پایان نامه حقوق با موضوع : مبارزه با قاچاق

پایان نامه حقوق

و کشورهای دیگر به وجود آمده است که این افراد نه اعراض سیاسی دارند و نه افراد بیبند و باری هستند بلکه خواهان یافتن شغل و کار در خارج از کشور بودهاندکه متأسفانه وارد باندهای قاچاق انسان میشوند.

8-روش تحقیق:
روش تحقیق در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانهای، اسناد، کتب، مقالات از پایگاه الکترونیکی حقوقی بوده است. به عبارت دیگر سعی شده است که با توجه به مفاهیم تحقیق یک رابطه منظم و منسجم میان مطالب تحقیق فراهم آید .

9-مشکلات تحقیق:
علاوه بر مشکلاتی که محقق در تحقیق با آن روبهرو میشود اولاً: به دلیل جدید بودن موضوعات حقوق بینالملل باعث بروز پارهای از مشکلات در تحقیق میگردد.
ثانیاً: به دلیل امکان بسیار محدود دسترسی به منابع مرتبط (فارسی و لاتین) بود. در ضمن منابعی هم که به حقوق ایران و هم سایر کشورها در این زمینه پرداخته باشد کمتر وجود دارد.لذا نگارنده میان منابع مختلف تلفیق ایجاد نموده و در مطالب مختلف از آنها استفاده کرده است.

10-سازماندهی پژوهش:
رساله حاضر در چهار بخش تنظیم شده است که در:
بخش اول تحت عنوان کلیات شامل سه فصل است.در این بخش مفاهیم کلیدی قاچاق انسان،پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان و عوامل قاچاق انسان بررسی خواهد شد.
بخش دوم تحت عنوان پیامد های قاچاق انسان شامل سه فصل است.در این بخش پیامدهای قاچاق انسان از دید اقتصادی-سیاسی،اجتماعی –فرهنگی و روانی -بهداشتی،ویژگی هاو شیوه های قاچاق انسان بررسی خواهد شد.
بخش سوم تحت عنوان قاچاق انسان از نگاه آماری،شامل سه فصل است.در این بخش قاچاق انسان از دو دیدگاه :1-آمار ملی و بین المللی 2-اسناد ملی،منطقه ای و بین المللی بررسی خواهد شد.
بخش چهارم تحت عنوان نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان شامل چهار فصل است.در این بخش ،اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی و منطقه ای –بین المللی،مشکلات مقابله با قاچاق انسان و مقابله با قاچاق انسان بررسی خواهد شد.

11-بررسی ادبیات موجود:
1-کتاب قاچاق انسان:این کتاب نوشته دکتر عباس ذاقلی است.این کتاب راجع به موضوع قاچاق انسان به بحث پرداخته است.دکتر ذاقلی در کتاب خود می نویسد:جلوه های عمده جرایمی که جهانی شده یا به تعبیر دیگر جرایم فراملی را که با انگیزه سود جویانه و یا خشونت آمیز ارتکاب می یابند را می توان در قاچاق مهاجران،قاچاق اشخاص،قاچاق اعضای بدن،اعمال تروریستی و … خلاصه کرد.
2-کتاب قاچاق زنان بردگی معاصر:این کتاب نوشته بهناز اشتری است.این کتاب راجع به قاچاق زنان در کشورهای مختلف و کنوانسیونها و اسنادی که در این زمینه منعقد شده است به بحث می پردازد.در این کتاب درباره سطح بین المللی که در مورد سرکوب قاچاق زنان است صحبت می کند.
3-کتاب قاچاق انسان چالشها و راهکارهای پیشگیری :این کتاب نوشته هادی معتمدی و فرزانه مستوفی فر است.در این کتاب راجع به مفاهیمی که به قاچاق انسان مربوط می شود می پردازد. در مباحث بعدی قاچاق انسان را از گذشته تا به امروز مورد کنکاش قرار می دهد وعلل و چالش ها و راهکارهای این مقوله را مورد بررسی قرار می دهد.
4-کتاب جرم سازمان یافته و راهکار های جهانی مقابله با آن:این کتاب نوشته دکتر شهلا معظمی است .در این کتاب قاچاق انسان به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.دکتر معظمی در بخشی از کتاب خود در مورد قاچاق انسان می نویسد:در حقیقت فحشای کودکان بخشی از صنعت توریسم جنسی در برخی مناطق جهان است.
5-مقاله:عوامل و انگیزه های قاچاق انسان(با تاکید بر آسیای مرکزی):این مقاله نوشته الهه کولائی می باشد .در این مقاله اشاره شده است که قاچاق انسان بی تردید شکل جدیدی از برده داری مدرن در جهان است.قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه سود آوری دارد.
6-مقاله:بررسی وضعیت قاچاق انسان در ایران(معضلات و پیامدها)و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل این پدیده اجتماعی:این مقاله نوشته عباس علی پور است .در این مقاله اشاره شده است که قاچاق انسان یکی از پدیده های در حال رشد عصر حاضر است که در سال های اخیر به معضلی جهانی تبدیل شده است.بررسی جنبه های قاچاق انسان در محورهای چهارگانه قاچاق زنان و دختران،قاچاق کودکان،قاچاق اعضای بدن و سرانجام بهره کشی از نیروی کار ،از سایر موضوعاتی بودند که در این مقاله به آنها اشاره شده است.
7-مقاله:قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران:این مقاله نوشته صادق سلیمی است.در این مقاله به قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید توجه می شود.این قانون که گام مهمی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق انسان در ایران محسوب می گردد نارسایی های زیادی دارد.

اختصارات:

NGO: Non-governmental organization
Iom: International organization for migration
IPTF: International police task force
ARIAT: The Asian regional intiaive against trafficking in women and children
ASAN:Association of southeast Asian Nations بخش اول: کلیات
قاچاق انسان یکی از پدیدههای خطرناک است. در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش درگیر این پدیده شوم و هراس انگیز شدهاند.قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت میگیرد: 1- قاچاق زنان و کودکان : عمدتاً به منظور سوء استفادههای جنسی 2- قاچاق مهاجران: که عمدتاً با اسناد هویت و اسناد گذر جعلی و به صورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشوری به کشور دیگر عبور داده میشوند. 3- قاچاق اعضاء و جوارح انسان
قاچاق انسان طبق آمارها و گزارشهای منتشره از سوی مراجع دولتی و غیر دولتی روند رو به رشد زیادی داشته است. این روند تمامی دولتها و حتی سازمانهای بینالمللی را به فکر این پدیده و در جهت مقابله و مبارزه با آن وا داشته است. قاچاق انسان معضلی است که هیچ
کشوری نمیتواند ادعا کند که کاملاً از آثار شوم آن در امان مانده است. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنیت جامعه جهانی را تهدید کرده است و حتی در مواردی که بزه دیده نیز رضایت دارد، مخالف کرامت انسانی است.
به همین لحاظ و با توجه به جنبههای جهانی و بینالمللی این معضل شناخت دقیق این جرم از هر جهت، اقدامات انجام گرفته از سوی مجامع بینالمللی و کشورهای درگیر این موضوع و برنامههای در دست اقدام آنها در سطح منطقه و جهان به منظور برنامهریزی دقیق در این خصوص امری ضروری است. جهانی شدن اقتصاد، تحت تاثیر فنآوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات و عوامل سیاسی سبب شده است که فرایند و سرنوشت تولید، توزیع، حمل و نقل و مصرف کالا و خدمات در نظام اقتصادی کشورها تا اندازه زیادی – البته با آهنگی متفاوت، بر حسب کشورها – در تعامل و مرتبط با یکدیگر متحول شوند. یکی از چالشهای جامعه جهانی، بینالمللی شدن و به ویژه سازمان یافتگی بزهکاری است به همین دلیل کوفی عنان ، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، تهدیدات قرن بیست و یکم را نه در جنگ همسایگان بلکه بیماری و جرم سازمان یافته میداند. به دلیل جهانی شدن و پیشرفتهای صنعتی و علمی و رشد روزافزون شهرسازی و ایجاد خدماتی در امور ارتباطات و حمل و نقل سبب شده است که کشورها به ویژه از نیمه دوم سده بیستم به این سوء با افزایش جرایم و ظهور اشکال بزهکاری مواجه شوند.
این جرایم سازمان یافته به دلیل تاثیراتی که بر امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارد از چند دهه پیش مورد توجه کشورهای مختلف در قالب سازمانهای بینالمللی و منطقهای قرار گرفته است و قاچاق انسان به عنوان یکی از این جرایم ، در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی در بین سایر جنایات سازمان یافته داشته است. به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته در سطح ملی و بینالمللی برای مقابله و مبارزه با این پدیده مجرمانه، متاسفانه به دلیل سود سرشار در اشکال مختلف قاچاق انسان نه تنها این مشکل ریشه کن نشده است بلکه روز به روز ابعاد گستردهتر و اشکالنوینی به خود میگیرد.
در این راستا سازمان ملل متحد در انجام وظیفه ذاتی خود که تامین صلح و امنیت جهانی است و با هدف گسترش همکاری بینالمللی جهت کنترل، سرکوب یا حتی پیشگیری از این جرایم، در تاریخ 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه شماره 25/55، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی (کنواسیون پالرمو) و دو پروتکل ضمیمه آن، یعنی پروتکل پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان (پروتکل قاچاق انسان) و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران را تصویب کرده است. مشارکت بیش از یکصد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسیونها و شتاب بیسابقه آنها برای تصویب، انعکاس این واقعیت بوده است که جامعه جهانی هم، جنایات سازمان یافته فراملی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی خود میدانند.
بدینسان حقوق داخلی کشورها تحت تاثیر این مقررات بینالمللی تغییرات چشمگیری یافته است. ایران به عنوان یکی از کشورهای درگیر در امر قاچاق انسان در سالهای اخیر شاهد رشد روزافزون این پدیده بوده است.
گزارش مواردی از قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور و تشکیل پروندههای کیفری در مراجع مختلف قضایی، دولت را بر آن داشت تا با ارائهی لایحه قانونی مبارزه با قاچاق انسان به مجلس شورای اسلامی ، ابزارهای قانونی مبارزه با این جرم را فراهم آورد که در نتیجه تلاش دولت تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود. در کشور عزیزمان ایران با توجه به شرایط جغرافیایی و موقعیت اقلیمی و برخی کمبودها متاسفانه پدیده قاچاق انسان وجود دارد.
با ذکر این مطالب آنچه ضروری به نظر میرسد برای شناخت جرم قاچاق انسان باید:
درک صحیح مفهوم این جرم و تمایز آن با رفتارها و جرائم مشابه (تعاریف)
پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان و پیدایش بردگی در جهان
پیدایش بردگی در ایران و اسلام و مقایسه بردگی و قاچاق انسان و مقایسه بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
عوامل قاچاق انسان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فصل اول: کلیات و تعاریف
قاچاق
قاچاق یعنی انتقال پنهانی یک چیز از یک نقطه به نقطه دیگر همان گونه که میتواند به شکلهای مختلف و تمهیدات پنهانسازی متنوع صورت گیرد میتواند گونههای مختلفی داشته باشد.
به عبارت دیگر براساس نوع چیزی که به صورت پنهانی از مکانی به مکان دیگر منتقل میشود متفاوت است.
قاچاق برگرفته از واژه ترکی «قاچماق» به معنای گریزاندن ، فرار و ترک وطن است. قاچاق هم در معنای اسم مصدر آمده و هم در معنای اسم آلت. در معنای اسم مصدر، یعنی انجام دادن کاری برخلاف قانون و به نحو پنهانی؛ و در معنای اسم آلت، متاعی است که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است. در زبان انگلیسی معادلهایی که برای واژه قاچاق استفاده شده است عبارتند از: (smuggle) به معنی قاچاق کردن و (Traffick) به معنی تردد کردن و آمد وشد کردن و در بیان مفهوم قاچاق انسان نیز بیشتر از واژه(smuggle people)استفاده میشود.
قاچاق عبارت است از تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن و یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آنها ممنوع است.
در فرهنگ حقوقی اکسفورد در تعریف واژه قاچاق آمده است: جرم واردات یا صادرات کالای خاصی که در موضوع گمرکات یا اعمال پرداخت هزینه است بدون پرداخت هزینههای لازم، کالای قاچاق شده مشمول مصادره هستند و قاچاقچی مسئول پرداخت سه برابر ارزش آن یا مقداری که توسط قانون تعیین میگردد (هر کدام که بیشتر باشد) مجرم ممکن است به طور جایگزین یا به صورت اضافه مدتی به حبس نیز محکوم گردد.
فرهنگهای دیگر حقوقی نیز از کلمه قاچاق تعریف دیگری بیان نمودند. فرهنگ حقوقی بلک در تعریف قاچاق میگوید:
« جرم واردات یا صادرات کالای ممنوعه بدون پرداخت عوارض قابل پرداخت مربوط به آنها، کالاهایی که قانوناً ممنوعه هستند، متقلبانه ، خارج کشور کردن یا وارد به کشور کردن.»
تعریف قاچاق در کامن لا به این نحو است:
دلالت میکند بر رد کردن یا عبور دادن کالا، جنس یا کالای تجاری از مرز که برای آن عوارض لازم پرداخت نشده یا کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است.
در ادامه در تعریف واژه قاچاق نیز آمده است:
«تجارت، بازرگانی، فروش ، معاوضه کالا، اسناد ، پول ، شبیه آن ، عبور دادن یا معاوضه نمودن کالا یا جنسی از یک فرد به فرد دیگر، یا یک کالا یا پول هم قیمت، تجارت کردن ، رد و بدل کردن یک کالا و جنس که معمولاً در استفاده قرار میگیرد در ارتباط با مواد مخدر غیر قانونی.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قاچاق میتوان از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضای بدن و… سخن گفت اما باید توجه داشت که بدون توجه به کالاهایی که حمل میشوند همه آنها را میتوان تحت عنوان کلی قاچاق قلمداد کرد. قاچاق در مفهوم کلی مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت است حال این ممنوعیت یا محدودیت میتواند در سطح ملی یا سطح بینالمللی باشد که از سوی قانونگذار تعیین میشود همانند ممنوعیت مصرف مواد مخدر.

از واژه قاچاق تعاریف دیگری نیز شده است:
«صادرات و واردات کالا و مانند آن بدون پرداخت عوارض، و وضعیت یک فرد غیر آزاد که فاقد حقوق است و در مالکیت صاحبش است.
در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است:
حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطه دیگر، خواه نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی گویند. بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقص ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
در واقع میشود گفت که قاچاق به معنای وارد کردن و خارج کردن کالا از کشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی میباشد در واقع شیوه حمل و نقل تفاوتی ندارد. قاچاق میتواند از طریق کشتی، هواپیما، کامیون، کانتینر و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.
ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین کنند و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی ، قاچاق را چنین تعریف کرده است:
کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت میشود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.
ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 9/11/1373 مقرر میدارد:
«هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبود عین مال، رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد.»
البته با بررسی این ماده هیچگونه تعریفی در خصوص قاچاق ارائه نشده است و به طور خلاصه قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است.
اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز، در تعریف قاچاق میگوید:
غیر از آن چه که در ماده 1 قانو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *