عاملی استاندارد شده، میزان ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند به راحتی قابل قیاس با یکدیگرند. بنابراین به راحتی می توان بیان نمود که کدام متغیرهای مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته دارند. لازم به ذکر است که علاوه بر بارهای عاملی مقادیر خطای هر بار عاملی نیز در این نمودار نشان داده می شود که قاعدتاً هر چه مقدار این خطاها کمتر باشد، مدل برازش یافته مناسب تر است.
برای تعیین معنی داری هر یک از روابط رگرسیون مذکور، از مقدار آماره t-استیودنت استفاده می شود. بدین صورت که اگر مقدار آماره t-استیودنت بین 1.96- و 1.96+ نباشد، نشان می دهد که پارامتر مربوطه در سطح 5% تفاوت معناداری با صفر دارد یعنی فرض صفر رد می شود و درنتیجه وجود رابطه مزبور رد نمی شود. در واقع این آماره فرض برابری پارامتر با صفر را مورد آزمون قرار می دهد.
در مدل تحلیل عاملی مطلوب است که فرض برابری روابط رگرسیون با صفر رد شود، بنابراین آزمون فرض عبارت است از:

با توجه به مقدار آماره t-استیودنت برای هر یک از شاخص ها که در نمودار دوم موسوم به نمودار t-استیودنت نشان داده می شود، اگر مقدار آماره بیش از 1.96 باشد، درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط رگرسیون معنادار هستند. اما اگر مقدار آماره کمتر از 1.96 باشد، فرض صفر رد نمی شود. یعنی روابط رگرسیون معنادار نیستند.
اما علاوه بر بررسی معناداری روابط رگرسیون، باید به بررسی مقادیر خطاها نیز بپردازیم. برای خطاهای نشان داده شده در نمودار بارهای عاملی، مطلوب آن است که این خطاها برابر صفر باشند. بنابراین انتظار داریم که فرض صفر زیر رد نشود:

با توجه به نمودار مقادیر آماره t-استیودنت، اگر مقدار آماره t-استیودنت بیش از 1.96 باشد، فرض صفر رد می شود و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم اما اگر مقدار آماره t-استیودنت کمتر از 1.96 باشد، فرض صفر رد نمی شود و نشان می دهد که مقدار خطا معنادار نیست. البته در بیشتر مواقع این خطاها معنادار هستند که در صورتیکه بارهای عاملی مربوط به آن متغیر یا شاخص، بیش از 0.5 باشد، این خطاها قابل چشم پوشی هستند.
پس از بررسی ضرایب رگرسیونی و خطاهای مدل، به بررسی برازش کلی مدل می پردازیم. در ابتدا ضریب تعیین چندگانه مدل برازش یافته بررسی می شود. ضریب تعیین چندگانه، مقدار واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته توسط متغیر مستقل مربوط در مدل را نشان می‌دهد. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها به طور مجزا محاسبه می شود. این ضرایب نشان می دهند که هر شاخص به تنهایی چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید.
برازش مدل
وقتی یک مدل دقیقاً مشخص و دارای ویژگی همانندی و برآورد بوده و آزمون آن امکان پذیر باشد، برای ارزشیابی برازندگی آن راه‌های زیادی وجود دارد. در ادامه مهمترین شاخص‌های برازندگی به شکل خلاصه معرفی می‌شوند.

مجذورکای
وقتی حجم گروه نمونه برابر با 75 تا 200 باشد، مقدار مجذورکای یک اندازه معقول برای برازندگی نیست. مجذورکای تحت تأثیر مقدار همبستگی‌های موجود در مدل نیز هست. هر چه این همبستگی‌ها زیادتر باشد، برازش ضعیف‌تر است. به همین دلیل برای برازش مدل‌ها،اندازه‌های دیگری توسعه یافته است.
نسبت کای دو بر درجه آزادی
نسبت ، شاخص است که فاقد یک معیار ثابت برای یک مدل قابل قبول است.
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA)
این اندازه مبتنی بر پارامتر غیرمرکزی بوده و فرمول آن چنین است.

در مرحله بعد به بررسی معنی داری مدل با استفاده از معیارهایی چون کای دو و RMSEA پرداخته می شود. جهت بررسی کای دو از سطح معنی داری یا p-value استفاده می شود. چنانچه سطح معنی داری بیش از 0.05 باشد بدین معنا است که مدل برازش یافته مناسب و قابل استناد است. معیار بعدی یعنی RMSEA باید کمتر از 0.05 باشد تا بتوان از مدل استفاده نمود. (هومن، 1387، ص 48).

3-5 قلمرو تحقیق
3-5-1 دوره های زمانی انجام تحقیق
این تحقیق در دوره زمانی نیمه اول سال 1390 انجام خواهد گرفت.

3-5-2 مکان تحقیق
مکان انجام تحقیق دانشگاه علامه طباطبایی در نظر گرفته شده است.

3-6 جامعه آماری (N)
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، 1387، ج 1: 5).
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی جامعه آماری تحقیق پیش رو را شکل میدهند.
گزارش آماری دانشجویان به تفکیک مقطع و جنسیت بدین صورت است که تعداد کل دانشجویان جامعه آماری مورد نظر 8195 نفر می باشند.

3-7 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه (n)
جامعه آماری تحقیق معلوم و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 1390 دانشگاه علامه طباطبایی است.روش نمونه گیری،طبقه ای نسبی بوده که به نسبت تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر دانشکده به کل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شده و حجم نمونه از هر دانشکده به این ترتیب تعیین خواهد شد. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای استفاده می‌شود.حجم نمونه نیز از رابطه(1-1) به دست می آید:
رابطه(1-1)

P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P
Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان95 درصد؛ 96/1
: مقدار اشتباه مجا
ز
؛ 06/0=

n= 259

3-8 روش یا روش های نمونه گیری
برای نمونه‌گیری می‌توان از روش های متنوعی استفاده نمود که مهمترین این روش ها به شرح زیر می‌باشد.
نمونه‌گیری تصادفی ساده
روش نمونه‌گیری سیستماتیک
نمونه‌گیری طبقه‌ای 211
نمونه‌گیری خوشه‌ای212
نمونه‌گری مرحله‌ای 213
در این پژوهش برای تعیین نمونه از روش نمونهگیری تصادفی از طریق سهمیهبندی استفاده میشود.

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، تلخیص، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه اجرای انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمودن فرضیه‌ها فراهم آید (خاکی، 1389، 305).
روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی می‌باشد.
الف) آمار توصیفی: در این پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی، اعم از جداول توزیع فراوانی، درصدها، رسم نمودارها به بررسی شاخص‌های اصلی و مشخصات جمعیت شناختی پرسشنامه‌ها پرداخته شده است.
ب) آمار استنباطی: پس از کدگذاری پرسشنامه‌ها و محاسبه شاخص‌های توصیفی، برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از آزمونهای آماری پارامتری و ناپارامتری استفاده شده است.

به منظور تحلیل دادههای پژوهش و استنباط آماری از آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنوف، دوجمله ای یا نسبت، فریدمن، من وییتنی، کروسکال والیس و همچنین تحلیل عاملی استفاده شده است.
نرمال بودن هر یک از متغیرهای تحقیق را با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و رسم نمودارهای نرمالی بررسی شده است.
برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال هستند از آزمون‌های پارامتری و برای متغیرها و شاخص‌هایی که دارای توزیع نرمال نیستند از آزمون‌های ناپارامتری استفاده شده است.
برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال نیستند از آزمون ناپارامتری نسبت یا دو جمله‌ای استفاده شده است.
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت‌بندی تعدادی از متغیرها استفاده شده است.
برای بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی، از آزمون‌های مختلفی استفاده شده است. برای متغیر جنسیت که دارای دو سطح می‌باشد، از آزمون ناپارامتری من ویتنی برای متغیرهای غیرنرمال استفاده شده است. برای سایر متغیرهای جمعیت‌شناختی که دارای چند سطح می‌باشند، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است.به کمک روش تحلیل عاملی نیز به بررسی معنی داری شاخص های هریک از متغیر ها پرداخته می شود.
همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه محاسبه شده است و سپس برای کل پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

5520

دانشگاه علامه طباطبایی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه
در این فصل با بهره ‌گیری از تکنیک‌های مناسب آمار استنباطی فرضیه‌های پژوهش را با توجه به داده‌های جمع‌آوری‌ شده توسط پرسشنامه‌ها، مورد آزمون قرار می دهیم. در ابتدا به بررسی توزیع فراوانی شاخص های جمعیت شناختی در قالب جداول و نمودارهای ستونی و دایره ای پرداخته و سپس آزمون فرضیه‌های آماری با استفاده از تحلیل عاملی و آمار استنباطی انجام ‌شده است.

4-1 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
در این بخش به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهایی چون سن، میزان تحصیلات و جنسیت پاسخ دهندگان و… پرداخته می‌شود. گرچه در داده هایی که بصورت نمونه ای جمع آوری شده است و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه است، تاکید بر آمار استنباطی است، اما برای ارائه یک شمای کلی از داده ها و خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده می شود. تمام نتایج این بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

4-1-1 آمار توصیفی متغیر جنسیت
همانطور که در جدول و نمودار 4-1 مشاهده می‌شود 68.8 درصد پاسخگویان مرد و 30.5 درصد پاسخگویان زن بوده اند.
جدول4-1: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
183
68.8
زن
81
30.5
بدون پاسخ
2
0.7
کل
266
100.0

شکل 4-1: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت

4-1-2 آمار توصیفی متغیر سن
در جدول ذیل نشان داده شده است که 20.7 درصد افراد نمونه بین 22 تا 24 سال، 29.7 درصد بین 25 تا 27 سال، 28.6 درصد 28 تا 30 ساله و 20.7 درصد از افراد نمونه بالای 31 سال سن دارند.
جدول 4-2: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
22 تا 24 سال
55
20.7
20.7
25 تا 27 سال
79
29.7
50.4
28 تا 30 سال
76
28.6
79
31 سال به بالا
55
20.7
99.7
بدون پاسخ
1
0.3
100.0
کل
266
100.0

شکل 4-2: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن

4-1-3 آمار توصیفی متغیر تحصیلات
همانطور که در جدول 4-3 مشاهده می‌شود، 89.1 درصد افراد نمونه دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و 7.1 درصد دارای مدرک دکترا هستند همچنین 3.8 درصد افراد نمونه به این سوال پاسخ نداده اند.
جد
ول 4-3: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی ارشد
237
89.1
دکترا
19
7.1
بدون پاسخ
10
3.8
کل
266
100.0

شکل 4-3: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات

4-1-4 آمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل
همانطور که در جدول و نمودار ذیل دیده می شود، 88.3 درصد افراد نمونه متاهل و 9.8 درصد مجرد هستند.

جدول4-4: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تأهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
متاهل
235
88.3
مجرد
25
9.8
بدون پاسخ
6
1.9
کل
266
100.0

شکل 4-4: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تاهل

4-1-4 آمار توصیفی سوالات پرسشنامه
در جداول زیر آمار توصیفی مربوط به شاخص های هریک از 6 متغیر مورد بررسی ارائه شده است.

جدول4-5: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی
محیط بازاریابی اینترنتی
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد