در انگلستان موضوع مساوات ورزشی با دیدگاه افزایش آگاهی و آشنایی با موضوعات تساوی نژادی(اکتبر۱۹۹۸) در جهت ایجاد محیطی که اقلیتهای قومی بتواند در کلیه رشته های ورزشی شرکت کنند به وجود آمد. و در سال ۲۰۰۴ استراتژی توسعه برابری (تساوی) جوامع ورزشی تدوین شد
هدف استراتژیک این طرح تهیه چارچوب استراتژیک برای توسعه، بکارگیری و قدرتمندسازی جوامع اقلیت قومی انگلیس در ورزش و فعالیتهای فیزیکی بود.
با توجه به موضوعات، هدف استراتژیک مدنظر قرار گرفت. این اهداف پایه توسعه اعمال خاصی را برای شناسایی موضوعات و موانع، شکل می دهد. که اهداف استراتژیک عبارتند از:
هدف استراتژیک (۱)

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

  1. تعهد سازمانی برای سیاستگذاری در اجراء

 

  1. افزایش آگاهی از موضوعات مربوط به جوامع اقلیت قومی

 

  1. اطمینان از تامین منابع مالی برای اجرای استراتژی

 

  1. عملی ساختن استانداردهای تساوی نژادی در مقامات محلی انگلیس

 

  1. جستجوی منابعی برای حمایت بیشتر از توسعه جوامع اقلیت قومی انگلیس

 

  1. بدست آوردن منابعی برای توسعه یکپارچگی جوامع اقلیت قومی و به خصوص پناهندگان و مهاجران

 

 1. استخدام افراد سیاسی در بالاترین سطح

 

هدف استراتژیک (۲)

 

 

  1. تهیه چارچوبی ملی برای توسعه سرمایه کذاری محلی و منطقه ای

 

  1. توسعه یک برنامه آموزشی و مشاوره برای مردم جوامع اقلیت قومی

 

  1. توسعه شبکه ای از ورزشکاران حرفه ای با هدف بکارگیری و تقویت جوامع اقلیت قومی در خلال ورزش

 

  1. ایجاد چارچوبی با مهارتهای فعال برای توسعه حرفه ای کارکنان مشغول به کار برای گسترش جوامع اقلیت قومی

 

  1. توسعه پروژه های خاص برای تقویت همکاری NGBS و مقامات محلی برای گسترش به کارگیری موثر جوامع اقلیت قومی

 

  1. توسعه شبکه ای جوامع اقلیتهای قومی در منطقه

 

  1. به نمایش گذاشتن افزایش استفاده از نمونه ها در جامعه برای تقویت مشارکت

 

  1. یک ابزار قدرتمند با بکارگیری روشها و اعمال خوب

 

 1. توسعه یک برنامه گسترش و آموزشی برای اقلیتهای قومی در جوامع خودشان

 

هدف استراتژیک (۳)

 

 

  1. تهیه مدارک واضح برای آگاهی و مشارکت در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

 

  1. توسعه چارچوبی روشن برای جستجو در سطوح مشارکت، آگاهی احتیاجات، آرمانها و موانع

 

  1. تعیین نمودن سود و تاثیر نمونه های مثبت اقلیت قومی در مشارکت

 

 1. مجموعه ای افزایش یافته از مطالعات علمی که نشان دهنده مشارکت و قدرتمندسازی جوامع اقلیت قومی در ورزش است(۳۵).

 

فصل سوم
روش شناسی تحقیق تحقیق
مقدمه
در فصل گذشته مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیان شد. در این فصل نیز روش شناسی انجام تحقیق بررسی شد. بدین منظور ابتدا روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری توضیح داده شد و سپس در مورد روش نمونه گیری، روش های گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق بحث و بررسی شد. در نهایت نیز توضیحاتی در مورد روش تجزیه و تحلیل SWOT ارائه گردید.
مدل تحقیق
چهار چوب نظری یا مدل مفهومی این تحقیق، مدل مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید[۵۰] و جی. دیوید هانگر[۵۱]می باشد. بر اساس روش فرد آر. دیوید گامهای مهم برنامه ریزی را می توان در یک چارچوب تصمیم گیری سه مرحله ای گنجانید. نمودار ۳-۱ نشان دهنده چارچوب جامع تدوین استراتژی است. ابزارها و روش های ارائه شده در این چارچوب برای انواع سازمانها (در اندازه های گوناگون) مناسب است و به استراتژیست ها کمک می کند که استراتژی ها را شناسائی، ارزیابی و گزینش نمایند(۲۵،۳۶).
جدول۳-۱ چارچوب جامع تدوین استراتژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله ورودی
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخی(IFE)
اهداف استراتژیک
مرحله مقایسه
ماتریس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها(SWOT)
مرحله تصمیم گیری
برنامه ریزی استراتژیک

 

فرایند اجرای تحقیق
ابتدا کمیته راهبردی متشکل از نخبگان و مدیران ورزش همگانی استان لرستان تشکیل و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های ورزش همگانی استان طی جلسات متعدد مشخص شد. سپس در ارتباط با این موارد پرسشنامه ای تدوین و نظر جامعه آماری اخذ گردید و در ادامه تحلیل نتایج با توجه به ماتریس SWOT انجام شد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضرتوصیفی- تحلیلی، ازنظر نتایج کاربردی واز نوع مطالعه موردی بوده زیرا نتایج آن قابل تعمیم به استانهای دیگرنمی باشد.
جامعه و نمونه آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *