پایان نامه رایگان با موضوع خلقیات، شلدون۲(۱۹۴۴)، کرچمر۱(۱۹۳۵)، چهارز

عمومی

طولانی دارد. برای مثال بقراط، پدر علم پزشکی معتقد بود که خلقیات انسان از تعادل چهارز مزاج “خون،صفرای زرد،صفرای سیاه و بلغم” تشکیل می شود. در زمان ما، یعنی قرن بیستم افرادی مانند کرچمر۱(۱۹۳۵) و شلدون۲(۱۹۴۴) طبق نظریه هایی که ارائه داده اند، خصوصیات و خلقیات روانی انسان را به ساختمان فطری و جسمانی آنها مربوط دانسته اند. در نظریه