در شکل گیری افسردگی موثر است آیا امکان دارد که اثر خود را از طریق یک فرایند میانجی یعنی ایجاد نقص در فرایند تقویت و تنبیه خود اعمال نماید ؟ این پژوهش بطور مستقیم به بررسی این موضوع می پردازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
همانطور که ذکر گردید بر طبق دیدگاههای مطرح شده رفتارهای خودارزیابی فرد در اشکال خودارزیابی مثبت و منفی بسیار تحت