خدمات خود را به صورت اینترنتی خرید و فروش می کنند
۶ – فرضیه‏های تحقیق:
۶- ۱ – فرضیه اصلی
اعتماد روی وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد
۶-۲ – فرضیات فرعی
۱- اعتماد واسطه روی اعتماد فروشنده در بازارهای الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد