واکنشی مستقیم در برابر رویکرد ذهن گرایانه روانکاوی به وسیله واتسون(۱۹۱۳) و اسکینر۶ (۱۹۴۵) آغاز شد. رفتارگرایان اولیه تمایل داشتند نظریه یادگیری و شرطی سازی را آن طور که در آزمایشگاه با حیوانات انجام می شد با انسان به کار برند. درمانگران رفتاری معاصر در الگوهای خود تجدید نظر کرده و نقشی را برای عوامل شناختی و واسطه ای در نظر گرفته