و تخت/اتاقها را به عنوان مانع عملکردی اعلام کردند.

جدول 18: مقایسه نمرات موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک چهار حیطه اصلی
(محیطی، تکنولوژی و تجهیزات سازماندهی و وظایف) از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش

موانع عملکردی

تعداد
میانگین
انحراف معیار

خطای
انحراف معیار
فاصله
اطمینان 5%
برای میانگین
آزمون

حد پایین
حد
بالا

موانع عملکردی محیطی

129

17/0
23/0
02/0
13/0
21/0
ANOVA یکطرفه 0001/0 P
موانع عملکردی مرتبط با
سازما ندهی
129
17/0
20/0
02/0
13/0
20/0

موانع عملکردی مرتبط با تجهیزات و تکنولوژی
130
32/0
27/0
02/0
27/0
36/0

موانع عملکردی مرتبط با وظایف
130
33/0
31/0
03/0
28/0
39/0

مجموع چهار حیطه

518
25/0
27/0
01/0
22/0
27/0

اطلاعات مندرج در جدول بالا مربوط به میانگین و انحراف معیارنمرات چهار حیطه اصلی موانع عملکردی میباشد. بر اساس آزمونهای آماری انجام شده ، اختلاف معنی داری بین حیطه تجهیزات و تکنولوژی(27/0± 32/0) و حیطه وظایف (31/0 ± 33/0) با حیطه های محیطی (23/0±17/0) و سازماندهی (20/0±17/0 ) مشاهده می شود.

نمودار1 : نمودار خطی میانگین نمرات موانع عملکردی تجربه شده در چهار حیطه اصلی (محیطی، تکنولوژی و تجهیزات، سازماندهی و وظایف) از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش

نمودار فوق نمایانگر آن است که بیشترین میانگین نمرات موانع عملکردی تجربه شده توسط واحدهای مورد پژوهش در حیطه های چهارگانه اصلی به ترتیب مربوط به حیطه های : وظایف ،تجهیزات و تکنولوژی ،سازماندهی و محیطی می باشد.

نمودار2: مقایسه فاصله اطمینان 95% میانگین نمرات موانع عملکردی تجربه شده در چهار حیطه اصلی (محیطی، تکنولوژی و تجهیزات، سازماندهی و وظایف) از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش

نمودار فوق ضمن مقایسه فاصله اطمینان 95% میانگین نمرات حیطه های اصلی موانع عملکردی از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش ، نمایانگرآن می باشد که موانع عملکردی تجربه شده در دو حیطه مرتبط با وظایف و تکنولوژی و تجهیزات ، در عین حال که از لحاظ آماری مشابه و بدون اختلاف معنی دار می باشند، در مقایسه با دو حیطه محیطی و سازماندهی، که انها نیز با یکدیگر اختلاف معنی دار ندارند ، از میانگین نمرات بالاتری برخوردار می باشند.

جدول 19: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات تجربه شده درحیطه های موانع عملکردی همراه
(کمک و همکاری کمک بهیار، کمک سایر پرستاران،کمک منشی بخش و فضای بخش وتخت/اتاق بیمار)
توسط نمونه های مورد پژوهش از دیدگاه آنان

شاخص های
آماری
موانع
عملکردی

تعداد
میانگین
انحراف معیار

خطای انحراف معیار
فاصله اطمینان 95% برای میانگین
آزمون

حد پایین
حد بالا

موانع عملکردی مربوط به همکاری کمک بهیار

16
14/0
32/0
08/0
02/0-
31/0
One way ANOVA P 0.0001

موانع عملکردی مربوط به همکاری سایر پرستاران

103
21/0
37/0
03/0
14/0
29/0

موانع عملکردی مربوط به همکاری منشی بخش

30
51/0
72/0
13/0
24/0
78/0

موانع عملکردی مرتبط با شرایط بخش و تخت/اتاق بیمار
130
47/0
43/0
03/0
40/0
55/0

نتایج جدول فوق نشان دهنده آن است بالاترین میانگین وانحراف معیار نمرات مانع عملکردی تجربه شده توسط نمونه های مورد پژوهش به ترتیب مربوط به همکاری منشی بخش (72/0±51/0) و شرایط بخش و تخت/اتاق بیمار (43/0±47/0) می باشد.

نمودار 3 : نمودار خطی میانگین نمرات حیطه های موانع عملکردی همراه تجربه شده توسط
نمونه های مورد پژوهش(کمک کمک بهیار، کمک سایرپرستاران، کمک منشی بخش و
فضای بخش وتخت/اتاق بیمار)از دیدگاه آنان

نمودار فوق نمایانگر آن است که بیشترین میانگین نمرات حاصل از ارزیابی حیطه های موانع عملکردی همرا ه تجربه شده توسط نمونه های مورد پژوهش از دیدگاه آنان مربوط به حیطه های کمک منشی بخش ،شرایط فیزیکی محل کار ، کمک سایر پرستاران و کمک و همکاری کمک بهیار می باشد.

نمودار 4: مقایسه فاصله اطمینان 95% میانگین نمرات حیطه های موانع عملکردی همراه تجربه شده توسط
نمونه های مورد پژوهش(کمک و همکاری کمک بهیار، کمک سایرپرستاران، کمک منشی بخش و
فضای بخش وتخت/اتاق بیمار)از دیدگاه آنان

نمودارفوق ضمن اینکه مقایسه میانگین نمرات حیطههای موانع عملکردی همراه تجربه شده توسط نمونههای مورد پژوهش را نشان میدهد، نمایانگر این مسئله میباشد که در حیطه مربوط به کمک منشی بخش، نوسان بیشتری در پاسخ دهی نسبت به حیطه های دیگر دیده می شود.

جدول20 : ضریب همبستگی بین میانگین نمرات موانع عملکردی تجربه شده توسطنمونه های مورد پژوهش در حیطه های مختلف (اصلی و همراه)

اصلی
همراه
موانع
عملکردی

ازمون اسپیرمن

محیطی

سازماندهی
تکنولوژی و
تجهیزات
وظایف

کمک
کمک بهیار
کمک سایر پرستاران
منشی بخش
وضعیت بخش
و تخت/اتاق
اصلی
محیطی
ضریب همبستگی
1
371/0
377/0
391/0
195/0
065/0
220/0-
273/0

معنی داری

0001/
0001/
0001/
469/0
513/0
242/0
002/0

تعداد
129
128
129
129
16
102
30
129

سازماندهی
ضریب همبستگی
371/0
1
469/0
438/0
259/0
195/0
507/0-
164/0

معنی داری
0001/0

0001/
0001/
333/0
050/0
004/0
063/0

تعداد
128
129
129
129
16
102
30
129

تجهیزات و
تکنولوژِی
ضریب همبستگی
377/0
469/0
1
541/0
228/0
100/0
254/0-
250/0

معنی داری
0001/0
0001/

001/0
395/0
315/0
175/0
004/0

تعداد
129
129
130
130
16
103
30
130

وظایف
ضریب همبستگی
391/0
438/0
541/0
1
610/0
183/0
238/0-
175/0

معنی داری
0001/0
0001/
0001/

012/0
065/0
205/0
046/0

تعداد
129
129
130
130
16
103
30
130
همراه
کمک کمک
بهیار
ضریب همبستگی
195/0
259/0
228/0
610/0
1
341/0
.
320/0

معنی داری
469/0
333/0
395/0
012/0
.
254/0
.
226/0

تعداد
16
16
16
16
16
13
4
16

کمک سایر
پرستاران
ضریب همبستگی
065/0
195/0
100/0
183/0
341/0
1
282/0
207/0

معنی داری
513/0
050/0
315/0
065/0
254/0
.
229/0
036/0

تعداد
102
102
103
103
13
103
20
103

کمک
منشی بخش
ضریب همبستگی
220/0-
507/0-
254/0-
238/-

282/0
1
202/0-

معنی داری
242/0
004/0
175/0
205/0

229/0
.
285/0

تعداد
30
30
30
30
4
20
30
30

وضعیت
بخش و تخت/اتاق بیمار
ضریب همبستگی
273/0
164/0
250/0
175/0
320/0
207/0
202/0-
1

معنی داری
002/0
063/0
004/0
046/0
226/0
036/0
285/0
.

تعداد
129
129
130
130
16
103
30
130
اطلاعات جدول فوق نشان دهنده آن است که بین حیطه های سازماندهی و وظایف با سایر حیطه های اصلی و همراه موانع عملکردی بیشترین همبستگی و ارتباط و بین حیطه های کمک منشی بخش و کمک کمک بهیار با سایر حیطه ها کمترین همبستگی و ارتباط دیده می شود.کلیه ارتباطات بین حیطه ها به غیر از ارتباط بین حیطه سازماندهی و کمک منشی بخش از نوع مستقیم می باشد. .

جدول21 : مقایسه میانگین نمرات حیطه های اصلی و همراه موانع عملکردی تجربه شده توسط
نمونه های مورد پژوهش به تفکیک جنس

موانع
عملکردی

جنس
اصلی
همراه

محیطی
سازماتدهی
تکنولوزی / تجهیزات
وظایف
همکاری کمک بهیار
همکاری سایر پرستاران
همکاری منشی
وضعیت بخش /اتاق بیمار
male
female
Tota
مذکر
میانگین
14/0
11/0
36/0
17/0
00/0
27/0
00/0
50/0

نعداد
9
9
9
9
1
6
1
9

انحراف معیار
29/0
11/0
30/0
16/0
.
53/0
.
21/0

میانه
00/0
16/0
33/0
20/0
00/0
00/0
00/0
50/0

مونث
میانگین
16/0
17/0
31/0
34/0
15/0
21/0
52/0
47/0

نعداد
120
120
121
121
15
97
29
121

انحراف معیار
22/0
20/0
27/0
31/0
33/0
36/0
72/0
45/0

میانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0

مجموع
میانگین
16/0
16/0
31/0
33/0
14/0
21/0
51/0
47/0

نعداد
129
129
130
130
16
103
30
130

انحراف معیار
23/0
19/0
27/0
30/0
32/0
37/0
72/0
43/0

میانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0

آزمون T testوقضاوت
805/0
376/
595/0
015/
655/0
684/0
480/0
871/0

اطلاعات جدول فوق نشان میدهد که تنها بین جنس و حیطه وظایف موانع عملکردی ارتباط معنی دار مشاهده میشود (5/0 P ) میانگین نمره موانع عملکردی در حیطه وظایف در جنس مونث از نمره بالاتری برخوردار می باشد.

جدول 22: مقایسه میانگین نمرات حیطه های اصلی و همراه موانع عملکردی تجربه شده
توسط نمونه های مورد پژوهش به تفکیک سن
موانع عملکردی
اصلی

همراه
سن (سال)
شاخص های آماری
محیطی
سازمان
دهی
تکنولوزی/
تجهیزات
وظایف
همکاری
کمک بهیار
همکاری سایر پرستاران
همکاری
منشی
وضعیت بخش /
اتاق بیمار
کمتر از 25
میانگین
22/0
33/0
37/0
39/0

00/0
16/0
75/0

نعداد
3
3
3
3

2
2
3

انحراف معیار
19/0
44/0
07/0
18/0

00/0
23/0
50/0

میانه
33/0
16/0
40/0
33/0

00/0
16/0
75/0
35-25
میانگین
16/0
19/0
33/0
37/0
17/0
25/0
45/0
48/0

نعداد
94
94
95
95
13
78
19
95

انحراف معیار
23/0
19/0
29/0
31/0
35/0
40/0
66/0
45/0

میانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0
45-35
میانگین
16/0
08/0
27/0
19/0
00/0
07/0
66/0
45/0

نعداد
28
28
28
28
3
21
6
28

انحراف معیار
25/0
12/0
22/0
22/0
00/0
23/0
03/1
36/0

میانه
00/
0
00/0
24/0
20/0
00/0
00/0
00/0
50/0
55-45
میانگین
16/0
00/0
13/0
33/0

33/0
77/0
12/0

نعداد
4
4
4
4

2
3
4

انحراف معیار
19/0
00/0
16/0
47/0

47/0
69/0
25/0

میانه
16/0
00/0
10/0
16/0

33/0
1
00/0
مجموع
میانگین
16/0
16/0
31/0
33/0
14/0
21/0
51/0
47/0

نعداد
129
129
130
130
16
103
30
130

انحراف معیار
23/0
19/0
27/0
30/0
32/0
37/0
72/0
43/0

میانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0
آزمونANOVA و قضاوت
980/0
007/0
405/0
056/0
405/0
210/0
759/0
276/0

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که بین سن و دو حیطه وظایف و سازماندهی موانع عملکردی ارتباط معنی دار مشاهده می شود ( 05/0 P ) . بطوریکه بیشترین نمره موانع عملکردی در این حیطه ها مربوط به گروه سنی کمتر از 25 سال می شود.

جدول23 : مقایسه دو گانه میانگین نمرات حیطه های موانع عملکردی اصلی و همراه بر حسب گروه های سنی

Tukey HSD TEST
متغیرهای
وابسته
سن
( I )
سن (j)
اختلاف
میانگین
(j-i)
خطای
انحراف
معیار
ضریب
معنی داری
فاصله اطمینان 95%

حد پایین
حد بالا
مانع عملکردی محیطی
کمتر از