فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
بهتر بودن
1
0.4
1
0.4
25
9.4
102
38.8
137
51.5
مفید بودن
43
16.2
23
8.6
140
52.6
39
14.7
21
7.9
لذت بخش بودن
2
0.8
2
0.8
51
19.2
89
33.5
122
45.9
خدمات بهتر
0
0
1
0.4
16
6
57
21.4
192
72.2
رضایت
9
3.4
9
3.4
96
36.1
85
32
67
25.2
کارایی
3
1.1
1
0.4
6
2.3
44
16.5
212
79.7

جدول4-6: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر ویژگی های محصول
ویژگی محصول
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
بررسی فیزیکی
4
1.5
4
1.5
38
14.3
73
27.4
147
55.3
حس بینایی
8
3
20
7.5
93
35
95
35.7
50
18.8
حس شنوایی
2
0.8
6
2.3
36
13.5
106
39.8
116
43.6
حس چشایی و بویایی
22
8.3
32
12
115
43.2
49
18.4
48
18

جدول4-7: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر امنیت و اعتماد
امنیت و اعتماد
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
اطلاعات شخصی و مالی
2
0.8
3
1.1
28
10.5
105
39.5
128
48.1
ایمنی
0
0
0
0
34
12.8
67
25.2
165
62
استفاده از اطلاعات
14
5.3
16
6
61
22.9
118
44.4
57
21.4
احساس امنیت
8
3
9
3.4
85
32
97
36.5
67
25.2
تجربه خرید
2
0.8
2
0.8
26
9.8
104
39.1
132
49.6
تعدد اطلاعات ارسالی
2
0.8
4
1.5
67
25.2
106
39.8
87
32.7

جدول4-8: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی
پیشنهادات ارتقایی
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
پیشنهادات بیشتر
30
11.3
64
24.1
103
38.7
49
18.4
20
7.5
خلاقانه
25
9.4
20
7.5
157
59
45
16.9
19
7.1
جذاب
36
13.5
23
8.6
115
43.2
71
26.7
21
7.9
قانع کننده
31
11.7
36
13.5
162
60.9
30
11.3
7
2.6

جدول4-9: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر قیمت
قیمت
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
ارزان بودن
2
0.8
2
0.8
16
6
102
38.3
144
54.1
مقایسه
5
1.9
3
1.1
18
6.8
88
33.1
152
57.1
تخفیف
0
0
0
0
4
1.5
61
22.9
201
75.6
دفعات خرید
0
0
3
1.1
36
13.5
72
27.1
155
58.3

جدول4-10: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر سهولت خرید
سهولت خرید
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
آسان بودن
7
2.6
7
2.6
70
26.3
107
40.2
75
28.2
سادگی
0
0
0
0
6
2.3
35
13.2
225
84.6
سفارش خرید
1
0.4
1
0.4
14
5.3
103
38.7
147
55.3
جستجوی نیازمندی
0
0
0
0
2
0.8
46
17.3
218
82
قابلیت ردیابی
2
0.8
5
1.9
46
17.3
69
25.9
144
54.1

4-2 آمار استنباطی
با توجه به اینکه از جامعه آماری تحقیق نمونه گیری تصادفی شده است می توان به راحتی از آمار استنباطی استفاده نمود تا بتوان نتایج آزمون های آماری نمونه را به جامعه آماری تحقیق تعمیم داد.
به منظور تحلیل دادههای پژوهش و استنباط آماری از آزمون های زیر استفاده شده است:
جدول 4-11: آزمونهای مورد استفاده جهت آمار استنباطی
ردیف
آزمون مورد استفاده
1
آلفای کرونباخ
2
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
3
آزمون دوجمله ای یا نسبت
4
آزمون فریدمن
5
آزمون من وییتنی
6
آزمون کروسکال والیس
7
تحلیل عاملی
در ادامه مراحل عمومی انجام آزمون فرض آماری توضیح داده شده است.
4-2-1 بررسی متغیر محیط بازاریابی اینترنتی
تخمین بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر محیط بازاریابی اینترنتی و 6 شاخص آن، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

شکل 4-5: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر محیط بازاریابی اینترنتی

همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص اول با متغیر محیط بازاریابی اینترنتی (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.38 با میزان خطای استانداردشده 0.85 است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت ا
س
تانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 3 ارتباط بیشتری با متغیر محیط بازاریابی اینترنتی دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل 4-6، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از 1.96 است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها بیش از 1.96 است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.

شکل شماره 4-6: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی

اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-12 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی

شاخص 1
شاخص 2
شاخص 3
شاخص 4
شاخص 5
شاخص 6
ضریب تعیین چندگانه
0.15
0.13
0.28
0.24
0.14
0.27

این ضرایب نشان می دهند که شاخص 3 به تنهایی 0.28 و یا به عبارت ساده تر 28% از تغییرات متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر محیط بازاریابی اینترنتی است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-13 ارائه شده است.

جدول شماره 4-13: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

2.24
?^2

بزرگ تر از 0.05
0.50
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.001
RMSEA

بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصیف کننده متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی را بیان نماید.
4-2-2 بررسی متغیر ویژگی های محصول
تخمین بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر ویژگی های محصول و 4 شاخص آن، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

شکل 4-7: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر ویژگی های محصول

همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص هفت با متغیر ویژگی های محصول (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.54 است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 7 ارتباط بیشتری با متغیر ویژگی های محصول دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل 4-8، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از 1.96 است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها (جز شاخص 7) بیش از 1.96 است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.

شکل شماره 4-8: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر ویژگی های محصول

اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-14 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر ویژگی های محصول

شاخص 7
شاخص 8
شاخص 9
شاخص 10
ضریب تعیین چندگانه
0.60
0.38
0.24
0.21

این ضرایب نشان می دهند که شاخص 7 به تنهایی 0.60 و یا به عبارت ساده تر 60% از تغییرات متغیر وابسته ویژگی های محصول را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر ویژگی های محصول است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-15 ارائه شده است.
جدول شماره 4-15: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته ویژگی های محصول
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

8.19
?^2

بزرگ تر از 0.05
0.31
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.000
RMSEA

بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصیف کننده متغیر وابسته ویژگی های محصول را بیان نماید.