پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی

عمومی

در شکل گیری افسردگی موثر است آیا امکان دارد که اثر خود را از طریق یک فرایند میانجی یعنی ایجاد نقص در فرایند تقویت و تنبیه خود اعمال نماید ؟ این پژوهش بطور مستقیم به بررسی این موضوع می پردازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
همانطور که ذکر گردید بر طبق دیدگاههای مطرح شده رفتارهای خودارزیابی فرد در اشکال خودارزیابی مثبت و منفی بسیار تحت