تاثیر قرارداد بردگی مصوب 1926 به تصویب رسید هیچ تعریفی از بردگی ارائه نداده بود. بنابراین اگرچه به لحاظ منسوخ بدون علمی بردهداری در ایران در زمان تصویب این ماده واحده، نتیجه علمی از آن تصویب قابل تصور نبود.
در سال 1337 ماده 960 قانون مدنی به تصویب رسید و براساس آن سلب حریت از اشخاص ممنوع شد. سپس در سوم اسفند ماه سال 1337 قانون الحاق ایران به قرار داد تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی و عملیاتی که مشابه بردگی است به تصویب رسید. با تصویب این قانون و پیوستن ایران به این سند مهم جهانی نقص ماده قبلی برطرف شد و برخی از رویههای مشابه بردگی ممنوع اعلام گردید.
ماده 7 این قانون در تعریف بردگی میگوید:

بردگی به نحوی که قرارداد بردگی مورخ 1926 تعریف شده است به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یا جزئاً نسبت به او اعمال میشود و برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.
دولت ایران در مورد بردگی جز در موارد محدودی به پیوستن صرف به قرارداد مذکور بسنده کرده است. بنابراین از این منظر دولت ایران در تخمین مبارزه موثر با بردهداری و حمایت از قربانیان آن قصور ورزیده است. آخرین مصوبه قانونی در حقوق ایران در رابطه با بردگی ، ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه مکمل آن مصوب 8/8/1380 است.
در هر حال زمانی که بردهبرداری از منظر جوامع ممنوع نشده بود قاچاق انسان در معنای وسیع کلمه و تحت عنوان بردهبرداری مشروع بوده است.
در دوران پیش از اسلام و در اسلام بردگی وجود داشته است و از مجموع احکام و آیات چنین بر میآید که اسلام بردگی را با شرایط خاص جایز شمرده است ولی خرید و فروش بردگان را امری مکروه دانسته است .پس از پیروزی در جنگها فرماندهان سپاه مسلمان میتوانستند کلیه اسیران را به استثناء پیران و بیماران زمینگیر و کودکان را به قتل رسانیده، یا با اجازه و موافقت خلیفه برده خود سازند و یا آنان را آزاد کرده فدیه دریافت دارند .این اسیران جنگی که میان سربازان تقسیم میشدند به مالکیت آنان در میآمدند و صاحبان برده حق داشتند آنان را فروخته ، گرو گذاشته یا برای تکثیر غلامان برای آنان زن گرفته ، اولادشان را به بردگی بکشانند.
آنچه باید یادآوری کرد این است که بردگی در اسلام فقط به زمان جنگ بر میگردد و این بردگی با بردگی موسوم در دوران روم و یونان و ایران باستان شباهتی ندارد.
هر چند اسلام بردگی را در شرایط جنگ مورد قبول دانسته است لیکن تلاشهای جدی در خصوص الغاء آن نیز داشته است. در خصوص آزاد کردن بنده و غلام، آیات و روایات بسیار زیادی آمده است به طوری که با اکثریت این روایات به این نتیجه میرسیم که اسلام بردگی را به رسمیت نمیشناسد و بردگی را در واقع یک امری موقت میدانسته است به طوری که در روایات نقل شده از پیامبر اکرم(ص) آمده است که:
جبرئیل همیشه سفارش بردگان را میکردند فکر کردم به زودی از طرف خداوند مدتی معین میشود که در آن سررسید، همه آزاد میشوند.
در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم مسئله بردگی را میتوان به گونهای ملغی دانست .آنچه که امروزه ما شاهد آن هستیم و در سطح بسیار گستردهای افزایش پیدا کرده حجم عظیم قاچاق انسان پس از فروپاشی کمونیست و در اوایل دهه 1990 شروع میشود.
در دوران ظهور اسلام تلاشهایی برای مبارزه و مقابله با بردگی انجام شده است و در تاریخ اسلام این امر قابل مشاهده است. به طور کلی اسلام با قبول بردگی به صورت خاص، خشونتها و بیرحمیهایی که سابقاً در مورد بردگان صورت میگرفته است را تعدیل نموده است. با توجه به مفهوم قاچاق انسان در دوران معاصر در مقایسه با نظام بردهداری در دوره اسلام میتوان ادعا کرد که مفهوم قاچاق انسان در دوران اخیر کاملاً متفاوت با بردگی در دوران اسلام است. اگر بردگی اصلی از اصول اسلام و یکی از مقررات این کیش بود، بدون شبهه همان طور که در میان ملل قدیم و اقوام جدید معمول بود، حکومت اسلامی نیز موظف میشد که اگر بنده فرار کرد او را به خواجهاش مسترد سازد و بلکه برای عبرت دیگر بندهها او را مجازات کند. هم چنین اگر برده تجاوزی به حق خواجه کرد، یا نافرمانی کرد، او را تنبیه نماید یا مجازاتش را مثل بسیاری از ملل به خود خواجه موکول سازد ولی چون اسلام بردگی را یک امر عارضی و موقت میدانسته، هیچ نوع حمایتی از این اصل ننموده است که باعث دوام و بقاء آن گردد. اگر در گذشته انسانها را به عنوان برده در بازارهای جهانی میفروختند و یا این که در جا به جایی و حمل و نقل آنها از وسایلی استفاده میکردند که خطرات جانی برای آنها داشت و در این وسائل هیچ گونه امکاناتی وجود نداشته در عصر حاضر نیز که عصر ارتباطات و عصر رسیدن به کرات آسمانی است با همان وضعیت اسف بار و حتی بدتر از روشهای سنتی بردهداری، انسانها را تحت عنوانهای دیگری از جمله پیدا نمودن شغل با درآمدهای مناسب، ازدواج و سایر عناوین فریبنده دیگر آنها را با این خطرات مواجه مینماید.

3-مقایسه بردگی و قاچاق انسان
با توجه به اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی موجود در زمینه بردگی تعریفی از برده فروشی بدین عبارت ارائه نمودهاند:
برده فروشی به معنی و شامل اعمالی است که به منظور اسارت و تملک و یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به روحیه بردگی شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام میگیرد و ضمناً کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق خودش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که به هر وسیله انجام شود. صرف نظر از اشکالات مذکور تعریف اخیر تا حد زیادی مبین ابعادمختلف بردگی بوده، قابل قبول است.
قرارداد 1926 ژنو با توصیف بردگی و این که بردگی چیست و تجارت بردگان کدام است، آغاز میگردد. برای اولین بار در این کنوانسیون تعریفی از بردگی ارائه گردید و تقریباً در قراردادها و کنوانسیونهای بعدی نیز تکرار شد. در بند 2 ماده 1 کنوانسیون مذکور تجارت برده شامل مواردی:
چون در اختیار گرفتن فرد برای برده ساختن او، در اختیار گرفتن یک برده برای فروش ی
ا معاوضه و هر نوع حمل و نقل و تجارت برده ممنوع اعلام شده است.
در گزارش ششمین کنوانسیون جامعه ملل، بردگی به این نحو تعریف شده است:
«حق مالکیت شخص درباره شخص دیگر همان طور که طبیعتاً آن شخص حقوقی درباره اشیاء متعلق به خویشتن دارد.
در گذشته بردگی بدون رضایت قربانی واقع میشده ولی در حال حاضر، اغراق نیست اگر بگوییم قاچاق انسان در اکثر موارد با رضایت ابتدایی خود قربانی و با پرداخت مبالغ گزافی به قاچاقچیان صورت میگیرد.
اگر چه در برخی موارد قاچاق، رضایت قربانی نادیده گرفته میشود ولی بدون شک در بردهبرداری به هیچ عنوان رضایت برده مدنظر نبوده است. اما این نکته نیز قابل ذکر است که میتوان سابقه قاچاق انسان را در نظام بردهبرداری جستجو کرد و تفاوتهای موجود میان این دو مقوله را ناشی از سازمان یافته تر بودن قاچاق انسان و شکل پیچیده و در حال حاضر رشد آن دانست.
باید اذعان نمود که با مقایسه تعاریفی که در مورد بردگی و قاچاق انسان ارائه شده است، این نظر که :
«قاچاق زنان و کودکان شکلی جدید و امروزی بردگی است» زیاد صحیح به نظر نمیرسد، هر چند امروزه اعمالی مانند ازدواج اجباری زن در قبال پرداخت پول به خانوادهاش، فروش همسر توسط شوهر در قبال پول و مسائلی مانند اینها را به عنوان رویههای مشابه بردگی مطرح میکنند. این اعمال گویای برخی از مصادیق قاچاق انسان است نه بردگی.
از نظر برخی تحلیلگران مشابهتی بین قاچاق انسان و بردهداری وجود داشته است. امروزه از طریق قراردادهای استخدامی و ازدواجهای کذایی به بردگی ظاهری مشروعیت میبخشند و قاچاق انسان نیز از اشکال بردهداری نوین است که در حال گسترش روزافزون میباشد. همان طور که بیان شد قاچاق انسان شامل زنان، مردان و کودکان خواهد بود. این افراد به منظور مقاصد مختلف توسط قاچاقچیان حمل میشوند و در واقع قاچاق انسان متضمن حرکت افراد به منظور قراردادن آنان در کار اجباری و یا دیگر اشکال بیگاری میباشد.
همانگونه که بیان شد در گذشته افراد مختلف ممکن بود که به بردگی کشانده شوند که یکی از مواردی که منجر به بردگی میشد عدم توانایی پرداخت دیون بوده است در واقع کسی که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشت به بردگی کشانده میشد. این شیوه در حال حاضر نیز توسط قاچاقچیان انسان نیز اجرا میگردد.
در گذشته افراد را برای کارهای سخت مانند، کار در مزارع و کارگاهها به بردگی میکشاندند. امروز نیز افراد جویای کار در کشورهای صنعتی در کارخانهها و کارگاهها به کار گرفته شده و با انجام کارهای سخت در این مکانها حداقل دستمزد به آنها پرداخت میشود.
در ارتباط بین قاچاق انسان و بردهداری از حیث حمل و نقل و انجام کارها بصورت اجباری و بدون تصمیمگیری افراد قاچاق شده میباشد که در هر دو مورد برده و فرد قاچاق شده هیچگونه اختیاری نداشته و فقط باید فرمانبردار ارباب خود بوده و شرایط سخت و طاقتفرسا را تحمل نمایند.
اساس بردگی مولود جنگ بوده است که تا امروز هم به آتش آن میسوزد و گذشته از جنگ ،فقر و بیچارگی که مولود فساد نظامات اجتماعی است هم یکی از علل و موجبات رواج اصول بردگی بود. به رغم اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 مبنی بر این که « احدی را نمیتوان در بردگی یا خدمت اجباری نگه داشت، بردهداری و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.»
ارتباط بردهداری و قاچاق انسان بدین دلیل از اشکال معاصر بردگی دانسته شده است که قاچاقچیان انسان همان طور که بیان شده است قربانیان را با آدمربایی، تهدید واجبار ، فریفتن با وعدههای فریبنده و دروغین ، به دام انداخته و سپس آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتیها پنهان نموده و به کشورهای مقصد منتقل میکردند. قربانیان این نوع از قاچاق انسان به ویژه کودکان هستند که میتوان گفت حتی برخی از این کودکان به عنوان سرباز در مناقشات مسلحانه استفاده میگردد که این شیوه در آفریقا بیش از نقاط دیگر جهان رایج میباشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر منع بردگی، مبارزه با جلوههای ناخوشایندی مانند بیگاری ، نوکری، کارخانگی یا کلفتی اجباری و غلامی یا بندگی (ماده 712 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) نیز درکنار آزادی انتخاب شغل، جزء ارزشهای حقوق بشری هستند.
با وجود آن که دوره بردهداری به پایان رسیده است ولی این موضوع به آن معنا نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد. متأسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق مرتبط با کشورهای استعماری اروپایی نیست و در تمامی نقاط جهان عدهای از مردم توسط عدهای دیگر مورد بهرهبرداری و سوء استفاده قرار میگیرند. در این مورد میتوان به آمار تلخ و کنایه آمیز اشاره کرد؛ 4 قرن بردهداری منجر به بردگی کشیده شدن 11 میلیون زن و کودک گردید، در حالی که در کمتر از یک دهه گذشته فقط 30 میلیون زن و کودک از برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به کشورهای غربی قاچاق شدهاند.

4-مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
تشابههای بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران منجر به این شده است که در مواردی این دو مفهوم با هم اشتباه گرفته شوند. در صورتی که این دو جرم سازمان یافته عین شباهت ، تفاوتهای بسیاری با هم دارند. به طور کلی عوامل جریانهای مهاجرتی و قاچاق با یکدیگر متفاوتاند. مهاجرت چه به صورت متعارف و چه غیر متعارف در یک فضای مهاجرتی مشترک اتفاق میافتد اما پیامدهای متفاوت استثمارگرانه و غیر استثمارگرانه دارد در صورتی که قاچاق انسان همواره استثمارگونه است.

عنوان مهاجر معمولاً به کسی اطلاق میشود که به کشور دیگر میرود و در آنجا اقامت میگزیند. اما این اصطلاح غالباً در مورد مهاجرت غیر قانونی به کار میرود و به همین دلیل از مزایایی که معمولاً یک مهاجر قانونی از آن بهرهمند میشود محروم است. قاچاق مهاجران مستلزم عبور غیر مجاز از مرزهای ملی یک کشور است بنابراین هم عمل قاچاقچی و هم شخصی که قاچاق میشود جرم است اما قاچاق انسان به معنای بهرهکشی از دیگری در شرایط شبیه بردگی یا تجارت سکس است و در همه موارد مستلزم نقل و انتقال نیست.
در اسناد بینالمللی قاچاق مهاجر به معنای فراهم کردن موجبات ورود غیر قانونی یک نفر به داخل کشوری که آن شخص تبعه یا مقیم دائم آن کشور نیست به منظور به دست آوردن مستقیم یا غیر مستقیم مال یا انتفاع مادی تعریف شده است(ماده 2 پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا)
قاچاق مهاجر یک جرم علیه دولت است بنابراین عمل مهاجر هم جرم است اما قاچاق انسان یک جرم علیه افراد است به همین دلیل شخص قاچاق شده قربانی جرم است نه مرتکب آن. دلایل و قرائن معتبر نشان دهنده آن است که گروههای جنایی سازمان یافته فراملی بیش از گذشته به قاچاق مهاجران اشتغال دارند برای نمونه در جولای 2000 پلیس هلند یک گروه سازمان یافته جنایتکار را ردیابی و اعضای اصلی آن را که 54 ایرانی ، 3 عراقی و 1 الجزایری بودند دستگیر نمودند.
از طرفی تشابه میان قاچاق انسان و قاچاق مهاجر آن است که موضوع هر دو جرم افراد بشری هستند و هر دو از مصادیق جرایم سازمان یافته محسوب میشوند.
عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است. رضایت بزه دیده میتواند در تمیز این دو مقوله کمک کند در حالیکه در قاچاق مهاجر بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را در اختیار قاچاقچیان قرار میدهد تا وی را قاچاق کنند.
قاچاق مهاجران با ورود به مقصد پایان مییابد در حالی که در قاچاق انسان، ورود به مقصد یک کار ابتدایی است و پس از آن بزه دیده وادار به کار اجباری، بردگی، فحشاء یا مشابه آن می شود.
در قاچاق انسان افراد مورد قاچاق، موضوع جرایم بعدی هستند و قاچاق آنان وسیلهای برای درآمدهای آتی محسوب میگردد در حالی که در قاچاق مهاجران در مواردی صرف گذراندن غیرقانونی از مرزها هدف غایی محسوب میشود و قاچاقچیان منفعت مورد نظر خود را از مهاجران دریافت میکنند. در قاچاق اشخاص، بیشتر زنان و کودکان موضوع جرم هستند، در حالی که قاچاق مهاجران عمومیت دارد و حتی میتوان ادعا کرد که بیشتر پسران و مردان جوانی که در آرزوی یک زندگی بهتر و یافتن شغل مناسبتر در خارج از کشور هستند موضوع قاچاق واقع میشوند. قاچاق مهاجران جنبه فراملی دارد در حالی که قاچاق انسان میتواند در داخل یک کشور و به صورت قاچاق بزه دیده از یک نقطه به نقطه دیگر اتفاق بیفتد.
به هر حال قاچاق مهاجران غیر قانونی هم پدیدهای است که امروزه ابعاد نگران کنندهای یافته است و حتی اشاره شده که تخمینها نشان دهندهی گرفتاری 200 میلیون نفر در آن است.
در قاچاق انسان و مهاجر سه عامل رضایت، استثمار و فراملی بودن نقش اساسی دارند و مورد توجه قرار میگیرند.
در بحث رضایت در قاچاق مهاجر در عین حال که اغلب در شرایطی خطرناک و تحقیر آمیز صورت میگیرد، با مهاجرینی سرو کار دارند که به قاچاق خود و استفاده از یک مجرای غیر متعارف برای جابه جا شدن رضایت دادهاند در حالی که قربانیان قاچاق انسان یا هرگز به این امر رضایت نداده یا اگر در ابتدا راضی بودهاند، رضایت آنان به مفهوم رضایت در مقابل اعمال قهرآمیز ، فریبکارانه و یا استثمارگرانه قاچاقچیان نبوده است.
در موضوع استثمار قاچاق مهاجر با ورود مهاجرین به مقصد خاتمه مییابد و عبور از مرز هدف غایی قاچاقچی به شمار میآید، در حالی که قاچاق انسان همراه با استثمار دائمی قربانیان است.
در مسئله فراملی بودن میتوان گفت که قاچاق مهاجر همواره فراملی است در حالی که قاچاق انسان میتواند به این صورت باشد که قربانیان به کشور دیگری برده شوند یا فقط در یک کشور از محلی به محل دیگر جابه جا شوند. سود