پایان نامه : تجارت الکترونیک

پایان نامه مدیریت

بررسی نشان میدهد که خرید الکترونیکی (خرید بر خط) بیش از فروش الکترویکی (فروش بر خط) در همه این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مطالعه برای تعیین وضعیت استفاده تجارت الکترونیکی در این بنگاهها، از مؤلفه های تبلیغات برخط، فروش برخط، خدمات پس از فروش، تدارکات برخط، مبادله الکترونیکی داده ها با تأمینکنندگان، مبادله الکترونیکی داده ها با مشتریان، و مدیریت زنجیره تأمین بر پایه اینترنت استفاده شده است.
– در مطالعهای دیگر، جولتا و همکاران(2002) برای «بررسی پذیرش ملی کسب وکار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط کشور کانادا» از یک مدل مفهومی استفاده کردند که شش بعد دانش و نوآوری تکنیکی/ تجاری/ اجتماعی، زیرساخت ودسترسی ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت مالی، مهارتهای انسانی و شبکهای، رهبری دولت الکترونیک، و دسترسی به محتوی در آن استفاده شده بود.
– از دید وانگ وتیسای(2002) عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک شامل منافع و هزینه ها، سازمان و محیط است. آمادگی سازمانی شامل آمادگی سازمان و تنوع محصول بوده و منعکس کننده قابلیتهای فناورانه شرکت و یا سطح دانش موجود در شرکت می باشد .
– ژو و دیگران(2002) برای به کارگیری کسب و کار الکترونیکی مدلی را طراحی نمودند که شامل زیرساخت فناوری اطلاعات، تخصص فناوری اطلاعات، دانش کسب و کار الکترونیکی، حوزه سازمان، اندازه سازمان و آمادگی مصرفکننده است.

 
 
– لینگ در سال(2001) آمادگی سازمانی را با متغیرهایی مانند: اندازه سازمان ، حمایت مدیریت عالی ، آمادگی سازمانی ، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمان به عنوان عوامل مؤثر در تصمیمگیری به کارگیری تجارت الکترونیکی معرفی نمود.
– در تحقیق رشید و کریم(2001) عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک به عوامل سازمانی، عوامل فناوری، عوامل فردی و عوامل محیطی تقسیم می شوند.
– آکرن و کاوائی(2000) عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک را در شرکتهای کوچک بررسی نموده و این عوامل را به ویژگیهای مدیر، نرخ بازگشت سرمایه، و ویژگیهای سازمان تقسیمبندی نمودند.
جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها
ردیف
سال
نویسنده
عنوان
نتایج
1
1390
موحدی، مسعود
تعیین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط
درحالیکه زمینه های بالقوه برای به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات شبکه ای در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آ نها خیلی کم است.
2
1389
یزدانی، پویا
ارزیابی آمادگی الکترونیکی معرفی مدل متناسب با صنایع تولیدی و خدماتی کشور

در زمینه صنعت مورد مطالعه(بانکداری)،به نظر میرسد بجز تفاوت ناچیزی که بین زیر ساختهای فنی، منابع انسانی و اقتصادی وجود دارد،آمادگی زیر ساخت مدیریتی این صنعت بیش از بقیه میباشد، اما در عین حال کسب امتیاز 2.19 از مجموع 5 امتیاز قابل کسب در این مدل، نشانگر وضعیت متوسط صنعت بانکداری از نظر آمادگی الکترونیکی یا همان دسترسی به زیرساخت های مورد نیازجهت گسترش بکارگیری و بهره گیری از مزایای فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد و بایستی جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنعت به سایر زیر ساخت ها نیز توجه بیشتری کرد.
3
1387
حاج کریمی، عباسعلی عزیزی، شهریار
مدل عوامل موثر به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک
نتایج این تحقیق نشان داد که بر اساس انتظارمحققین، سطح به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک ایرانی پایین است و سطوح بالای تجارت الکترونیکی یعنی سطح مبادله ای که منشاء مزایای متعدد تجارت الکترونیکی است تنها در دو شرکت مشاهده میشود. این موضوع برای سیاست گذاران متذکر این نکته است که باید کمکها وحمایتهای لازم برای سوق دادن شرکتهای کوچک به سمت سطوح بالای تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گیرد. تقریباً حدود ۲۰ ٪ از شرکتهای مورد بررسی نه تنها از تجارت الکترونیکی استفاده نمیکنند، بلکه تمایلی نیز به به کارگیری تجارت الکترونیکی در آینده نزدیک ندارند . از سوی دیگرآزمون تی استیودنت نشان داد که شرکتهای کوچک در کل معتقدند که تجار ت الکترونیکی برای آنها مزایای متعددی به ارمغان می آورد. بنابر این می توان گفت که این شرکتها به اهمیت و مزایای تجارت الکترونیکی واقفند اما نیازمند کمکهای سخت افزاری و نرم افزاری برای استقرار تجارت الکترونیکی هستند.
4
1387
آقازاده، هاشم
مهرنوش، مینا
استیری، مهرداد
شناسایی بسترهای به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاههای ایران از دیدگاه خبرگان
از نظرخبرگان بازاریابی کلیه‌ی بسترهای درونی(مربوط به بنگاه) و بیرونی(مربوط به دولت) به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب‌و کار ایران از وضعیت نا مساعد و اهمیت زیادی برخوردار هستند.
5
2009
Elahi,Shaaban Hassanzadeh, Alireza
ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای ایرانی
سازمانها باید برای ارزیابی بعد فنی تجارت الکترونیکی، به میزان سازگاری، امنیت اینترنت، میزان کافی از کامپیوتر، سرعت شبکه اینترنت، توانایی تبادل اطلاعات و کنترل خدمات ارتباطی توجه کنند. مهمترین شاخصهای سازمانی برای پذیرفتن تجارت الکترونیکی، درک مثبت اجرایی درباره تجارت الکترونیک، حمایت اجرایی برای برنامههای تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای هزینه های ایجاد تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای آموزش کارکنان، توانایی برای اتصال به اینترنت، باور ایجاد فرصتهای جدید توسط تجارت الکترونیک و…و مهمترین شاخصهای بین سازمانی برای بکارگیری تجارت الکترونیک، نرخ بالای دسترسی مشتری به اینترنت، درجه بالای ارتباط مشتری با شرکت به منظور ردیابی، استفاده از نرم افراز مدیریت ارتباط با مشتری، اهمیت مراکز رسیدگی 24ساعته به مشتری و…
6
2009
Fu,Hsin-pin Ho,Yung-ching Chen,Roger Chein,PeiHsinang
فاکتورهای تاثیر گذار در پذیرفتن بازار الکترونیکی
نتایج این مطالعه مسیری را برای مشاغل در جهت افزایش پذیرش موفق بازار الکترونیکی و راهنمایی طراحان بازارهای الکترونیکی در ایجاد مدلهای خدماتی مناسب که با نیازهای متفاوت صنایع گوناگون و شرکتها مناسب هستند، ایجاد کرده است.
7
2006
Rui,Guo
Yunjie,Xu
مزایای پذیرفتن بازارهای الکترونیکی مبتنی بر وب در بازاریابی بین المللی توسط SMEها
نتایج این مطالعه این بود که:به نظر می رسد استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکتهای کوچکتر و جدیدتر خوشایند است یا شرکتهایی که تنها فعالیتهای بین المللی دارند، زیرا این شرکتها کمتر در بازار هدف شناخته شده اند و یا منابع کافی برای فعالیتهای بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکتها تمرکز کنند. بازارسازان باید سهولت استفاده از وب سایتها را افزایش دهند، خدمات آموزشی برای مشتریان ایجاد کنند و منابع مورد نیاز برای پذیرفتن بازار الکترونیکی و به کارگیری آن را کاهش دهند.
8
2004
Stockdale,Rosemary Standing, Craig
مزایا و موانع مشارکت SMEها در بازارهای الکترونیکی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها،یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونهSMEها میتوانند استراتژی مناسبی را به کارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهره مند شوند،کمک میکند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازار های الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگیهای خود را برای شرکت در فعالیتهایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد می کند،به کار گیرند، میتوانند مزایای زیادی کسب کنند.
9
2002
Stockdale,Rosemary
Standing, Craig
ارائه چهارچوبی جهت انتخاب بازارهای الکترونیکی
محیط به سرعت در حال رشد بازارهای الکترونیکی مسائلی را ایجاد میکند که روی توانایی شرکتها برای کسب مزایا اثر می گذارد.چندین فاکتور باید توسط شرکتها قبل از انتخاب بازار برای شرکت در آن مورد ملاحظه قرار گیرد. این فاکتورها بستگی به شرایط داخلی،محیط بازار و قابلیت تطبیق بازار فردی با نیازهای شرکای آینده است.

در اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی تمامی شاخصها و مولفه های لازم برای سنجش آمادگی سازمان در استفاده از تجارت الکترونیک پرداخته نشده است. مثلا در تحقیق «ارائه الگویی برای سنجش آمادگی الکترونیکی در کسب و کار کوچک و متوسط صنایع دفاعی کشور» که توسط موحدی و یاقوتی انجام شده، عوامل بینسازمانی به عنوان مورد نیاز برای سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان، در نظر گرفته نشده است. .همچنین در مقالهای تحت عنوان «مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترنیکی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران» توسط هورعلی و دیگران نیزاز عوامل بینسازمانی فقط رقبا در نظر گرفته شدهاند و به مشتریان و تامینکنندگان توجهی نشده است، در صورتیکه مشتریان، تامینکنندگان و رقبا هر سه نقش مهمی در آمادگی شرکت ایفا میکنند و یا در تحقیق «چهارچوب پذیرش تجارت الکترونیک توسط بنگاههای کوچک و متوسط زلاندنو» توسط رشید و کریم، توانایی مالی سازمان و یا وجود دانش لازم و تمایل کارکنان که در پذیرش تجارت الکترونیک بسیار موثر است درنظر گرفته نشده است. همچنین در مقاله «چهارچوبی برای ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای ایرانی» که توسط الهی و حسن زاده انجام شده و تقریبا تمامی شاخصهای بیان شده در سایر تحقیقات مرتبط در آن یافت میشود، عامل حمایت دولت برای سنجش آمادگی شرکت در نظرگرفته نشده است. ما در این پژوهش تلاش کردهایم تا عواملی که در تحقیقات گوناگون به عوامل موثر در ارزیابی آمادگی سازمان در استفاده از بازار الکترونیک به آنها پرداخته شده است را جمع آوری کرده و توسط تمام آنها آمادگی سازمان را بسنجیم. با توجه به مطالعات انجام شده و بررسیهای صورت گرفته در مورد انواع مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای کوچک و متوسط و عوامل مورد توجه در هر یک از مدلها و مطالعات در این بخش مدل پیشنهادی تحقیق ارائه می شود، مدل مفهومی که توسط شعبان الهی و علیرضا حسن زاده برای ارزیابی انطباق تجارت الکترونیکی در سازمانهای ایرانی، به دلیل سازگاری شاخصهای اصلی آن با هدف پژوهش حاضر، به عنوان مبنای کار در این تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. در اکثر تحقیقات مرتبط نیز،3 دسته عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات مربوط به تجارت الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی و بازار الکترونیکی به طور مشترک یافت میشدند و به این دلیل که بازار الکترونیکی جدا از تجارت الکترونیکی نیست و در واقع اساس تجارت الکترونیکی میباشد، ما نیز از این مدل در تحقیق حاضر استفاده کردیم. همچنین با بررسی پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، در بعد فنی مولفههایی شامل قابلیت تبادل اطلاعات، زیرساختالکترونیکی، استانداردها و سازگاری، در بعد سازمانی مولفه های زیر ساخت تغییر، رهبری و مدیریت، زیر ساخت مالی، فرهنگسازمانی، ساختار سازمانی، محصولات/خدمات و در بعد بینسازمانی مولفه های رقبا، مشتریان/تامینکنندگان و عواملمحیطی شناسایی شدند که برای سنجش هر یک از این مولفه ها نیز شاخصهایی در نظر گرفته شد.
آمادگی سازمان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
عوامل فنی
عوامل سازمانی
عوامل بین سازمانی
قابلیت تبادل اطلاعات
زیر ساخت الکترونیکی
استانداردها
سازگاری
زیرساخت تغییر
رهبری و مدیریت
فرهنگ سازمانی
زیر ساخت مالی
ساختار سازمانی
محصول /خدمات
مشتریان/ تامین کنندگان
رقبا
عوامل محیطی

شکل2-1. مدل نهایی پژوهش
فصل سوم
روششناسی (متدولوژی)
3-1. مقدمه
روش، ترجمه کلمه Method میباشد که خود برگرفته از دو واژه یونانی meta و hodos است و از مجموع آن معنای “در جست‌وجوی مقصود” مستفاد می‌شود. در اصطلاح به مجموعه‌ای از تدابیر، فنون، و ابزارها اطلاق میگردد که برای نیل به هدف هر تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد (Runes,1942). با افزودن پسوند logy logos) یونانی)، به معنای مطالعه و شناسایی، کلمه Methodologyپدید آمده است که در فارسی روش‌شناسی خوانده می‌شود و معنای آن مطالعه روش‌هایی است که برای کسب معرفت به‌کار می‌رود. بنابراین، روش‌شناسی را می‌توان راهبردهای استفاده از روش‌های گوناگون گردآوری داده‌ها همراه با حفظ حدّ مطلوب اعتبار و پایایی دانست. روش شناس علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش م
ورد ارزشیابی قرار میگیرد. روش علمی تحقیق، به همه مراحلی اشاره دارد که در جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین مورد استفاده قرار میگیرد. برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجهگیری نادرست می شود (گلریز،1379).
در این فصل به بیان روش تحقیق بهکار رفته در این پژوهش که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری، ابزار جمعآوری اطلاعات، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه و روش های آماری که محقق برای تجزیه و تحلیل مسائل طرح شده بهکار گرفته است، پرداخته میشود.
3-2. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغیرهاست. تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش های مختلف بوده است (بازرگان و همکاران،1385).
3-2-1. روش تحقیق از منظر هدف پژوهش
انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات, راه های مختلف را تجربه می کند و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند بنابراین روش تحقیق عبارت از به کارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید. بهطور خلاصه هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته زیر نیز تقسیم نمود (بازرگان و همکاران،1385).
1. تحقیق بنیادی
هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد. نتایج اینگونه تحقیق اغلب مجرد و کلی هستند. بیشتر تحقیقات در زمینه یادگیری از این نوعند.
2. تحقیق کاربردی
هدف این نوع تحقیق آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی زندگی و حل مشکلات ملموس است و نتایج این تحقیق عینی و مشخص می‌باشد. این پژوهش‌ها با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی و به منظور بهبود یا به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار، وسایل، ساختارها و الگوهای سازمانی یا جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف این مطالعات کاربرد تئوری‌ها یا نظریه‌ها برای حل مسائل می‌باشد. تحقیقات آموزشی در حالت کلی کاربردی می‌باشند.
3. تحقیق عملی
هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است و به ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته‌ها توجهی ندارد. تأکید آن بر حل مشکلات فوری و موقعیتهای محلی می‌باشد. تحقیقات آموزشی محلی و منطقه‌ای از این نوع می‌باشند.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی میباشد، زیرا شرکتهای مختلف (بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط) از یافتههای پژوهش حاضر میتوانند جهت ارزیابی وضعیت خود و برنامه ریزی

90